Din tekst

Kommunens svar til høringssvar vedr. kommuneplan 2013 (modtaget den 07-10-2013)

Nr. 49: Skævinge Lokalråd

Resumé:

1) Med udgangspunkt i forbindelsesveje, der var indtegnet i Skævinge

Kommuneplan 2005 og omtalt i Hillerød Kommuneplan 2009 foreslås disse

flyttet lidt ud ad, og at der tilføjes et par vejstykker mere, så det bliver en

ringvej, der, når den er fuldt udbygget, vil gå fra Strøvej via Krogvej og til

Borupvej, fra Borupvej til Ny Harløsevej, fra Ny Harløsevej til Meløsevej, samt

fra Meløsevej til Skævingevej.

Forbindelsesvejen fra Borupvej til Ny Harløsevej flyttes mod øst, så den ligger

langs højspændingsmasterne (vist på bilag), og krydser

højspændingsledningerne tæt på Ny Harløsevej. Et grønt bælte på indersiden

skal skærme den nye udstykning ved Dyremosegård.

Forbindelsesvejen fra Ny Harløsevej og til Meløsevej foreslås linjeført langs

højspændingsledningerne (der forventes lagt i jorden inden for de næste 5 år)

på østlig og nordlig side på denne strækning. Et grønt bælte på indersiden

skal skærme bebyggelsen Bombakken. Ved krydsning af Skovbakkevej

foreslås det, at denne kun skal have forbindelse i nordgående retning.

Forbindelsesvejen fra Meløsevej og til Skævingevej foreslås linjeført som vist

på bilag, så den kobles på Skævingevej, hvor vejen slår et knæk og

hensigtsmæssig tilkobling af Skævinge Overdrevsvej skal findes.

73

Forbindelsesvejen fra Strøvej via Krogvej og til Borupvej foreslås linjeført

nogenlunde som vist på bilag, dog med en blød kurve fra Krogvej og til

krydsningen af banen. Herefter kan Krogvej lukkes ved banen, så villavejen

fra Hovedgaden kun giver adgang til boligkvarteret på nordlig side. Øvrige

ejendomme og industrikvarteret skal kun have adgang fra ringvejen og ind

via den resterende del af Krogvej.

Der foreslås som trafikdæmpende foranstaltning og for en glidende trafik på

ringvejen, at der etableres rundkørsler ved krydsning af Strøvej, Krogvej,

Borupvej, Ny Harløsevej, Meløsevej samt Skævingevej.

Skævinge Lokalråd opfordrer Byrådet til at afsætte midler, så ringvejen kan

bygges over 5-15 år. Der er i høringssvaret forslag til etapedeling.

2) Med udgangspunkt i bymidteafgrænsningen fra Skævinge Kommuneplan

2005 samt Hillerød Kommuneplanforslag foreslås bymidteafgræsningen

udvidet, da byen er vokset en del siden udpegningen.

Kulturhus Føllegård foreslås omfattet af bymidten eller som centralt

centerområde. Derudover udvides området med østsiden af Nygade, således

at Nygade 2 (Kiosken) indlemmes i bymidten.

Lokalrådet ønsker en ajourføring af lokalplanen for bymidteområdet omkring

de eksisterende dagligvarebutikker, der kan gøre disse områder mere

”grønne” og give mere luft og bedre oversigts- og adgangsforhold i området.

3) Der er i Kommuneplanforslaget beskrevet, at der ikke udlægges nye

erhvervsområder i Skævinge. Der foreslås udvidelse af erhvervsområde til

små og mellemstore virksomheder, da den nye ringvej mellem Strøvej og

Borupvej giver mulighed for, at indkørslen til Industriområdet sker via denne

og Krogvej, da det vurderes at kommunen løber tør for udvidelsesmuligheder

til små og mellemstore virksomheder.

4) Den store trafikmængde i Skævinge samt de lange udsigter til en ringvej

fører til forslag om trafikregulering og hastighedsdæmpning i form af:

faste fartmålere på alle indfaldsveje til byen,

hævet trafikfelt i Skævinge midtby med yderligere 2 fodgængerovergange ud

over den ene, der er i dag (vist på skitse),

generel hastighedsbegrænsning i hele byzonen på 40 km/timen og hvor det er

nødvendigt opstilles der chikaner f.eks. ved indkørsel ad Strøvej og Borupvej

(ved børneinstitutionerne),

eksisterende bump i dårlig forfatning fjernes og erstattes med flytbare

(beplantede) chikaner under hensyntagen til de trafikale forhold.

5) Der ønskes indarbejdet i Kommuneplan 2013, at der vil ske en

gennemgang og registrering af bevaringsværdige bygninger og områder i

Skævinge, blandt andet Skævinge Kirke, Præstegården, Bombakken med

oldtidsfund samt muligvis andre bygninger.

6) Det ønskes præciseret i planen, at der ud over fjernvarme skal ske en

udbygning på offentlige og private bygninger med energioptimerende tiltag,

for reduktion af CO2-udslip (husstandsvindmøller, solvarmeanlæg og

solcelleanlæg) og at kommunen satser på eldrevne kommunale køretøjer.

7) Det ønskes præciseret i planen, om der skal være tilslutningspligt og i

hvilket omfang inden for forsyningen med fjernvarme, vand, strøm og

affaldsordninger og om den nuværende tilslutningspligt for fjernvarme i

Skævinge forventes ophævet, og om dette er et kommunalt eller et statsligt

anliggende. Begreberne ”tilslutningspligt” og ”aftagepligt” ønskes defineret.

74

8) Der foreslås en udbygning af Bauneparken i Skævinge til aflastning for det

nye Nordsjællands Hospital og i overgangsfasen. Læger afgør placeringen af

specialafdelinger og lignende, men de kan med fordel placeres ved det

eksisterende plejecenter (observationspladser før indlæggelse og efter

udskrivning fra hospital, i samarbejde med byens læger, genoptræning og

lignende), i rolige omgivelser i det sekundære kommunecenter; Skævinge.

9) Miljøforhold ønskes præciseret i planen, bl.a. hvornår og hvorledes en mere

miljøvenlig affaldssortering ved kilden kan gennemføres (affaldskværne

indbygget i skraldespande, kompost- og komprimeringsenhed, nye

komprimerbare eller forgængelige emballageformer, genbrugsemballage,

forbud mod plastmaterialer som bæreposer, m.v.),

at regnvand opbevares til automatisk brandslukning fra tag/loftsbeholdere og

naturlig ”badesø”, som ”udflugtsmål” og vandreserve,

at der forefindes offentlige toiletter i anvendelig og hygiejnisk stand med

nyeste teknologi som i andre kommuner også placeret i ”udkantsområder”,

bl.a. ved stationer og i bycentre, koncept for anvendelse af partikelfiltre i

brændeovne og virksomhedsskorstene.

Lokalrådet henstiller til at bruge Skævinge som ”udviklingssted” til afprøvning

og af udvikling af nye muligheder inden for miljømæssige og sociale områder,

under overskriften ”Skævinge – et samfund i udvikling til efterligning”.

Vurdering:

Ad 1) Trafikplanen fra Skævinge Kommuneplan 2005 er ikke en del af Hillerød

Kommuneplan 2013. Lokalrådets bemærkninger til en nærmere detaljering af

en ringvej omkring Skævinge vil blive vurderet, når planerne for udbygning af

områderne bliver aktuelle.

Ad 2) Bymidteafgrænsningen i forhold til planlægningen af detailhandel er

reguleret gennem lov om planlægning og gennem landsplandirektiv for

hovedstadsområdet om detailandel. Det fremgår, at bymidternes afgrænsning

kun kan ske ved hjælp af det der kaldes den statistiske metode.

I Skævinge bymidtes tilfælde er det forventningen, at bymidten formentlig

ville blive mindre, hvis denne metode blev anvendt. Derfor fastholdes den

nuværende afgrænsning af bymidten i Skævinge. Dette har dog primært

betydning for planlægningen for detailhandel. Anden planlægning kan finde

sted inden for rammerne udlagt i kommuneplanen. Ønsket om at skaffe mere

luft kræver ikke ændringer af kommuneplanrammerne eller ny lokalplan.

Ad 3) Der er en række ledige erhvervslokaler i industriområderne i

kommunen. Nye arealudlæg prioriteres, hvor der kan skabes nye

erhvervsudviklingsmuligheder, der kan supplere de nuværende ledige eller

ubebyggede erhvervsbygninger/områder som fx ved Hillerød Syd.

Ad 4) Forslaget om trafikregulering og fartdæmpning er videresendt til Trafik,

Vej og Park, som vil tage dem med i deres fremtidige overvejelser om,

hvorvidt der er behov for renovering eller yderligere trafikregulering i

Skævinge midtby.

Ad 5) Der er kun gennemført SAVE-registrering af bygninger i den gamle

Hillerød Kommune, der er beskrevet i redegørelsen til afsnit om Arkitektur og

Bevaring.

Det er i Bymidteplan for den gamle Skævinge Kommune registreret at

stationsbygningen og præstegården er bevaringsværdige, og et område under

afsnit om Arkitektonisk vurdering er registret som bevaringsværdigt

75

landsbymiljø, men dette er ikke medtaget i gammel Skævinges Kommuneplan

og dermed ikke videreført i Kommuneplan 2009 eller 2013. Skævinge Kirke

og Præstegården er beskyttet via kirkelovgivningen og oldtidsminder- og fund

via museumsloven og naturbeskyttelsesloven.

Bevaringstemaet kan senere tages op enten som selvstændigt

kommuneplantillæg eller som revideringsemne i næste kommuneplan. En

SAVE registrering af gammel Skævinge Kommune og den tidligere del af

Slangerup Kommune vurderes at kunne gennemføres indenfor driftsbudgettet

til kommuneplanlægning i 2014. Det foreslås at gennemføre SAVE registrering

i den resterende del af kommunen.

Ad 6) Der er i Forslag til Kommuneplan 2013 flere steder (bl.a. under ”Klima”,

”Varmeforsyning”, ”Bystruktur” m.v.) opstillet visioner og mål for reduktion af

CO2 samt klimaforbedrende tiltag. Kommunen arbejder løbende på fx at få

nedbragt energiforbruget i kommunale bygninger, fremmet samkørsel og

delebilsordning mv. Planerne konkretiseres her ud over i nye lokalplaner og

ved renovering af kommunens ejendomme hvor alternative energikilder

indtænkes.

Ad 7) Tilslutningspligt til fjernvarme defineres ikke i Kommuneplanen, men i

varmeprojekter og/eller lokalplaner samt byplanvedtægter for et område. Hvis

en ejendom ikke er pålagt tilslutningspligt kan en tilsluttet ejendom indgå

aftale med det respektive forsyningsselskab om udtrædelse af

varmeforsyningen.

I tilslutningsbekendtgørelse fra 2011 skelnes der mellem tilslutningspligt for

dem, der ikke er tilsluttet den kollektive forsyning, når kommunalbestyrelsen

træffer afgørelse om tilslutning til varmeforsyningen, og forblivelsespligt for

dem, der allerede frivilligt har tilsluttet sig, inden kommunalbestyrelsens

beslutning.

En tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer alene, at man skal bidrage

økonomisk til det kollektive varmeforsyningsanlæg og skal tillade, at de

nødvendige tekniske anlæg bliver etableret. Det kollektive

varmeforsyningsanlæg kan opkræve tilslutningsafgift og faste årlige afgifter.

Tilslutningsafgiften er en engangsbetaling og kan ikke opkræves ved påbud

om forblivelsespligt. Der er ikke nogen aftagepligt. Man kan således godt

etablere en alternativ varmekilde, som fx en varmepumpe, og aftage varme

derfra, såfremt afgifterne til den kollektive forsyning betales.

Der pålægges ikke tilslutningspligt til hverken vand, strøm eller

affaldsordning. Man skal dog aftage vand fra det vandværk der leverer vand

til den by/det område man bor i. Man skal være tilsluttet strømmen, men der

er frit valg af leverandør. Og der er i kommunens regulativer for affald

defineret hvilket ordninger man skal benytte sig af.

Ad 8) Om Bauneparken kan fungere som aflastning af det nye regionale

hospital er ikke et kommuneplan-emne.

Ad 9) Forhold vedrørende affald fastsættes i regulativer for henholdsvis

husholdninger og erhverv og er ikke reguleret i kommuneplanen. Nye tiltag vil

løbende blive behandlet i affaldsplanen, som er under revision.

Forslagene om brug af regnvand vil blive taget op i forbindelse med

udarbejdelse af kommunens klimahandlingsplan.

Placering af offentlige toiletter er ikke et kommuneplan-emne.

76

Kommunen har jf. Brændeovnsbekendtgørelsens § 12 mulighed for f.eks. at

foreskrive partikelfiltre i brændeovne i særligt afgrænsede områder. Det er

ikke et kommuneplan-emne og der er pt. ikke afsat ressourcer til arbejdet i

forvaltningen. Virksomhedsskorstene er omfattet af lovgivning, herunder skal

mange typer have partikelfiltre.

Det tages til efterretning, at Lokalrådet henstiller til at bruge Skævinge som

”udviklingssted” til afprøvning og udvikling af nye muligheder inden for

miljømæssige og sociale områder.

Indstilling

Der foreslås ikke ændringer til kommuneplanen ud fra høringssvaret, men det

foreslås at gennemføre SAVE-registrering i den resterende del af kommunen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cykelsti fra Skævinge til Harløse

Vi har i dag fra Hillerød Kommune fået oplyst, at første strækning fra Hillerød til Gl. Harløse er planlagt til udførelse i år, mens den resterende strækning til Skævinge er planlagt til gennemførelse i 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regnvand til toiletskyl og tøjvask

Hillerød Kommune har den 24-11-2011 sendt skrivelse om offentlig høring til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 til Lokalrådet.

Tillægget har til formål at fastlægge, at lokalplaner for boliger fremover skal indeholde et krav om opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask.

Du kan læse mere om tillægget samt ikke mindst miljørapporten på kommunens hjemmeside www.hillerod.dk/byplan.

Skævinge Lokalråd har i dag sendt nedenstående kommentar til byplan@hillerod.dk:

Her er først selve udkastet til bestemmelsen:

”For at spare på grundvandet, skal der, ved lokalplanlægning af nyt boligbyggeri,

fastsættes bestemmelser om installation af anlæg til opsamling af regnvand,

til brug for toiletskyl og tøjvask, som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Kravet kan fraviges, hvis byrådet i forbindelse med lokalplanlægningen vurderer,

at miljømæssige forhold taler for, at bebyggelsen i stedet skal opføres med grønne

tage eller hvis særlige arkitektoniske forhold nødvendiggør, at der anvendes materialer,

som er uforenelige med anvendelsen af vand fra tage til toiletskyl.”.

Skævinge Lokalråd har følgende kommentarer hertil:

Selve princippet med at benytte regnvand til toiletskyl og tøjvask lyder fornuftigt og miljøvenligt.

Man kan spørge sig selv, om princippet ikke bør udvides til også at benytte regnvand til havevanding,

blomstervanding indendørs, bilvask på egen grund og måske også som førstehåndsbrandbekæmpelse (sprinkler og beholder under tryk på eller under taget…).

Før fastsættelse af bestemmelser, der har karakter af en tilslutningspligt i lighed med den tilslutningspligt, der er gældende for en del boliger i Skævinge omkring fjernvarme, bør der fremlægges konkrete modeller, der viser princippet, anskaffelsessummen, vedligeholdelsesomkostninger og forventede besparelser. Der henvises her til miljørapport, Hillerød Kommune, By og Miljø, august 2011, punkt 2.0, afsnit 3, hvoraf det fremgår, at der er installeret mere end 600.000 anlæg i Tyskland.

 Når princippet er så udbredt i Tyskland, må det være muligt at lægge en video ud på kommunens internet, baseret på de tyske erfaringer. Har I brug for en oversætter, står jeg gerne til rådighed. Der er sikkert mange spørgsmål omkring smitterisiko (miljørapportens punkt 4.7), risiko for forurening af den offentlige vandforsyning (miljørapportens punkt 4.8) – og også om, hvorledes forsyning sker i tørre perioder.

 En gennemgang af funktion og økonomi for den enkelte bruger kunne betyde, at det ikke er nødvendigt med en tilslutningspligt, men en anbefaling, der også vil omfatte ældre huse, hvorved der opnås en endnu større besparelse i forbruget af vandværksvand.

Vi ser ingen grund til at give dispensation ved anlæggelse af grønne tage, men er af den mening, at det måske i samfundsinteresse i at spare på grundvandet vil være mere hensigtsmæssigt ikke at tillade anlæggelse af bebyggelse med grønne tage.

Et grønt tag er et tag med planter som tagbeklædning. De fleste grønne tage er beplantet med græs eller stenurter. Grønne tage kan (som udgangspunkt) kun etableres på flade tage eller tage med en taghældning på maksimalt cirka 30 grader. Da grønne tage vejer 50-120 kg pr. kvadratmeter, kræver det en solid tagkonstruktion, der kan bære taget (miljørapport, punkt 4.5).

Vi ser ingen grund til at friholde offentlige bygninger for bestemmelserne. Der er allerede opført adskillige anlæg her i Danmark, hvor regnvandet benyttes til toiletskyl, blandt andet på et kur- og undervisningscenter ved Øresundskysten.

Der bør medtages en passus om, at installation og vedligeholdelse kun må foretages af professionelle håndværkere, der er certificeret hertil, og at der føres tilsyn og godkendelse af kommunen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk