Din tekst

Hillerød Kommune, Økonomiudvalget, behandlede denne sag på mødet den 18-05-2011.

Efterfølgende er referatet fra dette møde under punkt 29.

Lokalrådet er af den mening, at beregningen ikke er fyldestgørende, da den er baseret på en forventet ændret (reduceret) arealafgift gennem forhandling med E.ON.

19-05-2011

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

29.    Etablering af Oliefyr, Føllegård

Sagsnr.: 219-2011-13577

 

Sagsfremstilling

Med denne redegørelse ønsker administrationen at beskrive dels administrationens praksis og beføjelser ifølge delegationsplanen i forhold til punkt nr. 21 ”Fast Ejendom”, dels redegøre for beregninger og tekniske data, som har ligget til grund for beslutningerne knyttet til udskiftningen af oliefyret på Føllegård. Denne redegørelse erstatter redegørelserne; ”Føllegård redegørelse for udskiftning af oliefyr” dokument nr. 59560 og dagsorden ”Føllegård redegørelse for udskiftning af oliefyr” dokument nr. 59504 med bilag 63947.

 

Baggrund

I forbindelse med lovpligtigt eftersyn af Oliefyr i hovedhuset på ejendommen Føllegård i 2010 konstateres at oliefyret er tæret og dermed utæt og skal udskiftes. Olietanken er af ældre dato og er ikke længere lovlig og skal derfor også udskiftes.

 

Praksis og delegationsplan

Den omtalte udskiftning af oliefyr er udført som en ordinær vedligeholdelsesopgave af administrationen. Hovedhuset er ikke bygningsmæssigt sammenhængende med de tre øvrige længer på ejendommen. Vedligeholdelsesopgaven har derfor udelukkende fokuseret på hovedhuset som en selvstændig bygning. Genetablering af den aktuelle varmeforsyning har ikke indeholdt overvejelser om de øvrige bygningers opvarmning.

Der henvises til bilag: ”Beskrivelse af forhold Føllegård”, der beskriver hvor der er etableret fjernvarmestik og hvor oliefyret er placeret.

 

Hillerød Kommune har haft vedligehold af kommunale ejendomme i EU-udbud. I den konkrete servicepartnerskabsaftale med HHM, der dækker de mindre ejendomme under 1.000 m2, er der fastsat en grænse på 200.000 kr., hvor opgaver under dette beløb tildeles direkte til servicepartner. Ved opgaver over 200.000 kr. kan Hillerød Kommune vælge at indhente andre tilbud sammen med tilbud fra servicepartneren.

 

Jf. delegationsplanen pkt. 21 under ”Fast Ejendom” og ”Ejendomsadministration”, tager administrationen beslutning om ”anvendelse af bygninger, arealer mv.”, med mindre der kræves en bevilling, hvilket ikke har været tilfældet i denne sag.

 

Nedenfor redegøres for de spørgsmål, som har været rejst om administrationens beslutninger i sagen om Føllegard.

 

Udgiften til udskiftningen af oliefyr og olietank

Herunder beskrives udgiften til udskiftning af oliefyret og olietanken i hovedhuset på Føllegård. Kedel, varmtvandsbeholder og skorstensindsats er etableret, mens den ny olietank ikke er færdigmonteret pt.

 

Kedel, varmtvandsbeholder, skorstensindsats

Materialer (kedel)kr. 35.600

Materialer (pumpe til kedel) 3.790

Materialer (varmvandsbeholder) kr. 8.840

Materialer (skortstensindsats) kr. 3.700

Materialer (div. til ovenstående) kr. 1.910

Materiel (lift+bortkørsel gammel kedel) kr. 5.800

Timer kr. 9.360

Total: 69.000 kr.

 

Olietank:

Materialer 9.440

Timer kr. 1.560 (er ikke færdigmonteret)     

Total: 11.000 kr.

 

I alt bliver udgiften 80.000 kr.

 

Arealafgift

Spørgsmålene i forbindelse med udskiftningen af oliefyr har gjort administrationen opmærksom på at den nuværende arealafgift er opgjort på et forkert grundlag. Den aktuelle afgift pr. kvadratmeter er 38 kr. pr. år, for 2010 var den højere. Arealet for Føllegård er pt. opgjort hos E.on til 1.795 m2, hvilket dog ikke stemmer overens med BBR. Den aktuelle opkrævning af arealafgift er 1.795 m2 x 38 kr./m2 = 68.210 kr./år.

 

Ifølge BBR er arealerne som følger: Bygn. 1 (hovedhus): 224 m2, og Bygn. 2 (længer): 565 m2. Total: 789 m2

 

Den arealafgift der opkræves pt. er altså allerede nu højere end kvadratmeteropgørelsen i BBR berettiger. Da det derudover kun er en del af ejendommen der er tilsluttet fjernvarme forventes det at arealafgiften vil kunne forhandles til mindre end 789 m2 x 38 kr./m2 = 29.982 kr. årligt. Dertil kommer et abonnement på 800 kr. årligt. Administrationen fortsætter dialogen med E.on om størrelsen af den aktuelle arealafgift for ejendommen. Hvis man fører et nyt rør til hovedhuset, vil abonnementet på 800 kr./år allerede være betalt via det nuværende fjernvarmestik.

 

Opvarmning med olie i forhold til fjernvarme

Det skal bemærkes, at nedenstående regnestykker alene forholder sig til den isolerede virkning af udskiftningen af oliefyret i hovedhuset på Føllegård i forhold til brugen af olie eller fjernvarme. De tidligere redegørelser har alene omhandlet sammenligningen mellem udgifterne knyttet til brugen af olie eller fjernvarme på hele Føllegård, hvilket efter administrationens opfattelse ikke har været et korrekt sammenligningsgrundlag, da udskiftningen af oliefyret med et nyt oliefyr kun har haft betydning ift. opvarmning af hovedhuset.

 

For at kunne sammenligne driftsudgiften for opvarmning af hovedhuset med henholdsvis fjernvarme og olie, tages udgangspunkt i det nuværende forbrug af olie på ca. 3000 L fyringsolie (år 2010) fratrukket den forventede energibesparelse ved udskiftning til nyt fyr på 760 L olie. Det forudsættes her at der er samme virkningsgrad i det nye oliefyr med kondenserende kedel, som i en fjernvarmeinstallation. Det fremtidige olieforbrug sættes derfor til 2.240 L/år, som er omregnet til (x10) 22.400 kWh/år og omregnet til GJ giver det 80,64 GJ (kWh x 3,6 / 1.000). E.on afregner deres fjernvarme i enheden GJ. Den aktuelle pris for fjernvarme er 266,7 kr./GJ, hvilket giver en udgift på 21.500 kr./år(afrundet). Tilsvarende vil samme varmemængde leveret fra oliefyret koste: 2.240 l. x 7,68 kr./l. = 17.200 kr.(inkl. kunderabat og afrundet).

 

For at vurdere udgiften til fjernvarmeopvarmning af hovedhuset er der til brug for redegørelsen indhentet pris fra kommunens servicepartner, HHM, på udgifter til etablering af fjernvarme. I den pris indgår nedgravning af fjernvarmeledning over gårdsplads, samt etablering af fjernvarmecentral i kælderen af hovedhuset. Der er ikke fjernvarmestik ind i hovedhuset i dag, men kun ind i portlængen som illustreret i bilag ”Bilag med luftfoto af Føllegard”. I nedenstående skema er fjernvarmeinstallation omfattende en fjernvarmeunit placeret i kælderen under hovedhuset, mens rørføring er det rør, der skal føre fjernvarmen videre fra det eksisterende stik til hovedhusets kælder.

Nedenfor er estimerede driftsudgifter ved en etablering af fjernvarme i hovedhuset

Beregnet udgift

2011

2012 og frem

Fjernvarmeinstallation

50.000

0

Rørføring fra stik til bygning

30.000

0

Udgift til opvarmning

21.500

21.500

Arealafgift fjernvarme, estimeret

8.512

8.512

Total

110.012

30.012

For hovedhuset alene ville arealafgiften udgøre 224 m2 x 38 kr./m2 = 8.512 kr. Under forudsætning af at en forhandling med E.on i tilfælde af valgt fjernvarmeløsning i hovedhuset falder ud som forventet.

 

Nedenfor er estimerede driftsudgifter ved oliefyr i hovedhuset

Beregnet udgift

2011

2012

Udskiftning af defekt oliefyr:

69.000

0

Udskiftning af olietank

11.000

0

Udgift til opvarmning (køb af 2.240 liter olie):

 17.200

17.200

Service

0

2.000

Total

97.200

19.200

 

At prisen på udskiftning af fyr og etablering af fjernvarme er ens, er en tilfældighed.

 

Nedenfor vises forskellen mellem de to opvarmningsformer for hovedhuset Føllegård

Fjernvarme sammenholdt med olie inkl. anlægsudgift

Beregnet udgift

2011

Beregnet udgift:
2012 og frem

Fjernvarme

110.012

30.012

Olie

97.200

19.200

Merudgift ved fjernvarme

12.812

10.812

 

Ved at benytte sig af opvarmning med olie er der således for 2012 og frem være en mindre udgift på kr. 10.812 årligt i forhold til, hvis der var blevet installeret fjernvarme i hovedhuset.

 

Konklusion

På baggrund af hændelsesforløbet med denne redegørelse, er det blevet klart, at det er hensigtsmæssigt at have et mere bredt syn på det løbende vedligehold af kommunes ejendomme. Procedure for valg af tekniske løsninger vil fremover være at alle opgaver over 50.000 kr. skal vurderes mht. forsyningsforhold, energiforhold og totaløkonomi.

 

De nuværende servicepartnere der står for vedligehold af Hillerød Kommunes ejendomme er blevet indskærpet, at der ved fremtidige udskiftninger af kedel/fyr skal gennemføres en vurdering af alternativer til den direkte udskiftning. Samtidig skal enkeltstående bygninger på en ejendom vurderes i sammenhæng med ejendommens øvrige bygninger, når der besluttes udskiftninger af tekniske installationer.

 

Denne redegørelse har derudover givet anledning til at overveje hvordan det kommende udbud af vedligehold skal udformes. Det vil i den forbindelse blive overvejet hvordan der løbende skabes bedre konkurrence blandt håndværksmestre og entreprenører.

 

Administrationen vil forhandle med E.on om størrelsen af den aktuelle arealafgift for ejendommen.

 

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

 

Økonomi

Er beskrevet ovenfor.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager nærværende redegørelse til efterretning.

 

Bilag

219-2011-93641

Bilag med luftfoto af Føllegård

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk