Din tekst

        Brev til samtlige politikere i Hillerød Byråd samt til Hillerød Forsyning A/S, sendt den 19-07-2013:        

Fjernvarmeforsyningen i Skævinge By.

Som bekendt har Hillerød Forsyning A/S overtaget fjernvarmeforsyningen i blandt andet Skævinge med virkning fra den 01-01-2013, en beslutning, som Hillerød Byråd har godkendt.

Overtagelsen betyder blandt andet, at hovedparten af de 600 tilsluttede, der tidligere fik varmen leveret fra E.ON, har opnået en væsentlig besparelse på fjernvarmen. Dog har nogle tilsluttede, der aftager mindre fjernvarme end gennemsnittet som følge af installerede genindvindingsanlæg eller supplerende brug af andre opvarmningskilder, ikke kunnet opnå en økonomisk besparelse, da det faste bidrag for at være tilsluttet er stort set uændret i forhold til tidligere.

På vegne af Skævinge Lokalråd vil jeg gerne anmode Hillerød Kommune/Hillerød Forsyning A/S om at færdiggøre omlægningen efter købet ved at fremlægge forslag til vedtagelse af nedenstående og information til borgeren i Hillerød Kommune:

Tilslutningspligt.

Da der i Hillerød Kommune p.t. udelukkende er tinglyst tilslutningspligt på et antal ejendomme i Skævinge, og da der ønskes ensartede regler for alle borgere i Hillerød Kommune, ophæves tilslutningspligten for de berørte ejendomme.

Forblivelsespligt.

I Hillerød Kommune er der ikke tinglyst forblivelsespligt på ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, og Hillerød Kommune har ikke til hensigt at indføre en sådan pligt.

Forsyningspligt:

Hillerød Kommune/Hillerød Forsyning A/S har ingen forpligtelse til at forsyne ejendomme i Hillerød Kommune med varme. Som følge heraf skal det gøres klart for borgerne, at i de tilfælde, hvor en ejendom ikke ønskes tilsluttet eller ønskes fritaget for at aftage fjernvarme fra Hillerød Forsyning A/S, betyder dette, at Hillerød Kommune/Hillerød Forsyning A/S ikke er forpligtet til at opretholde en tilslutning til den pågældende ejendom, men at Hillerød Kommune/Hillerød Forsyning A/S ved etablering eller genetablering er berettiget til at opkræve tilslutningsgebyr i henhold til gældende regler, udarbejdet og dokumenteret af Hillerød Forsyning A/S.

Gældende vilkår for tilsluttede brugere af fjernvarme fra Hillerød Forsyning.

På nuværende tidspunkt har vi ikke modtaget de gældende vilkår for tilslutning, brug og framelding af fjernvarme fra Hillerød Forsyning A/S. Vi har modtaget den første acontofaktura her i juli måned, og beregningerne er i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger på Hillerød Forsyning A/S' hjemmeside.

Vi er af den mening, at såfremt følgende oplysninger lægges ud på hjemmesiden og kommunikeres ud i brevform til tilsluttede og kommende potentielle bruger, vil dette bidrage til at reducere individuelle forespørgsler samt usikkerheden om disse vilkår:

Hvad koster det at blive ny bruger af fjernvarmen?

Det er klart, at dette er individuelt, men nogle eksempler ville være et godt incitament for mange, der gør sig overvejelser om at skifte til fjernevarmen, men ikke har overblik over de økonomiske konsekvenser.

Da Hillerød Forsyning A/S uden tvivl har et overblik over potentielle tilslutningsmuligheder, kunne det være en mulighed at fremsende brev til disse for at promovere tilslutningsantallet. Måske endda med et "dagens tilbud".

Der hersker p.t. usikkerhed om, hvor mange borgere i Skævinge, der i givet fald, hvis tilslutningspligten bortfalder, vil vælge at opsige tilslutning til fjernvarmen. Lokalrådet skønner, at det er et mindre antal nu, hvor fjernvarmeprisen (den variable del) er reduceret væsentligt, og hvor dette blandt andet betyder, at også mindrebemidlede, der måske var ved at måtte sælge ejendommen ved de tidligere priser, nu har råd til at blive boende, samt at det må forventes, at der kan opnås højere salgspriser, såfremt den nuværende varmepris bibeholdes eller endog reduceres.

Ud fra dette kunne det overvejes, hvis ikke Hillerød Kommune ønsker at ophæve tilslutningspligten, om det ville være en fornuftig ting at give dispensation til de borgere, der p.t. har en tinglysat tilslutningspligt, såfremt disse kan dokumentere, at de kan opvarme boligen billigere ved anden forsyning. Dette vil også påvirke interessen for at kunne vælge frit i Hillerød Kommune - og med de nuværende fjernvarmepriser i Skævinge samt de forventninger om yderligere reduktioner i de kommende år som følge af Hillerød Forsyning A/S' initiativer vil dette skabe en positiv holdning til fjernvarmen som den enste rigtige forsyning i labgt de fleste tilfælde.

Endelig ville det være godt, hvis Hillerød Forsyning A/S på sin hjemmeside og i brevform til de tilsluttede kunne oplyse borgerne (=alle tilsluttede) om, hvad det i givet fald vil koste, hvis borgeren ønsker at udtræde af ordningen, og hvilke konsekvenser det vil have for den tilsluttede(ingen forsyningspligt/ny afgift ved fornyet tilslutning/indfrielse i andel af overgangstillægget for de tilsluttede i Skævinge).

Dette set i lyset af, at vi hos E.ON skulle betale op mod 80.000-100.000 for at komme ud af tilslutningen til fjernvarmen, da E.ON var vores leverandør, også for den del af os, der havde været med fra starten i 1996 og som ikke er omfattet af den nuværende tilslutningspligt.

Hillerøs Forsyning A/S har mundtligt oplyst, at "gælden er væk", men i det tilfælde, hvor en tilsluttet ønsker at udtræde, inden den 10 års periode for betaling af overgangstillægget er udløbet, er den tilsluttede så forpligtet til at betale det resterende overgangstillæg ved utræden før udløbet af 10-års-perioden. Eller gælder der allerede i dag andre regler om dette inden for Hillerød Kommune?

-----     

Kære "byrødder",

Lad os gøre det klart, at vi er yderst tilfredse med den ordning, der er blevet gennemført og vedtaget vedrørende fjernvarmeforsyningen til Skævinge.

Desværre er der nogle punkter, som tilsyneladende ikk er helt afklaret i hele processen, hvorfor der stilles spørgsmål, både til Hillerød Kommune og til Hillerød Forsyning A/S, der dels kræver behandling, dels fører til usikkerhed hos borgerne omkring vilkårene for at være fjernvarmebruger i Hillerød Kommune.

Det vil derfor være en god anledning, hvis Hillerød Kommune kunne sikre en hurtig behandling af ovenstående, meget gerne inden kommunevalget, så dette emne ikke bliver et tema i valgkampen, me et projekt, der blev gennemført i den indeværende valgperiode med succes.

Skævinge, den 19-07-2013.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

På vegne af Skævinge Lokalråd.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bemærk venligst, at nedenstående indlæg er skrevet, før Hillerød Forsyning A/S overtog levering af fjernvarme til Skævinge (pr. 01-01-2013).

De 3 punkter, som Lokalrådet arbejder med, og som er anført nedenfor, er stadig gældende.

Tilføjet den 19-07-2013 / Bernt Salzwedell

 

Fjernvarmen er som bekendt særdeles dyr her i Skævinge, og samtidig er mange ramt af en tilslutningspligt, der betyder, at man ikke kan få lov til at droppe fjernvarmen og erstatte den med en anden energiform. Hvis man er i den situation, at man kan træde ud af ordningen, kan dette kun ske mod betaling af et ikke uvæsentligt beløb til fjernvarmeleverandøren.

Skævinge Lokalråd arbejder på at

- få ophævet tilslutningspligten via Hillerød Kommune

- få bedre ( læs lavere ) priser fra fjernvarmeleverandøren.

- få fremtidssikret energiforsyningen til borgerne i Skævinge i samarbejde med Hillerød Kommune.

Et regneeksempel, baseret på mit forbrug af fjernvarme i 2012.

Tallene i tabel 1 er de effektive omkostninger, som jeg har betalt til E.ON i 2012. Tabel 2 viser, hvad jeg skulle have betalt til Hillerød Forsyning for samme forbrug med et Skævingetillæg på DKK 335,00 pr. måned. Tabel 3 viser, hvad jeg skulle have betalt til Hillerød Forsyning for samme forbrug med et Skævingetillæg på DKK 500,00 pr. måned.

Nu bliver det spændende at se, om disse tal holder - eller om det bliver endnu billigere :-), når aftalen er endelig godkendt i marts 2013, og når Hillerød Forsyning har overtaget værket den 01-04-2013.

Lagt på hjemmesiden den 31-01-2013 / Bernt Salzwedell    

Fjernvarme 2011/2012                    
      Inkl. Moms                
EON   GJ Pr. GJ Forbrug Abonnement m2-afgift pr. m2 m2-pris I alt fast Total    
December 2011 8,02 333,34 2.673,39 84,93 136,00 3,96 538,29 623,22 3.296,60    
Januar 2012 7,34 312,85 2.296,32 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 2.943,86    
Februar 2012 11,26 312,85 3.522,69 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 4.170,23    
Marts 2012 6,52 312,85 2.039,78 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 2.687,32    
April 2012 5,90 312,85 1.845,82 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 2.493,35    
Maj 2012 3,16 312,85 988,61 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 1.636,14    
Juni 2012 2,10 312,85 656,99 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 1.304,52    
Juli 2012 1,77 312,85 553,74 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 1.201,28    
August 2012 1,66 312,85 519,33 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 1.166,87    
September 2012 2,37 312,85 741,45 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 1.388,99    
Oktober 2012 4,45 312,85 1.392,18 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 2.039,72    
November 2012 5,84 312,85 1.827,04 109,25 136,00 3,96 538,29 647,54 2.474,58    
TOTAL 12 måneder 60,39   19.057,34 1.286,68     6.459,46 7.746,14 26.803,48    
                         
                         
      Inkl. Moms                
HF   GJ Pr. GJ Forbrug Abonnement SV-tillæg enhed m2-pris I alt fast Total    
December 2011 8,02 127,00 1.018,54 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 1.728,54    
Januar 2012 7,34 127,00 932,18 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 1.642,18    
Februar 2012 11,26 127,00 1.430,02 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 2.140,02    
Marts 2012 6,52 127,00 828,04 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 1.538,04    
April 2012 5,90 127,00 749,30 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 1.459,30    
Maj 2012 3,16 127,00 401,32 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 1.111,32    
Juni 2012 2,10 127,00 266,70 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 976,70    
Juli 2012 1,77 127,00 224,79 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 934,79    
August 2012 1,66 127,00 210,82 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 920,82    
September 2012 2,37 127,00 300,99 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 1.010,99    
Oktober 2012 4,45 127,00 565,15 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 1.275,15    
November 2012 5,84 127,00 741,68 375,00 335,00 1,00 335,00 710,00 1.451,68    
TOTAL 12 måneder 60,39   7.669,53 4.500,00     4.020,00 8.520,00 16.189,53    
                         
Besparelse       -11.387,81 3.213,32     -2.439,46 773,86 -10.613,95 40%  
                         
                         
                         
HF   GJ Pr. GJ Forbrug Abonnement SV-tillæg enhed SV I alt fast Total    
December 2011 8,02 127,00 1.018,54 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.893,54    
Januar 2012 7,34 127,00 932,18 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.807,18    
Februar 2012 11,26 127,00 1.430,02 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 2.305,02    
Marts 2012 6,52 127,00 828,04 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.703,04    
April 2012 5,90 127,00 749,30 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.624,30    
Maj 2012 3,16 127,00 401,32 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.276,32    
Juni 2012 2,10 127,00 266,70 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.141,70    
Juli 2012 1,77 127,00 224,79 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.099,79    
August 2012 1,66 127,00 210,82 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.085,82    
September 2012 2,37 127,00 300,99 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.175,99    
Oktober 2012 4,45 127,00 565,15 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.440,15    
November 2012 5,84 127,00 741,68 375,00 500,00 1,00 500,00 875,00 1.616,68    
TOTAL 12 måneder 60,39   7.669,53 4.500,00     6.000,00 10.500,00 18.169,53    
                         
Besparelse       -11.387,81 3.213,32     -459,46 2.753,86 -8.633,95 32%  
                         
                         
                         

Referat af møde mellem Hillerød Forsyning og Skævinge Lokalråd den 13-10-2011 på Føllegård.

Deltagere:

Alaa Barky, Hillerød Forsyning

Alf Johansen, Hillerød Forsyning

Jan Jensen, Skævinge Lokalråd

Thomas Lindqvist-Jørgensen, Skævinge Lokalråd

Birthe Munktved, Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, Skævinge Lokalråd

Carsten Toft-Hansen, Skævinge Lokalråd

Helen Tornhøj Pedersen, Skævinge Lokalråd

 -------------------------------------------------------------------------------

Formålet med mødet var at høre om de opgaver, som Hillerød Forsyning A/S beskæftiger sig med, set i relation til udviklingen i Skævinge. Endvidere havde Skævinge Lokalråd efter aftale fremsendt en række spørgsmål af opklarende art til Hillerød Forsyning inden for de fagområder, som Hillerød Forsyning beskæftiger sig med.

Alaa Barky præsenterede Hillerød forsynings opgaver og organisationsstruktur. Herunder blev der informeret om lovgrundlag for arbejdet, målsætningerne og om det grundlæggende ”Hvile-i-sig-selv”-princip.

Vi blev informeret om de nuværende bestyrelsesmedlemmer og ejerskabet i Hillerød Forsyning. Samtidig kunne Alaa Barky oplyse, at valg af borgerrepræsentanter til bestyrelserne i forsyningsselskaberne forventes udskudt til ultimo 2012/primo 2013.

Omkring vandforsyningen.

Alaa Barky fortalte om de forskellige omkostningsfaktorer, der påvirker prisen på vand hos de forskellige vandværker. Det er Hillerød Kommune, der godkender priserne fra for eksempel Skævinge Vandværk, og ikke Hillerød Forsyning. Der er ingen planer om at overtage Skævinge Vandværk.

Varme.

Alaa Barky informerede om den kompleksitet, der er omkring fjernvarmeforholdene i Skævinge. Vi fik oplyst, at der stadig pågår forhandlinger med E.ON.

Det blev tydeligt, at der bruges mange kræfter og tid både hos Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune for at finde en løsning for Skævinge, og vi blev opfordret til at fortsætte med at bruge kræfter på initiativer, der kan medvirke til at påvirke beslutningstagerne til at finde frem til en gunstig løsning gennem en konstruktiv dialog med alle implicerede parter.

Det er Lokalrådets opfattelse, at vi vil blive orienteret hurtigst muligt, når der sker et gennembrud i de tiltag, der gøres for at forbedre situationen omkring fjernvarmepriserne, ikke mindst så dette kan medvirke til at gøre Skævinge til et attraktivt område på boligmarkedet, både prismæssigt og miljømæssigt.

Det oplystes, at p.t. er det udelukkende fjernvarmeproblematikken i Skævinge, som der arbejdes med, og dermed ikke Gørløse.

Spildevand.

Herunder fremførte Skævinge Lokalråd, at der er et problem med at lede regnvandet væk fra et areal på Strøvej ud for Sportsvej, når det regner kraftigt. Vi blev opfordret til at fremsende en skitse over arealet til Hillerød Forsyning, der så vil se på, hvad der kan gøres for at løse problemet.

Da der kan opnås fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag, såfremt man genbruger regnvand til toiletskyl og tøj, forespurgte Skævinge Lokalråd, om man har planer om at gøre brug af dette på institutioner i Skævinge. Dette vender Hillerød Forsyning tilbage med på et senere tidspunkt.

Fritagelsen for afledningsbidraget består i, at man fritages for den mængde regnvand, som bliver til sanitært spildevand.

Afregning sker fortsat ud fra vandmåleren, som alt andet lige vil vise et mindre forbrug, fordi toiletskyl og tøjvask sker med regnvand.

Affald.

Vi blev præsenteret for nogle at de tanker og tiltag, som Hillerød Forsyning gør sig omkring kontrollen med modtagelsen af affald på Genbrugsstationen i Hillerød. Skævinge Lokalråd gjorde opmærksom på, at man skal overveje sådanne skridt meget nøje, så affaldet ikke ender i naturen i stedet for på genbrugspladsen.   

Sammenfatning.

Det kunne konstateres, at det havde været et konstruktivt møde, hvor der blev skabt klarhed over en lang række punkter.

Vi fik klart svar på, hvem vores henvendelser skal rettes til, når vi har opklarende spørgsmål, så vi mere målrettet kan kontakte Hillerød Forsyning-, Hillerød Kommune, de offentlige myndigheder inden for Staten samt andre interessenter inden for ovennævnte fagområder.

Det blev aftalt, at vi holder løbende kontakt med hinanden, hvorefter vi om cirka et halvt år mødes igen for at gøre status over samarbejdet og udviklingen inden for fagområderne.  

---

Referatet er afstemt med Hillerød Forsyning A/S.

---

Skævinge, den 18-10-2011

Med venlig hilsen

 

Bernt Salzwedell

Referent for Skævinge Lokalråd

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk