Din tekst

2012

 

Referat af lokalrådsmøde den 02-10-2012.

Afbud fra Birthe og Helene.

1. Budgetforlig 2013-2016, Hillerød Kommune.

Ordet ”Skævinge” indgår kun 5 gange i budgetforligets tekst.

Omkring Føllegård står der i uddrag: ”Forligspartierne ønsker, at Kultur- og fritidsudvalget i 2013 samarbejder med Brugergruppen om at udvikle Føllegård som et kulturelt samlingssted i Skævinge, herunder drøfte en renoveringsplan for bygningerne.” Udmøntning af forligsteksten hører vi om, når budgetforliget er endeligt godkendt (03-10-2012). 

2. Bymidteplan, mødet afholdes med By og Miljø den 25-10-2012.

Carsten prøver at finde originaldokumenterne omkring den seneste bymidteplan. Carsten prøver at finde en skitse over bymidten (bykort), så vi kan tegne og fortælle for hinanden på et forberedende møde, der afholdes den 18-10-2012.

3. Dialogmøde mellem lokalrådene og Hillerød Kommune afholdes den 13-11-2012.

Vi stiller forslag til dagsordenen vedrørende emnet "trafiksikkerhed". 

4. ESCO-midler til energibesparelser på offentlige bygninger i Hillerød Kommune. 

Birgitte Dyrvig Carlsson henviser i mail af 27-09-2012 til sagen, der blev fremlagt for Økonomiudvalget i august måned. Bernt kigger nærmere på indholde

5. Landsbyvisioner / Borgermøde.

På næste møde skal vi have fastlagt, hvem der tager sig af hvilke emner fra visionerne, så disse kan danne grundlag for det planlagte borgermøde den 12-11-2012.

 6. Skævinge indgår i et forskningsprojekt.

 Hans Brigsted fra By og Miljø beder os om at fremskaffe diverse oplysninger om detailhandelsudviklingen i Skævinge. Vi kontakter blandt andet Superbrugsen (Brian Farsinsen) og Lokalhistorisk Forening samt interviewer måske borgere, der kan bidrage.

 7. Invitation til deltagelse i workshop om den nye bydel i Hillerød Syd den 11-10-2012.

Carsten prøver at undersøge, om han kan finde tid til at deltage på vores vegne.

Med venlig hilsen Bernt Salzwedell.

 

September 2012:

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde: Godkendt
 
2. Borgermøde om Skævinges fremtid: forsknings projekt om hvordan det er at blive en stor kommune efter at have været selvstændig kommune. Datoen er sat til d. 12/11-12
 
3. Fjernvarme: Bernt kontakter forsyningen for status. E.on for evt. tilbage betaling af overskud. 
 
4. Skolestien: efter kontakt til kommunen, men desværre med afslag på belysning af skolestien, tager Jan kontakt til skolebestyrelsen og skoleinspektør. Kan læse på hip at Bernt har været skribent… 
 
5. Rundkørslen i Gørløse: Carsten retter henvendelse ang. færdig gørelse af rundkørslen og korrekt skiltning. Kan læse på hip at Bernt har været skribent… 
 
6. Solceller: Bernt laver endnu et laserbrev om solceller på offentlige bygninger i Skævinge
 
7. Offentlige toiletter: Bernt laver et laserbrev og kontakter Kolding kommune ang. noget vider deling af dokumentation. 
 
8. Evt.: Næstemøde er sat til d. 18/9 kl. 19:30
 

 Maj 2012:

Afbud fra Jan. Birthe og Carsten udeblev.

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde: Godkendt

2. Lokalrådets opgaver/berettigelser: Lokalrådet vil både nu og fremover arbejde i mindre grupper om særlige emner der rører sig i Skævinge by.

3. Deltagelse i møde mellem politikere og de andre lokalråd: Bernt og Jan deltager i mødet d. 14/5 som afholdes på Føllegård. Bernt opfordrer til at alle fra lokalrådet deltager.

4. Nabohøringer: Det er taget stilling til nabohøring på ejendommen på strøvej 6 og 10A  

5. Solceller på føllegård: Der var i 2011 afsat 25 mill. til energifremmende foranstaltninger i Hillerød kommune. Her af gik en tiendedel til Skævinge by. Lokalrådet har bedt om oplysninger for årende 2012, 2013 og 2014 over hvilke konkrete projekter der er planlagt gennemført. Der er i By og Miljø udvalget endnu ikke lagt en plan for hvilke tiltag der kommer i 2012, 2013 og 2014.

6. Status vedr. venstre længe på Føllegård: Thomas orienterede herom. Ny strømfordeling er ved at blive gennemført. Venstre længe bliver ryddet så længen bliver mere brugbar. Der vil blive sat automatisk regulering på varmesystemet på Føllegård, som styres gennem booking systemet. 

7. Status vedr. fjernvarmen: I øjeblikket afventes 24/5, hvorefter vi forventer at hører mere fra Hillerød forsyning. Hvis Hillerød forsyning køber værket foreslår vi, at der holdes et borgermøde hvor de kan fortælle om deres planer for fremtidens energiforsyning til Skævinge by.

8. Status vedr. trafiksikkerhed: Vi har rykket Hillerød kommune 3/5 ang. faste fartmålere. Vi afventer svar

9. Status vedr. ”Landsbyvisioner”: Vi arbejder videre på at udvikle landsbyvisionerne, så de kan brugs mere konkret.

10. Status ved belysning på Skolestien: Vi har rykket kommunen for svar vedr. denne belysning 2/5. Vi afventer svar.

11. Ajourføring af vores hjemmeside: Hjemmesiden skal opdateres mere jævnt.

12. Ref. fra generalforsamlingen: Lægges frem på hjemmesiden

13. Evt.: Næste møde afholdes på Bernts terrasse hvor han vil serverer en lille snack og vand

 --------------------

April 2012

Afbud fra Bernt. Jan blev forhindret.

Manglende dagsorden så mødet blev ikke så langt.

1. Nordea: Carsten orienterede om de 2511 kr.  som var ”forsvundet” i Nordea. Nordea har tilkendegivet fejlen og de 2511 kr. er til rådighed på kontoen igen.

2. Infoskærm: Skærmen skifter for hurtigt. Thomas kontakter Henning.

3. Nabohøring: Vi får nabohøringer som ”tilhører” Gørløse lokalråd. Disse har vi indtil nu taget stilling til, men vil gøre Hillerød kommune opmærksom på at de fremover skal til Gørløse Lokalråd.

 --------------------

Generalforsamling d. 21. marts 2012

1.     Velkomst v/formand Bernt Salzwedell

2.     Valg af dirigent: Olfert Trebbien.

3.     Valg af referent: Helene.

4.     Lokalrådets årsberetning v/formand Bernt Salzwedell

Her gennemgik Bernt diverse sager vi i årets løb har været inde over. Her blev den årlige Kulturdag, informationstavlen i brugsen, trafiksikkerhed i Skævinge by, Cykelstien fra Skævinge til Hillerød, belysning på ”skolestien”, landsbyvisioner, Dyremosegård, Føllegård, div. nabohøringer og fjernvarmen nævnt.

Olfert Trebbien supplerede med at, ”det sidste stykke” fortorvet på Borupvej til Kaj Sommersvej kommer i 2012

5. Regnskab fremlagt af Carsten Toft-Hansen.

Regnskabet godkendt og lægges på hjemmesiden.

6.     Budget.

Lokalrådets budget består ikke af det store. Vi har 700 kr. i udgift årligt til hjemmesiden, lidt udgifter til div. kager, kaffe mm. i forbindelse med bestyrelsens møder og andet godt. Indtægter i forbindelse af sponsorater og andet frivilligt arbejde.

7. Indkommende forslag: Ingen forslag kommet.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:Bernt, Thomas og Carsten er på valg. De tre Herre er genvalgt, men interesserede kandidater i løbet af året er velkomne.

9. Valg af revisor og revisor sup.: Olfert Trebbien blev genvalgt.

10. Evt.: Carsten bragte ”Skævinge omfartsvej” op. Carsten kunne godt tænke sig at den tunge trafik om uden om byen og kan ønsker at lægge arbejdskraft i denne arbejdsgruppe.

Fjernvarmen blev debatteret igen…

Opfordring om at, finde en god sag og være visionær. Opfordre kommunen til at tage ”hul” på Dyremosegaard arealet, så der kommer byudvikling.

-------------------- 

Februar 2012.

Afbud fra Bernt og Thomas.

1. Mødedatoer 2012: Lokalrådet holder møde 1. torsdag i måneden, med undtagelse af juli, august og december.

2. Fastlæggelse af dato for afholdelse af generalforsamling: Generalforsamlingen bliver torsdag d. 22/3-2012

3. Nyt fra den stiftende generalforsamling for foreningen Føllegård Alive: Jan orienterede kort. Han sender referat ud til os når han igen har mulighed for at komme på hans pc.

3. Kulturdagen d. 12.5-2012: Lokalrådets rolle er den samme som sidste år. Der afholdes møde ang. kulturdagen onsdag d. 8/2 kl. 19.00 på Føllegård. Jan indkalder Kirsten og Jan

4. Skævinge Bibliotek: Åbningstiderne på biblioteket blev drøftet. Ønske om at der kan bliver søndags åbent. Punktet tages op på næste møde.         

5. Fjernvarme i Skævinge: Punktet udsat da Bernt var fraværende…

6. Busdrift i Hillerød Kommune: Punktet udsat da Bernt var fraværende…

7. Hjemmesiden: Forlængelse af hjemmesiden blev drøftet. Hvis ikke der er nogen som har mulighed for at finde et billigere sted, så bliver hjemmesiden fornyet hos e-hjemmeside.dk

8. Evt.: Belysning ønskes på ”skolestien”. Punktet genoptages næste gang med en beslutning om hvem vi henvender os til på kommunen, med mindre Bernt når at kontakte ”nogen” inden vi ses igen.

 

2011

December:

Afbud fra Carsten og Jan

1. Kommuneplan 2009: Opsamling af regnvand fra boligers tage… Vi vil fremsende en række spørgsmål til kommunen omkring pris og princip.

2. Forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Hillerød forsynings selskaber: Miljø Ministeriet har udskudt for 2. gang… Udsat til 01.01.2013

3. Fremlæggelse af regnskab for kulturdagen: Bernt fremsender regnskabet til kommunen i morgen.

4. Kulturdagen 2012: Bernt indkalder til et møde i januar 2012 med brugsen, kunstforeningen, spejderne og lokalrådet ang. kulturdagen 2012.  

5. Fartmålere: De efterspurte fartmålere er kommet til stor glæde. Vi forslår at der sættes en fast på Borupvej eller Strøvej, da det er her det går rigtig stærkt. Vi kan godt forstå at det ville være logisk at sætte den på Harløsevej grundet skole og institutionerne, men her er allerede vejbump så vi ser de før nævnte som bedre muligheder. 

6. Fjernvarme: Alaa Barky og Bernt har været i kontakt ang. svar på Bernts mail. Vi forventer at afholde et møde igen til februar2012 med Hillerød forsyning. Vi har løbende kontakt til e.on.

7. Landsbyvisioner: Onsdag d. 21/12 kl. 9.00-14.00 på Strøvej 23. Bernt bestiller smørrebrød hos brugsen. Tak…

8. Evt.: Lægehuset blev vendt. Birthe køber en blomst…

 

Oktober:

Afbud fra Carsten

1. Fjernvarme: Fjernvarmen blev endnu engang debatteret. Vi afventer vores møde i  næste uge med Hillerød forsyning. Lokalrådet arbejder parallelt med Skævinge fjernvarmelaug.  

2. Opslagsskab ved biblioteket: Vi hører Hillerød kommune om de er villige til at bevilge et opslagsskab.

3. Fremlæggelse af regnskab for kulturdagen: Udsat

4. Evaluering af kulturdagen: Kulturdagen evalueres d. 24/10, 26/10 eller d. 27/10 hvis kunstforeningen og Spejderne kan. Tidspunkt: kl. 19.30-20.30

5. Kulturdag 2012: Ideer blev lagt op. Bernt vender tilbage med dato for et møde ang. Kulturdagen 2012.

6. Brugerrådet Føllegård: Holder møde samme dag som Evalueringen af Kulturdagen fra kl. 18.30-19.30

7. Landsbyvisioner: Bernt informerede om mødet d. 4/10 om landsbyvisioner. Stor ros til Gørløse som har lavet en rigtig flot strategiplan. Vi skal i det kommende år skal vi have et møde med lokalrådene i st. Lyngby og li. Lyngby.

8. Fartskilte ved de 5 indfaldsveje: Bernt hører kommunen igen om fartmålerne som står i Gørløseby.

9. Skiltning mod Skævinge på omfartsvejen: Udsat

10. Møde med Hillerød Forsyning: Vi fremsender væsentlige spørgsmål til Hillerød Forsyning inden mandag.

11. Evt.: Lukningen af Nordea blev drøftet.

 

 

September:

Alle var tilstede.

 1. Kort gennemgang af Kulturdagen.
 2. Skiltning mod Skævinge/ omfartsvej… Bernt har skrevet til vejdirektoratet ang skiltning mod Skævinge. Carsten har fået telefon nr. til projektlederen og venter på en tilbage melding fra denne. Fartmålerne i Gørløse tænker vi…, muligvis kunne sættes på hovedgaden i Skævinge.
 3. Fjernvarme: Vi har fået henvendelse fra ”Fjernvarme, nej tak” om et stormøde i Slagslunde forsamlingshus, Klokkekildevej 8, Slagslunde, 3660 Stenløse onsdag d. 7/9-2011. Operation X har i en rum tid researchet og undersøgt årsagen til de høje priser, som borgerne i Slagslunde - og andre steder - må betale for fjernvarmen hos E.ON. Som udgangspunkt vil vi forsøge at deltage med en fra Lokalrådet.
 4. Landsbyvisioner: Møde d. 4/10-2011 i Gørløse forsamlingshus. Bernt, Birthe og Jan deltager.
 5. Evt.: Medlemskort blev debatteret, Opslagsskabet blev debatteret endnu engang.

 

Juni:Ekstraordinært møde ang. kulturdag d. 30.06.11

Fraværende: Carsten

Laila var med som gæstJ

 1. Referat af lokalrådsmødet d. 09.06.2011 – godkendt
 2. Orientering om planlagt program:Der blev taget godt i mod ”udkastet” til programmet. Der en del nye input. Jan kontakter: George og aktiv ungdom. Bernt kontakter: Frank, gospel i Hillerød, Troels Lybye. Helene kontakter: Sebastian og Jan. Carsten kontakter: Sawahna.
 3. Husomdeling af program:Evt. i samarbejde med ISS venner. Bliver omdelt i uge 31 Ellers i uge 32
 4. T-shirts/plakater:PR i Hillerød posten og amts avisen. Plakater ved bageren, Netto, Brugsen og indkørsel til Skævinge by. Programmer lægges også i 7éren. Jan spørger Aktiv ungdom om de kan lægge ud på skole intra, at de deltager i Kulturdagen. Thomas spørger Bendix om T-shirts og tryk af programmer.
 5. Damgaardvin/Dalimo: Bernt kontakter Damgaarvin og Jan kontakter Dalimo.
 6. Flag/borde+stole:Bernt kontakter Mogens Bay ang. flag. Borde og stole lånes af ISS venner.
 7. Hoppeborg: Thomas undersøger…
 8. Mad:Fodbolden står for maden fra slagteren.
 9. Sponsorere: Thomas kontakter:Brugsen ang. vand. Også gerne sponsorat til lotteri, Jan kontakter: Frisør la france og Henrik Pedersen (Lindenberg), AJ malerservice, Auto manden, Kroen, Kiosken. Bernt kontakter: Camilla, SparNord fonden, Sydbank fonden, Butik AnneMarie. Carsten kontakter: striben, pizzeria, bageren. Birthe kontakter: Nordea.
 10. Øl, vand, is: Slangerup Fadølsforsyningen kontaktes af Thomas. Vi spørger Kim om is fra ”hjemis”.
 11. Spejderne: Thomas afventer svar.
 12. Lotteri: Vi køber lærreder og maling. Sælger lodsedler til 20 kr. Deles 50/50 med kunstforeningen.
 13. Spillemand: Hvis der er mange huller i programmet findes en spillemand.
 14. Kom og mal?Er det kunstforeningen eller os?
 15. Info fra Jan fra ISS møde d. 28.06.11: Jan informerede kort.
 16. Nyt fra formanden: Statsforvaltningen har modtaget vores brev om udsættelse af vores stillingstagen om Hillerød Kommunes svar på Dyremosegård sagen. Vi har frist til d. 08.08.2011. Brugergruppen efterlyser nyt møde. Thomas følger op på dette efter hans ferie. Infotavle blev debatteret igen
 17. Evt.:Kunst foreningen vil gerne stå for kaffe, the og Kage.

 

 

Juni:

Fraværende: Carsten

 1. Referat af lokalrådsmødet d. 06.05.2011 - godkendt
 2. Orientering om projekt ”Landsbyvisioner”: Thomas, Bernt og Jan har været til møde i Alsønderup. Se referat fra mødet under ”Skævinges fremtid”. Bernt orienterede herom. Vi mødes omkring landsbyvision lørdag d. 13/8 kl. 8.00 – 14.00 på føllegård. Lokalrådet har visioner om ”korsbæk museum” ved stationen, Jorden omkring Dyremosegård, hvad kan vi bruge den til og hvornår forventes det at der er økonomi til dette.
 3. Nyt fra føllegård-gruppen/udvalget: Thomas indkalder de andre i udvalget til et møde snarrest. Helene indtræder i gruppen i stedet for Kim.
 4. Opfølgning på dyremosegårdsagen: Vi beder statsforvaltningen om udsættelse 4 uger.
 5. Kulturdag/nat. Skal vi springe over i år?: Vi arbejder frem mod en kulturdag d. 27/8 Jan kontakter Slagteren ang. mad. Helene og Jan arbejder videre med hvilke aktiviteter der vil være på kulturdagen.
 6. Eventuelt: Ekstraordinært møde d. 30/6-2011. Følgende punkter skal på: Fjernvarmen, kulturdagen. Plakatsøjlen blev drøftet og mange gode forslag kom og der bliver arbejdet videre.

 

 

Maj: Referat af Lokalrådsmødet d. 06.05.2011

Fraværende: Carsten

 1. Referat af lokalrådsmødet d. 07.04.2011 -  godkendt
 2. Konstituering af lokalrådet: Bernt – formand, Thomas – næstformand, Helene – sekretær, Carsten – kasserer. Birthe og Jan menige medlemmer.
 3. Status om fjernevarmen: Vi indkalder e.on til et borgermøde på kroen i september da vi nu snart har nået de 3 år hvor e.on har sagt vi er gælds frie. Kan man som folkepensionist træde ud af fjernvarmen?
 4. Dyremosegård projekt: Statsforvaltningen har rykket Hillerød kommune for svar om Dyremosegård. Hillerød kommune har nu svaret og vi afventer svar fra statsforvaltningen.
 5. Projekt kulturdag: Ideer omkring en ny kulturdag blev debatteret. Jan kontakter ISS venner og hører om vi evt. kan være behjælpelige om fredagen i uge 33.
 6. Information til og fra borgerne: Forslag om plakatsøjle mellem netto og brugsen hvor borgerne kan orienterer sig om hvilke ting som rør sig i Skævinge. Lokalrådet vil stå for vedligeholdelsen og udskiftningen af materiale.
 7. Evt.: Birthe orienterede om Sommers Have. Her er kloakkerne dårlige og vejene ikke færdig lavet. Spildevandet løber ud i den lille sø/græsmark som ligger ved siden af. Teknisk forvaltning har haft det på møde i går og her afventes referat. Der er stiftet en beboer gruppe som vil kæmpe for at få bragt tingene i orden.

 

April:Referat af Lokalrådsmødet d. 07.04.2011

Fraværende: Carsten

 1. Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.

 1. Nyt fra formanden.

Jan Jensen er nu indtrådt i bestyrelsen. Jan er en velkendt borger i byen med mange kontaktflader. Velkommen til Jan og god arbejdslyst J.

Behandlede emner:

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i selskaberne under Hillerød Forsyning A/S.

Kim Hendry og Bernt har anmeldt deres kandidatur. Der skulle have været afholdt valg i april måned, men grundet indgriben fra miljøminister Karen Ellemann er valget foreløbigt udskudt indtil starten af 2012. Der skal dog ikke opstilles nye kandidater i forbindelse med udskydelsen.

Et planlagt møde med Hillerød Forsyning er udskudt indtil videre.

 1. Fjernvarme.

Kim Hendry (vores tidligere formand) fik aktindsigt i E.ON-fakturaer over omkostningerne til fjernvarme for kommunens bygninger i Skævinge. Der har været rejst spørgsmål om dette over for kommunen, men uden resultat. Den nye formand vil dog undersøge et par forhold omkring dette inden næste møde.

Hvad angår opsætning af oliefyr afventes en ny redegørelse fra teknisk udvalg samt byrådet.

Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe omkring fjernvarmen, bestående af Bernt og Thomas fra lokalrådet samt Kim Hendry og Simone.

 1.  Føllegård – brugergruppe

Der skal indkaldes til et møde med de øvrige brugere af Føllegård med henblik på oprettelse af brugergruppe. Jan fra lokalrådet & Kim Hendry sætter sig i brugergruppen.

 1. Kulturdag - dato og hvem 

Kunstforeningen holder ferniseringer i september. 3./10./17./24. Måske skal vi hænge os på her. Dagen må ikke falde sammen med datoen for Hillerød Kræmmermarked.

Bernt har søgt Hillerød Kommune om tilskud til en kulturdag.

Jan og Bernt vil gerne være tovholdere for lokalrådet på en kulturdag. De enkelte foreninger skal stadig stå for deres eget, men der skal stadig koordineres/bestilles musik, mad etc.etc.

Kulturdag ”brainstorming” sættes som punkt på næste bestyrelsesmøde.

 1. Eventuelt.

Vi diskuterede lokalrådets rolle i for eksempel fjernvarmesagen og Dyremosegårdsagen. Vi vil følge de gode opfordringer fra generalforsamlingen om at lægge "De sure gamle mænd"-indtrykket lidt til siden, men vi skal også stadig være aktive i debatten om alle emner, der vedrører Skævinge, og vi skal finde den rigtige form for dialog og anden kommunikation både over for borgere, instanser og pressen.

Forslag til arbejdsgrupper, som kan tage sig af sager om for eksempel fjernvarme: Sådanne grupper skal ikke nødvendigvis være medlemmer af bestyrelsen, men kan omfatte personer, der er interesserede og engagerede i af fremme den pågældende sag i borgernes interesse.

 

Generalforsamling d. 23. marts.

Fraværende: Hannibal, Carsten

 1. Velkomst v/formand Kim Hendry
 2. Valg af diagent: Her blev Olfert valgt.
 3. Valg af referent: Her blev Helene valgt.
 4. Lokalrådets årsberetning v/formand Kim Hendry.

Her gennemgik Kim diverse sager vi i årets løb har været inde over. Her blev Kulturdagen, Dyremosegård, Føllegård, lægehuset, Div. Byggeansøgninger og fjernvarmen nævnt.

 1. Regnskab fremlagt af Kim Hendry.

Regnskabet godkendt.

 1. Budget.

Lokalrådets budget består ikke af det store. Vi har 400 kr. i udgift årligt til hjemmesiden, lidt udgifter til div. Kager, kaffe mm. i forbindelse med bestyrelsens møder og andet godt. Indtægter i forbindelse af sponsorater, kulturdag og andet frivilligt arbejde.

7. Valg af revisor: Olfert blev genvalgt.

8. Evt.: Her blev fjernvarmen endnu engang vendt, Skolestrukturen debatteret og lokalrådet fik rigtig meget konstruktivt kritik.

 

Marts: Referat af Lokalrådsmødet d. 10.03.2011

1.  Referat af lokalrådsmøde i Februar 2011 godkendt

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Nyt fra formanden: Kim fortalte om aktindsigt i Hillerød Kommunes ejendomme i Skævinge by. Hjemmesiden skal fornyes, dette står Kim for. Kim bragte problematikken omkring kommende børnehave klasser/ klassefordeling op.
 3. Generalforsamling d. 22/3: Birthes mand, Henry bliver stemmetæller og gerne en til. Findes der ikke en dirigent blandt fremmødte vælges Carsten. Kim kontakter bageren og køber diverse kopper, sukker mm.
 4. Kulturdag d. 14. maj 2011. Aflyses. Vi prøver at finde en ny dato for en kulturnat/dag. Bernt finder koordinatoren fra Hillerød kommune som var med til at arrangerer kulturnatten i Skævinge for 3 år tilbage. Tages op igen på næste møde.
 5. Evt.:

 

Februar: Referat af møde 8. februar 2011

Fraværende: Hannibal, Helene

 1. Referat af lokalrådsmødet d. 06.01.2011 godkendt
 2. Nyt fra Formanden: Tandklinikken på skolen lukker, bibliotek bliver ubemandet, Føllegård Fjernvarme.. – Der var enighed om at skrive et åbentbrev til byrådet. (dette er gjort)
 3. Regnskab: Carsten kom med et fint regnskab, og ville sørge for at vores revisor kikkede på det inden generalforsamlingen.
 4. Føllegård: lokalrådet skal levede det kommende brugerråd der skal være, mere efter generalforsamlingen, da vi skal bruge en som vil stå for denne kontakt.
 5. Generalforsamling 22. marts 2011: Vi gennemgik planen, Føllegård kl. 19:30 – Kim hører kommunen om de har mulighed for at skive det på deres hjemmeside – Kim taler med Bendix om plakater til brug ved Bageren – Carsten sender Kim Dagsorden fra sidste år, så laver Kim en til i år. Opstillede, vi gik alle navne igennem, og der var enighed om at følgende ikke er på valg i år, Thomas, Bernt, Carsten & Kim, og at følgende er på valg, Helene (Genopstiller), Jess (Iht. Helene genopstiller han ikke), Hannibal (?? Om det er rigtigt ved jeg ikke har forsøgt at fange Hannibal), Birthe (?? Helene har efter mødet oplyst at Birthe og hende var ikke på valg sidste år, så ret mig hvis det ikke er korrekt)..
 6. Kulturdag: Helene & Kim kan ikke deltage 14. maj 2011 – Vi blev enige om at efterlyse frivillige, og Carsten, Thomas og Bernt går i tænkeboks om de vil være tovholder på dagen, Birthe er kommet med forslaget om at flytte Kulturdagen til efteråret, Skal på dagsorden ved næste møde.
 7. Thomas & Kim var til møde med de andre lokalråd, og udfaldet er vi alle vil prøve at genoptage vores samarbejde med Hillerød kommune, Nødebo vil komme tilbage når de har holdt møde med Kommunes nye mand på området.
 8. Evt. snakke gik på må og få…

 

Januar:

Referat af Lokalrådsmødet d. 06.01.2011

 1. Referat af lokalrådsmøde i november 2010 godkendt
 2. Dagsorden godkendt
 3. Status fra kassereren: gennemgået
 4. Nyt fra formanden:
 5. Formanden har modtaget brev fra statsforvaltningen som har modtaget vores anmeldelse over Hillerøds kommunes håndtering af købet Dyremosegaard. Statsforvaltningen beder her Hillerød Kommune om en redegørelse af flere af vores spørgsmål.
 6. Hillerød Kommunes udviklings og planstrategi 2011 blev drøftet. Kommunen beder om input.
 7. Hillerød kommune har bedt om erklæring om indhentning af børneattest. Dette skal selvfølgelig gøres.
 8. Møde om føllegaard (10.01.2011, kl. 16.30): Kim og Helene deltager.
 9. Møde med alle Lokalråd i Hillerød Kommune (26.01.2011, kl. 19.30 på nøddebo kro): Kim og Thomas deltager, Carsten er supp.
 10. Evt.: Generalforsamlingen bliver enten d. 29 eller 31 marts på føllegård. 

2012

Januar:

Referat af lokalrådsmødet d. 5. januar 2010.

 1. Ref. fra ekstraordinært møde d. 1. december 2009: godkendt
 2. Formandsposten efter næste valg: Formanden genopstiller pt. ikke efter næste valg d. 24. marts 2010.
 3. Færdiggørelse af visioner for samarbejde mellem lokalråd og Hillerød kommune: Vi minder lokalpolitikkerne om deres valgløfter. Håber på svar på vores spørgsmål som sendes til gruppeformænd og paneldeltagerne fra vælgermødet på Skævinge kro. Vi vil lægge op til at disse svar kan lægge grundlag for lokalrådsrigsdagen.
 4. Forberedelse af lokalrådsvalget, herunder rettelse af vedtægter: Diverse opgaver blev uddelegeret.
 5. Status fra fjernvarmemødet: Se bilag 1
 6. Evt.: Orientering om hjemmesiden.

Februar:

Referat af lokalrådsmødet onsdag den 3.2.2010 på Føllegård.

 1. Velkomst og konstatering af fremmøde
 2. Orientering fra formanden, herunder fra fjernvarmemødet, hvor repræsentanten fra Socialdemokraterne ønskede at dialogen skulle over til lokalrådet. Hannibal og Kim orienterede fra det seneste fjernvarmemøde med politikerne. Indtrykket var, at der ikke rigtig var blevet fulgt politisk op på de positive intentioner fra mødet i december. SLR afventer en række mødedatoer med borgmester Kirsten Jensen, hvorefter SLR inviterer til dialogmøde om emnet. Ib Karstensen meddelte at ældrerådet var meget interesseret i at deltage i mødet, da mange ældre led under de meget høje fjernvarmeregninger. Det blev besluttet at SLR sender Kim og Thomas ind til næste byråd i kommunen for at fremme sagen politisk, herunder spørge til muligheden for at politikerne tager ansvaret for det fejlslagne fjernvarmeprojekt og fjerne tvangstilslutningen, om ikke andet så til lavenergihuse, samt spørge til hvor langt man konkret er med planerne om at koble Skævinge på Hillerøds fjernvarme net.
 3. klargøring til GF: Annoncering i dagspressen: Det blev besluttet at denne skulle foregå via læserbreve ca. 2-3 uger før GF. Markedsføring af valget, på Internettet og IRL , ”Fjernvarme nej tak” vil annoncere valget på deres hjemmeside og udsende til mailgrupper. Praktiske forhold til GF: Kim låner lokalet, Alle møder 1830, onsdag den 24.3.2010 mhp. klargøring, Carsten sørger for øl, vand og kage (udlæg refunderes af Helene). Birte sørger for kaffe, med tilbehør (udlæg refunderes af Helene). Carsten sørger for liste over hvem der er på valg. Helene står for gennemførelse af evt. skriftlig afstemning. Hannibal udarbejder A4 indkaldelse og rundsender denne til. Jes hænger op i Myretuen III/Brugsen/Slagteren. Birthe hænger op på bibliotektet/ældrerådet/bauneengen/Sommerengen. Hannibal hænger op i Myretuen I/II. Carsten hænger op på pizzariaet/kroen. Kim hænger op i Stjernen/bageren/hallen, Thomas hænger op i Netto/lægehuset.
 4. Regnskab 2009 ved kassereren: Jes eftersender regnskabet
 5. Budget 2009, alle input velkomne: Reklame indtægter fra hjemmeside medtages
 6. Evt. Næste møde er torsdag den 4. marts 1930 på Føllegården

 

Referent: Hannibal

Marts:

Referat af generalforsamling d. 24/03-10

 1. Velkomst ved Hannibal Wedel Fléron, formand Skævinge Lokalråd: Formanden bød velkommen og gav herefter ordet videre til ISS-fitness. Du kan læse mere om fitness centeret på hjemmesiden www.iss-fitness.dk
 2. Valg af dirigent:Carsten Toft-Hansen blev valgt.
 3. Valg af referent: Helene Tornhøj Pedersen blev valgt.
 4. Lokalrådets beretning: Lokalrådet har i løbet af året været omkring emner som Fjernvarmen, salget af Føllegaard, udbygning af Skævinge skole, Dyremosegaard og biblioteket mm. Vi i Lokalrådet synes det er meget svært at blive hørt i Hillerød kommune. Vi har ytret ønske om, at vi forhånds orienteres når kommunen skal træffe beslutninger som drejer sig om Skævinge by. Lokalrådet og ældrerådet har i slutningen af år 2009 indgået et samarbejde, primært om fjernvarmen og ældreboliger i Skævinge.
 5. Forelæggelse af rev. regnskab: Regnskabet blev fremlagt.
 6. Budget for det kommende år: Lokalrådet har ikke den store økonomi. Da Lokalrådet startede, var der sponsor indtægter på 3000 kr. fra lokale virksomheder. Lokalrådene i kommunen har på en lokalrådsrigsdag forespurgt om et beløb på 5000 kr. til køb af frimærker og annoncer. Men dette blev afslået. Lokalrådet håber at kunne finde en sponsor som vil sponsorere vores hjemmeside. Dette er 1000 kr. årligt. Endvidere har vi tænkt at lokale virksomheder kan reklamere på vores hjemmeside for et beskedent beløb.
 7. Indkommende forslag: Ingen indkommende forslag.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Lokalrådet fik et nyt medlem. Bernt Salzwedell. Vi byder ham velkommen.
 9. Valg af revisor og suppleant: Olfert Trebbien, Sommershave blev valgt som revisor.

Evt.: Intet under eventuelt, men snakken faldt hurtigt over på fjernvarmen.

 

Efter endt generalforsamling konstituerede lokalrådet sig.

Der blev rokeret således:

Ny formand: Kim Hendry

Ny næstformand: Thomas Jørgensen

Sekretær: Helene Tornhøj Pedersen

Ny kasserer: Carsten Toft-Hansen

Medlemmer: Birthe, Hannibal, Jes og nyt medlem Bernt Salzwedell.

 

Lokalrådet takker de fremmødte for et godt møde.

 

April:

Referat af lokalrådsmøde d. 8/4-10

 1. Referat fra sidst godkendt.
 2. Nyt fra formanden: Lokalrådet i Li. Lyngby sogn har sendt brev rundt omkring rute ændring af bus 324 (se bilag 1) Skævinge lokalråd bakker op om lokalrådet i Li. Lyngby sogn og ældrerådet i Hillerød. Vi i lokalrådet føler ikke at lokalrådene bliver hørt og inddraget i kommunens beslutninger, så vi kan være behjælpelige med gode ideer. Det er ældrerådet i Hillerød der har reageret på bus ændringen, og vi vil selvfølgelig være til rådighed.
 3. Kunstforeningen vil prøve at arrangerer en Kulturnat på føllegården d. 3-5 sep. De spørger om vi vil være med. Det vil vi selvfølgelig gerne. Kim bliver kontakt person mellem kunstforeningen og lokalrådet.
 4. Hjemmesiden: Kort info om hjemmesiden og opdateringer. Bernt tjekker debat forum.
 5. Fjernvarme: blev drøftet…. Igen. Kim har kontaktet kommunen d. 25/3 om datoer til møder omkring fjernvarmen. Kim fik god respons på sin henvendelse og kommunen vil her efter finde datoer til kommende møder. Dags dato har Kim stadig intet hørt og vil rykke kommunen igen.
 6. Evt.:
 7. Hvordan kan Skævinge borgerne påvirke byrådet i forbindelse med buget forhandlinger. Kunne dette være igennem lokalrådet?
 8. Lægehuset.
 9. Opråb fra en borger.

 

Bilag 1:

Fjernvarmepriser i Skævinge

Problemet med den dyre fjernvarme i Skævinge optager mig og mine kollegaer i Hillerød Byråd meget, og vi vil gerne medvirke til at fjenvarmeprisen bliver lavere.

Brugerne ved Skævinge Fjernvarme, ejet af EON, betaler mere for varmen end man betaler andre steder i landet, ikke mindst betydeligt mere end det, brugerne betaler for varmen hos Hillerød Varme A/S. Sagen vedrører forholdet mellem private som køber varme hos en privat leverandør.

Kommunerne skal planlægge fjernvarme ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Det betyder, at kommunen skal sikre, at borgerne i nye byområder bliver tilsluttet fjernvarme, hvis det er den billigste energiløsning for samfundet. Forholdet mellem EON og forbrugerne er dog en privat retslig problemstilling, hvorfor Hillerød Kommune ikke direkte kan gå ind og regulere forholdet.

På kort sigtvil vi opfordre EON og Hillerød Varme A/S til at drøfte en fælles løsning, som kan sikre billig varme. Opfordringen er givet videre, og selskaberne har haft konstruktive møder, hvor EON blandt andet har pointeret, at de for nylig har gennemført følgende aktiviteter, som har givet en prisreduktion på 13 % i år 2010 sammenlignet med, hvis aktiviteterne ikke var gennemført. EON oplyser, at selskabet har optimeret driften, og efterlever Energitilsynets tilbagemeldinger for prissammensætningen, hvormed prisstrukturen bliver mere fair for hver enkelt kunde. Herudover har man valgt at sætte underdækningen fra før 2006 i bero og fordele den resterede underdækning på 5 år.

På længere sigtudarbejder Hillerød Varme A/S en strategi for varmeforsyningen, som belyser mulighederne for samarbejde med de omkringliggende varmeforsyninger og produktionsanlæg. I denne strategi lægges der specielt vægt på at finde løsninger på de problemer, der er i Skævinge. Strategiarbejderne omfatter økonomiske beregninger, tekniske vurderinger og finansieringsmodeller. Målet er en lavere varmepris end i dag, selv når eksisterende gæld og omkostningerne til nye rør m.v. indregnes.

Et løsningseksempel er, at der etableres en fjernvarmeledning fra Hillerød til Skævinge. En sådan løsning kræver et selskabsmæssigt samarbejde mellem EON og Hillerød Varme A/S, hvor fjernvarmebrugerne i Skævinge fortsat skal afvikle deres gæld til EON. Et samarbejde betyder, at brugerne selv skal finansiere fjernvarmeledningen fra Hillerød, hvorfor den økonomiske virkning for brugerne skal beregnes.

Strategiarbejdet er i gang og forventes afsluttet over sommeren 2010.

Med venlig hilsen

Kirsten Jensen

Borgmester

 

 

NOTAT

 

Til: Byrådet

Fra: Teknik Rådgivning

Dato: 18. februar 2010

Sider i alt inkl. denne: 2

 

Fjernvarmepriser i Skævinge

Borgerne i Skævinge betalte ikke de reelle etableringsomkostninger for fjernvarmeanlæggene, da anlægget blev etableret i 90´erne. Finansieringen af anlægget skete ved, at borgerne betalte et symbolsk beløb i tilslutning, og lånefinansierede det resterende. Tilsluttede borgere indgik en aftale om, at de skulle betale deres andel af restgælden, hvis de trådte ud af fjernvarmen, inden gælden var afviklet.

Den højere varmepris i Skævinge er forårsaget af følgende:

 • Gæld fra da anlægget blev etableret.

 

 • Underdækning af varmeprisen. Det betyder, at man har opkrævet færre penge for varmen, end det har kostet at producere den.
 • Varmetætheden er meget lav, fordi det ikke er alle huse i Skævinge, der er tilsluttet.
 • Produktionen foregår på et motoranlæg, der producer varme betydeligt dyrere end de store turbinedrevne kraftvarmeværker, som det i Hillerød.
 • Gælden i Skævinge Fjernvarme har været finansieret til en rente på 6,5 %, hvor kommunale værker kan finansiere langt billigere gennem ”kommune kredit”.

I dag er gælden i fjernvarmen i Skævinge, inkl. underdækning, på ca. 30 mio. kr. svarende til ca. 50.000,]kr. pr. tilsluttet hus. Hvis gælden skal afdrages på normal vis med en rente på 6 % p.a., svarer det til en meromkostning pr. husstand på minimum ca.3.500 pr. år. i forhold til scenariet hvor gælden var afviklet.

Hvis borgerne ønsker at melde sig ud af fjernvarmen, skal de betale de ca. 50.000 kr. + administrationsomkostninger + omkostninger til afkobling af stikledninger og nedtagning af måler. I alt ca. 80.000 kr. pr. husstand.

Prismæssigt vil varmen i Skævinge altid være betydeligt dyrere end varmen i Hillerød, fordi varmeværket i Skævinge ikke forsyner store kunder som eksempelvis sygehuset. I fagtermer kaldes dette for, at Skævinge har en lav varmetæthed. (Sygehuset aftager

mere varme end hele Skævinge by, og administrationen er minimal, fordi varmen afregnes over fire målere).

Varmeværket i Skævinge er konstrueret, så det ikke kan tilrettelægge sin produktion ud fra, hvornår det er fordelagtigt i forhold til elprisen. Da varmeværket i Skævinge har et andet forhold mellem produceret el og varme, end værkerne i Hillerød, er varmen fra værket betydeligt dyrere end den varme, der produceres i Hillerød.

En generel dispensation, så kunderne kan melde sig ud af fjernvarmen, er i strid med den nationale energipolitik. Miljømæssigt er fjernvarme ofte et restprodukt i forbindelse med elproduktion, fordi elproduktionen anses som det vigtigste i den nationale infrastruktur.

Elproduktionen i Danmark basser sig på ældre kulfyrede kraftværker, og CO2

]mæssigt er det derfor fordelagtigt, når små nyere gas producerer el. Når de små værker stopper produktionen, skal der skrues op for kul. For den enkelte borger medfører en dispensation, at de resterende kunder belastes endnu mere af de faste omkostninger, fordi der bliver færre til at dele dem. På nationalt plan vil dispensationerne fjerne kølingen fra elproduktionen. Dermed underminerer man de nationale investeringer i infrastruktur.Baggrund for sagen

Skævinge Fjernvarme

Maj:

 

Juni:

 

September:

Referat af lokalrådsmødet d. 2. september 2010

 1. Godkendelse af ref. fra sidst: godkendt.
 2. Hvad gør vi med Dyremosegårdsagen: Efter meget kontakt fra borgere er vi alle enige om at rette henvendelse til Statsforvaltningen.
 3. Netværksgruppe: Vi har fået henvendelse ang. netværksgruppe for ledige over 50 år i Skævinge. Vi drøfter mulighederne for en sådan gruppe. Kim tager kontakt til idemager.
 4. Workshop om Hillerød kommunes fremtid: Vi kommer med 4 deltagere
 5. Føllegård: Forslag udarbejdes. Kim og Helene deltager
 6. Fjernvarme: Kim har nu hørt fra teknisk udvalg som snarrest vender tilbage med en dato for nyt møde.
 7. Evt.: Intet nyt.

Oktober:

Referat af lokalrådsmøde d. 7/10 2010.

 1. Referat fra d. 2/9 2010 godkendt.
 2. Regnskab Carsten: Helene står pt. som kontakt på lokalrådskontoen, dette rettes til Carsten.
 3. Ny kulturdag dato: 14. maj ser ud til at blive den nye dag for kulturdagen 2011. Kunstforeningen og spejderne kan også denne dag.
 4. Nabohøring Strøvej 81: Dette mener vi hører under Gørløse lokalråd, men har ingen indsigelser. Kim retter henvendelse til Hillerød kommune for at gøre opmærksom på dette. Lægehuset: 14. oktober er der borgermøde på kroen ang. lægehuset.
 5. Fjernvarmenyt: Vi gør opmærksom på i lokalpressen og på vores hjemmeside, at Skævinge lokalråd ikke har været med til at politianmelde Hillerød kommune.
 6. Dyremosegård sagen: Vores undren over Hillerøds kommune redegørelse af Dyremosegård sagen bliver nu indsendt til Statsforvaltningen.
 7.  Evt.

November:

Referat af lokalrådsmøde d. 4. november 2010.

 1. Referat fra d. 7/10 2010 godkendt
 2. Nyt fra formanden: Kim og Carsten tjekker kalenderen og ser om de kan deltage i kursus på kommunen d. 16. december ang. ”vejen til guldet”.
 3. Nyt fra kassereren: Intet nyt.
 4. Dyremosegårdsagen: Kim har fået svar fra Statsamtet om at de har modtaget vores henvendelse og at sagsbehandlingstiden er ca. 20 uger. Vi gør pressen opmærksomme på at vi har sendt Dyremosegård sagen videre til Statsforvaltningen
 5. Fjernvarme nyt? Vi orienterede hver i sær om ”historierne” vi har fået fra borgerne i byen. Bernt har rettet henvendelse til eon og afventer nu en tilbage melding.
 6. Evt.:

 

Næste møde i lokalrådet er første torsdag i Januar 2011 kl. 19.30 på føllegaard.

 

 

 

  

 

Referat af mødet i Skævinge lokalråd onsdag den 3.2.2010 på Føllegården
 
Til stede:
 
 
 1. Velkomst og konstatering af fremmøde
Til stede:
Hannibal
Birte
Jess
Thomas
Kim
Gæst: Ib Karstensen fra ældrepleje og ældrerådet
Afbud: Helene
Ej mødt: Carsten

2. Orientering fra formanden, herunder fra fjernvarmemødet, hvor
repræsentanten fra Socialdemokraterne ønskede at dialogen skulle over til
lokalrådet.
Hannibal og Kim orienterede fra det seneste fjernvarmemøde med politikerne. Indtrykket var, at der ikke rigtig var blevet fulgt politisk op på de positive intentioner fra mødet i december. SLR afventer en række mødedatoer med borgmester Kirsten Jensen, hvorefter SLR inviterer til dialogmøde om emnet. Ib Karstensen meddelte at ældrerådet var meget interesseret i at deltage i mødet, da mange ældre led under de meget høje fjernvarmeregninger.
Det blev besluttet at SLR sender Kim og Thomas ind til næste byråd i kommunen for at fremme sagen politisk, herunder spørge til muligheden for at politikerne tager ansvaret for det fejlslagne fjernvarmeprojekt og fjerne tvangstilslutningen, om ikke andet så til lavenergihuse, samt spørge til hvor langt man konkret er med planerne om at koble Skævinge på Hillerøds fjernvarme net.
 

3. klargøring til GF
3.1. Annoncering i dagspressen
Det blev besluttet at denne skulle foregå via læserbreve ca. 2-3 uger før GF
 
3.2. Markedsføring af valget, på Internettet og IRL
”Fjernvarme nej tak” vil annoncere valget på deres hjemmeside og udsende til mailgrupper.

3.3. Praktiske forhold til GF
Kim låner lokalet
Alle møder 1830, onsdag den 24.3.2010 mhp. klargøring
Carsten sørger for øl, vand og kage (udlæg refunderes af Helene)
Birte sørger for kaffe, med tilbehør (udlæg refunderes af Helene)
Carsten sørger for liste over hvem der er på valg
Helene står for gennemførelse af evt. skriftlig afstemning
Hannibal udarbejder A4 indkaldelse og rundsender denne til.
Jes hænger op i Myretuen III/Brugsen/Slagteren
Birthe hænger op på bibliotektet/ældrerådet/bauneengen/Sommerengen
Hannibal hænger op i Myretuen I/II
Carsten hænger op på pizzariaet/kroen
Kim hænger op i Stjernen/bageren/hallen
Thomas hænger op i Netto/lægehuset

4. Regnskab 2009 ved kassereren
Jes eftersender regnskabet

5. Budget 2009, alle input velkomne
Reklame indtægter fra hjemmeside medtages

6. Evt.
Næste møde er torsdag den 4. marts 1930 på Føllegården
 
 
Referent: Hannibal
 

  

Referat af generalforsamling d. 24/03-10

 

 

 

 1. Velkomst ved Hannibal Wedel Fléron, formand Skævinge Lokalråd.

Formanden bød velkommen og gav herefter ordet videre til ISS-fitness.

Du kan læse mere om fitness centeret på hjemmesiden www.iss-fitness.dk

 

 1. Valg af dirigent.

Carsten Toft-Hansen blev valgt.

 

 1. Valg af referent.

Helene Tornhøj Pedersen blev valgt.

 

 1. Lokalrådets beretning.

Lokalrådet har i løbet af året været omkring emner som Fjernvarmen, salget af Føllegaard, udbygning af Skævinge skole, Dyremosegaard og biblioteket mm.

Vi i Lokalrådet synes det er meget svært at blive hørt i Hillerød kommune. Vi har ytret ønske om, at vi forhånds orienteres når kommunen skal træffe beslutninger som drejer sig om Skævinge by.

Lokalrådet og ældrerådet har i slutningen af år 2009 indgået et samarbejde, primært om fjernvarmen og ældreboliger i Skævinge.

 

 1. Forelæggelse af rev. regnskab.

Regnskabet blev fremlagt.

 

 1. Budget for det kommende år.

Lokalrådet har ikke den store økonomi. Da Lokalrådet startede, var der sponsor indtægter på 3000 kr. fra lokale virksomheder. Lokalrådene i kommunen har på en lokalrådsrigsdag forespurgt om et beløb på 5000 kr. til køb af frimærker og annoncer. Men dette blev afslået.

Lokalrådet håber at kunne finde en sponsor som vil sponsorere vores hjemmeside. Dette er 1000 kr. årligt. Endvidere har vi tænkt at lokale virksomheder kan reklamere på vores hjemmeside for et beskedent beløb.

 

 1. Indkommende forslag.

Ingen indkommende forslag.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Lokalrådet fik et nyt medlem. Bernt Salzwedell. Vi byder ham velkommen.

 

 1. Valg af revisor og suppleant.

Olfert Trebbien, Sommershave blev valgt som revisor.

 

 1. Evt.

Intet under eventuelt, men snakken faldt hurtigt over på fjernvarmen.

 

 

Efter endt generalforsamling konstituerede lokalrådet sig.

Der blev rokeret således:

Ny formand: Kim Hendry

Ny næstformand: Thomas Jørgensen

Sekretær: Helene

Ny kasserer: Carsten

Medlemmer: Birthe, Hannibal, Jes og nyt medlem Bernt Salzwedell

 

 

 

Lokalrådet takker de fremmødte for et godt møde. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk