Din tekst

VEDTÆGTER FOR SKÆVINGE LOKALRÅD
 
 
§ 1 Foreningens navn er ”Skævinge Lokalråd”.
 
§ 2 Foreningens hjemsted er Skævinge by og sogn i Hillerød Kommune.
 
§ 3 Lokalrådets formål er at virke til gavn for Skævinge by og dens beboere.
 
§ 4 Lokalrådets opgaver bl.a.
  • at præge udviklingen i Skævinge by og sogn således at den foregår under hensynstagen til områdets særpræg og på linje med borgernes ønsker, i samarbejde med myndighederne, interesseorganisationerne, erhvervslivet samt de lokale foreninger.
  • at medvirke til gennemførelse af foranstaltninger i borgernes interesse, f.eks. vedrørende veje, stier, fortove, belysning, anlæg og rekreative områder, børne- og uddannelsesinstitutioner, idræts- og andre fritidsaktiviteter, ældreaktiviteter samt offentlig transport og kommunikation (post, informationsnetværk o. lign.).
  • at holde kontakt med lokale politikere og myndigheder.
  • at formidle informationer til alle områdets beboere.
  • at arrangere møder og andre aktiviteter, til gavn for Skævinges borgere.
  • at nedsætte arbejdsgrupper på alle relevante områder med deltagelse fra såvel lokalråd som interesserede borgere og foreninger o. lign.
 
§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-10 medlemmer. Medlemmer af Hillerød Byråd, som er bosiddende i Skævinge inviteres lejlighedsvis med til bestyrelsesmøde og deltager uden stemmeret.
 
§ 6 Det tilstræbes, at de frivillige organisationer og foreninger bliver repræsenteret i de nedsatte arbejdsgrupper.
 
§ 7 Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således af halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. (Dog kan dirigenten vælge at undlade afstemning, såfremt der ikke opstilles flere kandidater end der skal bruges). Lokalrådets bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt underudvalgskoordinator. Den nyvalgte bestyrelse træder i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
 
§ 8 Som hovedregel afgøres alle beslutninger i enighed, og kun hvis enighed ikke kan opnås, stemmes der i rådet. Ved afstemninger i bestyrelsen afgøres disse ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 4 stemmeberettigede medlemmers samt formand eller næstformands tilstedeværelse. Lokalrådet tegnes af formanden, eller i tilfælde af dennes forfald, næstformanden.
 
§ 9 Den daglige økonomi håndteres iht. den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden. I dispositioner på kr. 3000 og derover tegnes lokalrådet af formanden, eller i tilfælde af dennes forfald, næstformanden samt kassereren med signatur.
 
§ 10 Stemmeret på generalforsamlingen har alle over 15 år, der er tilmeldt folkeregistret i Hillerød kommune i Skævinge by og sogn, eller som ifølge tinglyst adkomst ejer fast ejendom i Skævinge by
 
§ 11 Midler til lokalrådets drift tilvejebringes gennem frivillige bidrag fra erhvervsvirksomheder, foreninger samt borgerne i Skævinge.
 
§ 12 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Indvarsling skal ske ved annoncering lokalt med mindst 21 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
·         Valg af dirigent
·         Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år
·         Beretning fra arbejdsgrupperne
·         Forelæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår til godkendelse
·         Budget for det kommende år
·         Indkomne forslag
·         Valg af medlemmer til bestyrelsen
·         Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen
·         Eventuelt
 
§ 13 Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel med angivelse af motiveret dagsorden, såfremt 4 medlemmer af lokalrådets bestyrelse eller 25 Skævinge-borgere skriftligt kræver det.
 
§ 15 Lokalrådets regnskabsår er kalenderåret. Senest d. 31. januar sender kassereren regnskabet med alle bilag til revisoren. Senest 14 dage herefter sender revisoren det reviderede regnskab med eventuelle bemærkninger til bestyrelsens formand.
 
§ 16 Lokalrådet kan ophæves efter beslutning herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ophæves foreningen, udnyttes dens formue efter lokalrådets nærmere bestemmelse til almennyttige formål i Skævinge by.
§ 17 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 20. september 2007.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk