Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 04-03-2019.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I SKÆVINGE LOKALRÅD,

ONSDAG DEN 06-03-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen peger på Jens Sindberg.

 1. Lokalrådets beretning om det forløbne år og planer for det kommende år.

Beretning fra lokalrådets formand. Beretning er forlods lagt på lokalrådets hjemmeside (www.skaevinge.dk) og på de 3 facebooksider: Skævinge Lokalråd, Skævinge-Ordet er dit og Dit Skævinge.

 1. Beretning fra arbejdsgrupperne.

Hvis der er ønske herom, vil et medlem af bestyrelsen berette om lokalrådets deltagelse i projektet SKIF (Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus) i løbet af 2018 og starten af 2019.  

 1. Forelæggelse af revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår.

Da lokalrådets kasserer har meldt afbud til generalforsamlingen, forelægges regnskabet af formanden.

 

 1. Budget for det kommende år.

Da vi ikke har fået tilbagemelding fra Hillerød Kommune på vores ansøgning om midler, kan vi ikke fremlægge et budget på nuværende tidspunkt.

 1. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag inden for tidsrammen på senest 14 dage før generalforsamlingen, hverken fra medlemmer eller fra bestyrelsen.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bernt Salzwedell er ikke på valg i år.

Carsten Toft-Hansen er ikke på valg i år.

Frank Jensen er på valg i år.

Jan Jensen er på valg i år.

Jens Sindberg er på valg i år.

Der er plads til flere i bestyrelsen, som vil være med til at sætte Skævinge på dagsordenen hos Hillerød Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig efter afsluttet generalforsamling.

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Olfert Trebbien er på valg som revisor.

Thomas Jørgensen er på valg som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der blive mulighed for at kigge på vores nyanskaffede ”generalstabskort”, hvor vi har markeret, hvorledes byen har udviklet sig siden 2005, og hvor vi har markeret, hvad vi umiddelbart ser som indhold i en ny bymidteplan for Skævinge. Der vil ligge gule ”selv-klæber” klar til tanker og gode input fra de fremmødte.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Skævinge, den 03-03-2019.

SKÆVINGE LOKALRÅD, FORMANDENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN ONSDAG DEN 06-03-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

Vi har her i februar måned 2019 har været nødsaget til at aflyse lokalrådsmødet ad flere omgange, primært grundet sygdom, men også grundet sammenfald med andre aktiviteter/møder af interesse for vores by.

Derfor foreligger der ikke referat for februar måned, men som ”kompensation” – og måske som appetitvækker for nogle - til at træde ind i Skævinge Lokalråd, hvor vi gerne ser tilgang af nye kræfter, der vil spise citronmåne sammen med os på 10 møder i løbet af året og give os inspiration til lokalrådets fortsatte virke, ja så fremsendes hermed formandens beretning for 2018, sådan som den vil blive præsenteret – og diskuteret – på den ordinære generalforsamling på onsdag den 06-03-2019 klokken 19:00 på Føllegård.  

Formandens beretning for 2018:

2018 var et år, hvor der ikke skete så meget nyt her i Skævinge, hvad angår de ønsker og planer, som vi har fremlagt for Hillerød Kommune.

Budgetterne i Hillerød Kommune var meget stramme, og som følge heraf må vi konstatere, at blandt andet vores ønsker om at øge trafiksikkerheden i Skævinge ikke har kunnet opfyldes.

Ser vi på emnet ”TRAFIK”, har der været følgende aktiviteter:

 • Vi fik en splinterny 2 minus 1-vej på Strøvej i slutningen af 2017. Effekten er der delte meninger om i byen…
 • Den 03-04-2018 fremsendte vi endnu en gang vores ønsker til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik.
 • PÅ et møde den 05-09-2018 fortalte formanden for Udvalget Dan Riise om et rekordlavt trafikbudget for 2018.
 • Vi udleverede endnu en gang 4 sider med de projekter, som vi siden 2013 har ønsket gennemført:
 • -  Fodgængerovergang Borupvej/Kaj Sommers Vej
 •  - Forhøjet kørebane i bymidten
 •  - 40 km/timen gældende fra bygrænse ved indfaldsvejene (undtaget Ny Harløsevej, hvor der har været 49 km/timen i mange år.
 •  - færdiggørelse af cykelsti fra bygrænsen Ny Harløsevej til Bombakken.

Forvaltningen har fået 2 nye medarbejdere i Vej og Trafik. Vi afholdt møde med dem og 3 politikere fra Byrådet den 31-01-2019, hvor vi gennemgik vores forslag endnu en gang, og så må vi se, hvad 2019 bringer.

Et planlagt borgermøde, der skulle holdes i foråret 2019, er blevet aflyst.

Det forventes, at der snart vil komme gang i boligbyggeri på arealerne omkring Dyremosegård. Lokalrådet har over for Udvalget påpeget, at en vej midt igennem arealet med forbindelse fra Borupvej til Ny Harløsevej vil være en væsentlig ulempe trafikalt, hvorfor vi arbejder på at få et alternativt løsningsforslag fremsendt, hvor der kun udgår stikveje til bebyggelsen fra den ene side, altså længere ”ude”.

I efteråret 2018 har vi haft kontakt med Politiet som følge af en lang række hastighedsoverskridelser og episoder i byen. Vi har her også fremført de ønsker, som vi har for byen. Politiet henviser til Kommunen, der kan tage emner op med Politiet på de møder, der afholdes nogle gange om året.

Et andet emne har været ”Oplæg til udarbejdelse af ny bymidteplan for Skævinge” til afløsning af bymidteplanen fra 2005, der stadig er bestanddel i Kommuneplan 2017.

Den 28-08-2018 afholdt vi møde med borgmester Kirsten Jensen og direktør Lars Mørk fra Forvaltningen, hvor vi afleverede et oplæg til diskussion om bymidteplan for Skævinge.

Videreførelsen af dette vil finde sted her i 2019, hvor vi vil illustrere udviklingen i Skævinge siden 2015 for at få afklaret, hvad der skal ske nu og i nærmeste fremtid, både gennem udarbejdelse af en plan og et borgermøde med repræsentanter for alle interessenter i Skævinge, herunder ikke mindst repræsentanter fra forretningslivet og erhvervslivet.

 Og så er der ”SKIF” – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus.

Den 17-01-2018 afholdtes første projektgruppemøde. Jan Jensen er lokalrådets repræsentant i dette projekt.

Den 06-06-2018 befandt projektet sig i udbudsstadiet.

Flere projektgruppemøder afholdtes med præsentation af de 3 udvalgte forslag.

Borgermøde afholdtes den 20-11-2018, hvor det valgte projekt blev præsenteret.

I 2019 er vi kommet ind i den fase, hvor der i projektgruppen arbejdes intenst med at sikre, at de ønsker, som vi alle har fremført, kan blive opfyldt i det færdige projekt. Det første møde i 2019 er blevet afholdt i februar og efterfølges af endnu et møde i starten af marts 2019. Et spændende projekt, som skal give Skævinge et helt nyt ”fælleshus” i moderne rammer, og for alle generationer. 

Vi har afholdt møder med de øvrige lokalråd i Hillerød Kommune og med repræsentanter fra Byrådet og Forvaltningen:

 • Den 19-04-2018 møde med fokus på borgerinvolvering §17, stk.4-udvalget.
 • I foråret dialog med politikere om separatkloakering/frivillighed og anlægsbudgetter med penge også til landsbysamfundene.
 • Den 21-06-2018 evalueringsmøde vedr. mødet den 19-04-2018, aflyst grundet manglende tilslutning. Skævinge Lokalråd fremsendte som det eneste lokalråd kommentarer til mødet.
 • Den 28-05-2018 Niels Henrik Meedom valgtes som lokalrådenes repræsentant i paragraf 17 udvalg
 • Den 15-01-2019 Møde med lokalrådene med orientering om arbejdet i §17, stk.4-udvalget og info om kommende ”fundraiser” i Hillerød Kommune, der skal hjælpe med at skaffe midler fra fonde til projekter i hele kommunen.

Den 07-03-2018 afholdt vi generalforsamling. Desværre dukkede der ikke andre op end bestyrelsen, med andre ord ingen nye kandidater til bestyrelsen. Trist. Så kan man sidde der og tolke det, som man vil: Er man tilfreds med vores arbejde, er man ligeglad med vores arbejde, eller noget helt tredje…

I løbet af 2018 fik vi et nyt bookingsystem, som vi har afprøvet, og som måske skal danne basis for et fælles nyt bookingsystem i SKIF. Hvem ved?

Vi har fået Naboorienteringer:

Jordkørsel ved Torpegård, der fik afslag (sparer os for jordkørsel igennem byen).

Ønske om jordforbedring på Meløsevej 27, 3320 Skævinge, som ikke er afsluttet endnu. Dog har Lokalrådet fået igennem, at jordkørsel i den forbindelse ikke må ske gennem Skævinge by.

Vi er som borgere flinke til at indsende Borgertip, og vi har netop modtaget en meget interessant statistik, der viser, at omkring 90 % af de indsendte tip har ført til udførelse/resultat. Så det skal vi blive ved med.

I årets løb blev det meddelt, at der skal udarbejdes en ny spildevandsplan for Hillerød Kommune.

Den 07-06-2018 afholdtes der dialogmøde på Rådhuset med interessenter.

I august fik vi at vide, at separatkloakering gøres frivillig, også for de 90 berørte parceller i Skævinge.

Vi spurgte Hillerød Kommune, hvornår ophævelse af varsel om påbud vil blive ophævet. Dette vil først ske i løbet af starten af 2019 efter høringsperiodens udløb og vedtagelsen af den nye spildevandsplan.

Pulje til lokalrådene.

Hillerød Kommune har afsat et samlet beløb på DKK 50.000, som de 11 lokalråd kan søge om i 2019 til tiltag, der er til gavn for alle byens beboere. Indsendelsesfrist den 01-03-2018. Vi har søgt om penge i forbindelse med udarbejdelsen af bymidteplan og i øvrigt foreslået, at alle lokalråd får en 11-del af beløbet til deres arbejde.

Til sidst en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer i Skævinge Lokalråd for en gedigen indsats og gode, inspirerende møder.

Jeg ser frem til samarbejdet i det nye år, hvor vi sætter fokus på bymidteplan og trafik.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 05-02-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 06-02-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Vi lægger vægt på arbejdet med udarbejdelsen af forslag til en ny bymidteplan for Skævinge, i samarbejde med borgere, erhvervslivet og andre interessenter i Skævinge, som vi så kan præsentere for Hillerød Kommune snarest. Vi skal derfor på mødet i aften fastlægge en handlingsplan.

 1. TRAFIK.

Den 31-01-2019 blev der afholdt møde mellem Lokalrådet og repræsentanter fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og formanden for Udvalget for Natur, Klima og Miljø samt fra Forvaltningen (By og Miljø, Trafik, Vej og Park). Vi beretter om forløbet af mødet.

 1. PROJEKT SKIF (SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS).

Som det er fremgået af dagspressen, er der nu afsat 2 millioner kroner her i 2019 til næste fase af projektet. Som et led heri er projektgruppen (hvor vi også er repræsenteret) indkaldt til møder den 20-02-2019 og den 07-03-2019 til en orientering om det videre forløb.

 1. FASTLÆGGELSE AF DATO FOR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 06-03-2019 klokken 19:00 i henhold til vedtægterne. Varsel er hermed endnu en gang givet via de sociale sider her i Skævinge, herunder vores hjemmeside www.skaevinge.dk.

Vi kan godt bruge et par bestyrelsesmedlemmer mere, ikke mindst fra den lidt ”yngre” generation, der vil være med til at præge udviklingen her i Skævinge, så hvis du har lyst, så giv os lige et praj. Du bestemmer jo selv, hvor meget tid du vil bruge, ud over deltagelse i de fastlagte månedlige møder.  

Og så vil vi godt bede alle om at komme med forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være os i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 1. DIALOG MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Vi afventer indkaldelse til dette års møde, der vil blive afholdt i løbet af foråret.

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Vi har nu ansøgt om et beløb på DKK 6.500 til brug for udarbejdelsen af forslag til bymidteplan. Ansøgningsfristen er den 01-03-2019.

 1.   NY IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

Vi har modtaget forslag/udkast til en sådan, i alt 16 A4-sider. Det er selvfølgelig primært vores idræts- og bevægelsesforeninger, der bør deltage i dette projekt, men da nogle af punkterne hedder ”fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter” og ”Inkluderende fællesskaber og foreningsliv”, skal vi lige drøfte, om vi skal indlevere høringssvar til oplægget. Deadline er den 18-02-2019. Måske har vi input omkring anvendelsen af SKIF (Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus)?

 1. EVENTUELT. 

Der er ikke indkommet emner pr. dags dato.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

--------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 25-01-2019
Fritidspasordning.
Skævinge Lokalråd har modtaget følgende information fra Hillerød Kommune i dag:
 
"Kære Foreninger
 
Her er lidt kort information omkring fritidspasordningen, som Hillerød Kommune har oprettet i 2019.
Hvad er fritidspasordningen:
Hillerød Kommunes §17, stk. 4 udvalg for øget sammenhængskraft og trivsel har i 2019 afsat midler til etablering af en fritidspasordning, for at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 2.000 kr. Der er afsat 100.000 kr. i 2019.
 
Hvad er formålet med fritidspasset:
Formålet med fritidspasset er at give børn og unge fra økonomisk trængte familier mulighed for aktivt at deltage i aktiviteterne i en folkeoplysende forening efter eget valg. Fritidspasset dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter lige fra fodbold og håndbold til kreative fag som sang og musik eller tegne- og malekurser. For at kontingentet kan være dækket helt eller delvis af fritidspasset, skal aktiviteten foregå i en forening, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven.
 
Fritidspasset gælder kun til én forening pr. år. Der gives ikke fritidspas for allerede tilmeldte og betalte aktiviteter.
 
Hvem er omfattet af fritidspasordningen:
Hillerød Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere eller borgere på integrationsydelse, da husstandens samlede indtægter ikke må overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til ca. 90 pct. økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud. Har man mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
Hillerød Kommune, Kultur, Idræt og Folkeoplysning står for administrationen, behandlingen af ansøgninger, samt indmeldelse og betaling af kontingent direkte til den pågældende forening.
Man søger ved hjælp af vedhæftede ansøgningsskema, som når det er udfyldt skal sendes via hjemmesidens kontaktlink. Som udgangspunkt ansøger forældrene selv.
I foreningsregistret https://prod.workforce-planner.dk/Booking/#!/associationList vil man snart kunne finde alle folkeoplysende foreninger i Hillerød Kommune, hvor det er muligt at anvende fritidspasset.
 
Med venlig hilsen
Jacqueline Perret-Gentil
Administrativ medarbejder
Kultur og Udvikling
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Tlf. 72 32 53 15
Email: jper@hillerod.dk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 17-01-2019.

NYT FRA SKÆVINGE LOKALRÅD – GENBRUGSGUIDEN 2019.

Jeg afventede den nye genbrugsguide for 2019, men har endnu ikke fået den på papir fra Hillerød Forsyning (mon jeg er den eneste i Skævinge

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk