Din tekst

"Hvor skal vi hen, du?". Kan I huske HUGO ?

Som en del af Hillerød Kommunes arbejde kommer der til Skævinge Lokalråd opfordringer om at deltage i arbejdsgrupper og møder, hvor ikke bare Hillerød Kommunens fremtid, men også dele af Hillerød Kommunes fremtid skitseres og diskuteres.

Der er tale om visioner, og der er tale om mere konkrete tiltag.

Skævinge Lokalråd søger at finde tid til at deltage i de arbejdsgrupper, hvor vi kan se en nytteeffekt for Skævinge. Vi deltager ved at gå til byrådsmøder, hvis der er relevante emner for Skævinge, vi deltager i møder med Kommunen og andre lokalråd.

I den forbindelse vil vi snart tage kontakt til alle borgere i Skævinge for at få "input" til den videre udvikling af vores by. En af vores opgaver er at sikre, at de interesser, som borgerne i Skævinge har omkring den fremtidige udvikling i byen - og i hele kommunen - kommer frem til beslutningstagerne i Hillerød.

Men vent ikke på os - kom gerne med et indlæg - og meget gerne på vores debatforum her på hjemmesiden. 


Landsbyvisioner.                                                                                    

Skævinge, den 01-01-2012

Vi fremsender hermed vores oplæg til Hillerød Kommunes ønske om at indarbejde landsbyvisioner i de kommende planer for Hillerød Kommune.

Vi har valgt at kalde det for ”Skævinge, et lokalsamfund i udvikling”, da vi ser udviklingen i Skævinge som en del af en samlet lokalplanlægning til gavn for alle borgere i Hillerød Kommune.

Visionen har ikke været til høring blandt borgerne i Skævinge. Vi har lagt den ud på Skævinge Lokalråds hjemmeside www.skaevinge.dk, og vi har så til hensigt, gennem presse og andre tiltag, at informere borgerne om denne, med henblik på yderligere uddybning af de enkelte emner.

Vi henviser i øvrigt til den plan for udbygningen af Skævinge, som blev udarbejdet i 2005 af den daværende kommunalbestyrelse.

Selve oplægget er struktureret på følgende måde:

Side 1 er en indholdsfortegnelse med de overordnede emner, der er indeholdt i visionen, opført i alfabetisk rækkefølge.

Hvert af emnerne omfatter 4 punkter:

Skævinge i år 2020:                   

En kort beskrivelse af, hvor vi kunne forestille os Skævinge i år 2020.

Hvordan opnår vi dette?

Hvad kan vi som borgere i vores lokalsamfund bidrage med for at komme dertil?

Hillerød Kommune:                  

Hvilke tiltag skal kommunen gøre for at medvirke til at realisere dette?

Andre interessenter:

Hvilke andre samfundsgrupper bør informeres og medvirke?

* Byudvikling

* Energiforsyning

* Erhvervslivet

* Idræt

* Institutioner

* Kultur

* Miljø

* Natur

* Sundhed

* Trafik

* Turisme

* UTOPIA : "Så til søs"  - Skævinge som havneby...

Se teksterne under disse emner på undersiderne til venstre. 

03-01-2012 Bernt Salzwedell 

 Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Byudvikling

Skævinge i år 2020:

Skævinge er et samfund, hvor nyt og eksperimentalt forenes med det bevaringsværdige.

Byen består af 3 ”ringe” med udgangspunkt i bymidten (ring1), dernæst en ring med institutioner, uddannelse og fritid, og yderst en ring med erhvervsliv og tilkørselsveje.

Skævinge bymidte består af en kerne, hvor et byggeri i form af en ring omkring et torv danner grundlag for specialbutikker, bibliotek, bager, danseskole, kørelærer, nærpoliti, restaurant, café, turistkontor, museum, havnekontor(!), net café etc. Kun fantasien sætter grænser J.

Midt på pladsen er der et springvand, drevet af solenergi. Selve pladsen kan overdækkes ved afholdelse af forskellige arrangementer, så som kulturdag, torvedag (hver lørdag), borgermøder og lignende. Overdækningen er udført i kunststof, der automatisk overdækkes ved hjælp af regn- og temperatursensorer.

Al transport fra og til disse butikker sker med offentlige eldrevne minikøretøjer, der ligeledes anvendes til transport fra bymidten og ud til institutioner (ring 2) og erhverv (ring 3).

”Fantasien har ingen grænser”: En parkeringskælder i byens udkant med servicecenter for vedligeholdelse af biler?

 Hvordan opnår vi dette?

Utraditionel byplanlægning, baseret på behov fra trafikfrit bysamfund.

Udarbejdelse af plan for bymidten med angivelse af bevaringsværdiege bygninger samt den lokaltrafikale forbindelsesstruktur.

Vurdering af kommende forretningsliv i form af specialbutikker.

Kommunen:

Indarbejdelse af emnet i de kommende byplaner for den samlede kommune.

Budgettering af midler til etablering.

Andre interessenter:

Museumsfolk, småhandlende virksomheder, markedsfolk, offentlige myndigheder.

 

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Energiforsyning

Skævinge i år 2020:

Skævinge forsynes udelukkende fra energiformer, der ikke er ”synlige” i landskabet. Solfangere er nu blevet en integreret del af alle tage på alle bygninger.

Regnvandsprojektet er nu på et stade, hvor regnvand indsættes overalt, hvor dette er rentabelt, og brugt regnvand føres til rensningscentralen i byens udkant, hvor vandet renses og genbruges, ikke mindst inden for landbrug og industri.

Varmeforsyning sker via det tilsluttede overordnede fjernvarmnet, hvortil der af samfundsmæssige hensyn er tilsynspligt, men hvor der udelukkende betales efter forbrug.

Mange boliger producerer sideløbende jordvarme, hvor overskydende varme indgår i fjernvarmenettet via samlestationen.

Vindmøller etableres udelukkende ”offshore” og er dermed ikke tilladt i en radius af 3 kilometer fra et lokalsamfunds bymidte.

Strømforsyning er mange steder overtaget fra el til solenergi, blandt andet ved gadebelysning.

Hvordan opnår vi dette?

Fastholder solidaritetstanken omkring opvarmning.

Udarbejdelse af standardkalkulationer til brug for valg af den rette energi ved alle former for forbrug.

Kommunen:

Strategi for energiforsyning, både varme og el, baseret på ovennævnte.

Analysere sol- og jordvarme over for vindenergi.

Andre interessenter:

Energiministeriet, Hillerød Forsyning A/S, bygherrer, klimabevidste, nabokommuner.

 

________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Erhvervslivet

Skævinge i år 2020:

Erhvervslivet er placeret omkring ring 3, det vil sige ”yderst” med tilgang til de større omfartsveje.

Her placeres også indkøbscentre, så forsyninger til disse sker via ”ydersiden”, mens handel sker på ”indersiden”.

Indkøbsvogne er elektroniske og kan benyttes til hjemtransport.- Er forsynet med GPS, så de altid kan spores. At betragte som ”pant”, lige som på flasker i ”gamle dage”.

Forsøgsvis er der etableret et rullende fortov (overdækket) fra ring 3 via ring 2 til bymidten (ring 1).

Der arbejdes forsøgsvis med etablering af varme under fortove, baseret på energi fra jordvarme.

Hvordan opnår vi dette?

Analyserer behov for virksomheder og indkøbsmuligheder.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Plan for køb og salg af arealer.

Andre interessenter:

Erhvervsministeriet, forretningslivet, erhvervsvirksomheder, transportører, nabokommuner.

 

________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Idræt

Skævinge i år 2020:

Fra blot at have været et par fodboldbaner omfatter ”Fritidsparken” nu også løbebaner omkring fodboldbanerne, der er etableret en kombineret bold- og skøjtebane, og faciliteter til omklædning samt klubliv deles i lokaler fælles med den nybyggede skole.

Fodboldklubben har fået en overdækket tribune i kunststof med plads til 300 tilskuere. Kan udvides i moduler.

I de indendørs lokaler er der også fitness, elektroniske legepladser og andre nye fritidsaktiviteter. Den nybyggede skole indeholder en aula, der også kan anvendes til biograf, møder og anden aktivitet.

Den nye kunststofbane er med jordvarme.

”Der er en sti fra fritidsparken” over til ”Føllegård”…

Hvordan opnår vi dette?

Udarbejdelse af projekt

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

 

Andre interessenter:

Idrætsforeninger, fritidsklubber, kulturelle institutioner.

 

_________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Institutioner.

Skævinge i år 2020:

Den nye skole, placeret ved ring 2, er en kombination fra vuggestue over børnehave til skole op til

11.klasse. Her er der indrettet fælleskøkken, fælleslokaler og rum til deling med ”Fritidsparken”.  Der er indrettet et udendørs amfibieteater (cirkelrund), hvor også trådløs undervisning kan finde sted inklusive 3-dimensionel undervisning.

Specialskole for særlige behov er oprettet.

Hvordan opnår vi dette?

Udarbejdelse af projekt.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Andre interessenter:

 Undervisningsministeriet, skolevæsenet i hele kommunen, forældre og elever.

 

_________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Kultur.

Skævinge i år 2020:

Føllegård, en af de bevaringsværdige bygninger i lokalsamfundet, er blevet totalt renoveret og er blevet vores ”Kulturhus”.

Arealerne udenom er blevet ryddet og indrettet med fritidsaktiviteter (Par Cour, bålplads) i samarbejde med byens unge. Her er der også plads til udendørs kunst og bænke til en ”slapper”.

I kulturhuset afholdes alle former for kulturelle arrangementer, udstillinger, workshops, og det er her, hvor alle generationer mødes til en kop kaffe og en snak for fortid og fremtid. Her kan der øves og prøves.  

Hvordan opnår vi dette?

Udarbejdelse af projekt.

Medvirke i projekt ”Føllegård Alive”

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Støtte økonomisk, både til vedligeholdelse og til arrangementer.

Andre interessenter:

 Kulturministeriet, lokalråd, foreninger, klubber, lokalhistoriske forening (”butik” i ring 1?)

 

_________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Miljø.

Skævinge i år 2020:

Skævinge går foran med nye miljøtiltag.

Skraldespanden er afløst af den moderne affaldskværn, hvor madaffald komprimeres og bliver til blokke, der indsamles og leveres til det lokale genbrugscenter.

Papiraffald, emballage og lignende kværnes i kværn 2 og genbruges som brænde.

Haveaffald går i kværn 3 og benyttes som kompost.

Regnvand genbruges overalt, hvor dette er muligt.

Regnvand ”komprimeres” og kan benyttes til spuling af udendørsarealer, både offentligt og privat.

Alle har en brandslukningsbeholder med komprimeret vand. Kan også benyttes til udendørs havebruser (!).

Brug af emballage er minimeret. Det nye beholdersystem, hvor man kan afhente fødevarer af næsten alle kategorier, har afløst brugen af emballage, er taget i anvendelse. Stregkoderne ved opfyldning sikrer registrering af indkøbsdato og seneste dato for forbrug, og disse data overføres automatisk til køle- og fryseskabe i de private husholdninger.

Hvor emballage stadig er nødvendig, produceres dette af sådanne materialer, at det er vandopløseligt og dermed kan indgå i en genbrugsløsning lokalt.

Hvordan opnår vi dette?

Rådgivning fra miljømyndigheder og – foreninger.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Overordnet kommuneplan.

Andre interessenter:

Miljøministeriet, Hillerød Forsyning A/S, bygherrer.illerød Forsyning A/S,

 

_________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Natur.

Skævinge i år 2020:

Skævinge er omgivet af landbrugsarealer, der til stadighed udvides, efter at det har vist sig, at behovet for landbrugsvarer til eksport er stigende, og landbrug igen er rentabelt.

Hvor det er muligt, er der plantet skov, som medvirker til at beskytte omgivelserne, og i skovene er der anlagt kondistier og forhindringsbaner af hensyn til ”folkesundheden”.

Rideskoler blomstrer, og et lokalt ride center med mulighed for opvisninger og konkurrencer er under opbygning.

Bombakken er blevet en turistattraktion, hvor der opføres hekse- og troldespil, og hvor der er indrettet en træhytte med mulighed for bespisning.  Arkæologisk udgravning med underjordisk rundvisning?

Hvordan opnår vi dette?

Afstemning af behov med kommunen.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Overordnet kommuneplan.

Andre interessenter:

Naturstyrelsen, foreninger, nabokommuner.illerød Forsyning A/S,

 

_________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Sundhed.

Skævinge i år 2020:

Skævinge plejehjem er omdøbt til ”Sundhedsparken”. Sundhedsparken befinder sig ved ring 2 og omfatter plejehjem, aflastningspladser, hospice, lægehus, tandlægeklinik, genoptræningscenter og svømmehal.

”Sundhedsparken” fungerer som aflastning for det nye Nordsjællands Hospital i Hillerød, og med de gunstige trafikforbindelser og gode omgivelser er parken blevet et effektivt behandlingssted for specialafdelinger, der med fordel kan ligge uden for det centrale hospital.

Svømmehallen deles mellem plejehjem/behandlingsafdelinger og skole samt af borgerne i lokalsamfundet.

Det altafgørende er at udnytte de specialer, der bør være til stede for at tilbyde unge og ældre behandling på kortest mulig tid under trygge forhold uden transport.

Hvordan opnår vi dette?

Afstemning af behov med kommunen.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Overordnet kommuneplan.

Andre interessenter:

Social- og sundhedsministeriet, region Hovedstaden, lægestanden, tandlægeforeningen, hospicer.illerød Forsyning A/S,

 

_________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Trafik.

Skævinge i år 2020:

Letbanen fra Helsingør via Hillerød til Frederikssund og videre til Roskilde er blevet en realitet.

Her er Skævinge blevet et trafikknudepunkt, hvor forbindelsen fra Hundested og Frederiksværk ved omstigning i Skævinge forkorter de rejsendes rejsetid til Frederikssund (og videre til København) og Roskilde (hvor lufthavnen varetager chartertrafikken).

Den nye linje fra Skævinge til Frederikssund betyder, at behovet for lokalbusser er minimeret. Samtidig betyder letbanen, at man fra hele det nordvestsjællandske opland kommer hurtigt til det nye Nordsjællandske Hospital i Hillerød, og ligeledes hurtigt til de specialafdelinger, der placeres i Skævinge ”Sundhedsparken”.

Skævinge Station er renoveret, og der er kommet tag over perron 2 og 3. Et spor 4 indrettes til veterantogsmuseum, og på selve stationen er der café og permanent udstilling om Skævinge Station som ”Korsbæk”. Entusiaster har fået lokaler til en modeljernbane, der viser udviklingen fra 1940 til 2020.

En ny omfartsvej fra Store Lyngby passerer Skævinges ring 3 og tager sig af den tunge trafik. Vejen forlænges til Slangerup for videre forbindelse mod København. Når Ring 5 bliver en realitet, forbindes omfartsvejen med ring 5.  

Hvordan opnår vi dette?

Være fælle som tanken om et bilfrit indre, og den tunge trafik uden om bykernen.

Etablering af et internt el baseret ”trafiknet” til vare- og persontransport.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Overordnet kommuneplan.

Andre interessenter:

Trafikministeriet, trafikale myndigheder, byplanlæggere, miljømyndigheder, omkring liggende kommuner.illerød Forsyning A/S,

 

_________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      Turisme.

Skævinge i år 2020:

Strø Bjerge er en turistattraktion med udsigtstårn, børne-zoo, guldgraverfaciliteter, svævebane, vandfald, café og spisested. Her er der også udstillinger om stedets historie. Om vinteren er der kælkebane og kortbane til skihop.

 Bed & Breakfast-faciliteter er lige i nærheden.

Man kan komme fra Skævinge Station til Strø Bjerge med tandem fra Skævinge Cykeludlejning.

Vil man hellere køre derud med dræsine, kan dette ske fra Skævinge Station via Strø til Strø Bjerge.

Hvordan opnår vi dette?

Vække interesse for at komme ud i fri luft med god udsigt og fritidsaktiviteter.

”Et landskab i forandring”.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Økonomi og interesse.

Andre interessenter:

Turistrådet, forlystelsesbranchen, alle naturinteresserede, frivillige (!).illerød Forsyning A/S,

 

_________________________________________________________________________

 

 

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne:      UTOPIA :”Så til søs”.

Skævinge i år 2020:

Beslutningen om at sikre miljøet ved at realisere afvandingsprojekter for hele Nordsjælland har betydet, at Store Havelse Å er blevet en ”aflastningskanal” fra Skævinge og ud til Roskilde Fjord ved Havelse Mølle.

Åen er omdøbt til ”Miljøkanalen” og er nu sejlbar i begge retninger.

Dybden er således, at der kan sejles med vikingskibe fra Frederikssund til Skævinge ”havn”.

I Skævinge havn kan man ligeledes leje mindre eldrevne både til sejlads og fiskeri på Roskilde Fjord.

Ligeledes kan der lejes pramme med elmotor og tømmerflåder.

På denne måde ”genopliver” Skævinge vikingetiden, hvor der ifølge danmarkshistorien var forbindelse fra Roskilde Fjord til Skævinge via vandvejen…

En vandmølle eller 2 ville være et festligt indslag undervejs…

Hvordan opnår vi dette?

Prøver at se ”Utopia” som en mulig realitet.

Muligheder for vækst.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Økonomi og interesse.

Andre interessenter:

Miljøministeriet, Turistrådet, forlystelsesbranchen, alle naturinteresserede, nabokommuner.illerød Forsyning A/S,  

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk