Din tekst

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 07-01-2020.

Mødedatoer for 2020 er nu lagt ind her på hjemmesiden.

Se datoierne under bjælken "Lokalrådet".

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

-----------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 29-11-2019.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 06-11-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. NY LOKALPLAN VED DYREMOSEGÅRD.

Der afholdes borgermøde torsdag den 12-12-2019 klokken 19:30-21:00 på Føllegård, hvor Hillerød Kommune vil præsentere udkast til en ny lokalplan for det areal af Dyremosegårdjorden, hvor byggefirmaet HusCompagniet ønsker at opføre boliger.

Af hensyn til arrangementet ser Lokalrådet gerne, at man giver en tilbagemelding til bernt@salzwedell.dk, hvis man forventer at deltage på borgermødet.

Lokalrådet bad borgerne om at komme med forslag til vejnavn(e) til projektet, Blandt forslagene har vi udvalgt DYREMOSEN for dette afsnit. De øvrige områder på arealet, kunne få navne som DYREVÆNGET, DYREENGEN etc., som en helhedsbetragtning med respekt for den gamle gård Dyremosegård og det eksisterende område Dyrelunden. Forslaget er sendt videre til Hillerød Kommune.

På mødet den 12-12-2019 deltager også repræsentanter fra HusCompagniet. Der er ikke tale om et ”salgsmøde” fra HusCompagniets side, men mere et informativt indlæg fra firmaet om dets forventninger til mulighederne i lokalplanen.  

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

På vores facebooksider her i Skævinge har vi kørt en spørgerunde på vores Facebooksider i oktober måned ”HVOR SKAL VI HEN; DU?”. Vi har nu samlet svarene og er gået i gang med at indarbejde det i et samlet udkast. Vi når ikke at blive færdige med et oplæg i dette kalenderår, men forventer at have dette klart i starten af det nye år, hvor vi aftaler det videre forløb med Hillerød Kommune.  

 1. TRAFIK.

Hillerød Kommune har godkendt budgettet for 2020. Uden at være gået i detaljer omkring de midler, der er afsat på dette område for året 2020, kan vi konstatere, at vi ikke har hørt fra ABT-udvalget eller fra Forvaltningen, men vi har meddelt udvalget, at blandt andet planerne omkring udbygningen på Dyremosegårdarealet åbner for et forstærket behov for regulering af trafikken på Borupvej og skabelse af trafiksikkerhed for blandt andet de kommende beboere, hvor det må forventes, at en række familier vil gøre brug af institutionen på Kaj Sommers Vej og derfor stiller krav til en sikker overgang hertil i form af et fodgængerovergang til gavn og sikkerhed også for beboerne på Kaj Sommers Vej.

 1.  TILFLYTTER- OG BOSÆTNINGFILM OM SKÆVINGE OG OMEGN.

Vi er i gang med at undersøge, hvad en finansiering gennem ”sponsorater” fra det lokale erhvervsliv til dette vil betyde for de bidrag, som vores virksomheder yder i forvejen til foreningslivet, og om det har virksomhedernes interesse.

 1. NABOORIENTERING.

Stillingtagen til ansøgning om landzonetilladelse til ridebane - Krogvej 9. Lokalrådet har ingen indvendinger til denne ansøgning.

 1. EVENTUELT.

Der var ingen emner til behandling.

 1. NÆSTE MØDE.

Vi afholder lukket møde på en dato i uge 48, laver status over 2019 og planlægger arbejdet for 2020.

Det skal ikke være en hemmelighed, at vi i Bestyrelsen gerne ser, at der er borgere i byen, både unge og ældre, der ønsker at give et bidrag til vores bys udvikling ved at deltage i vores arbejde. Det koster ikke noget, andet et møde en gang hver måned og derefter deltagelse i det omfang, som man har mulighed for det.

Nytænkning har aldrig skadet, og jo flere meninger vi får ind i vores arbejde, jo bede er mulighederne for at være med til at udvikle Skævinge i den retning, som vi ønsker det.  

Er det noget for dig, så send en kort mail til formanden, bernt@salzwedell.dk, så kontakter vi dig gerne, hvis du vil have yderligere informationer.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

----------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 04-11-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 06-11-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. NY LOKALPLAN VED DYREMOSEGÅRD.
Projektet er blevet omtalt i Frederiksborg Amts Avis i lørdags (02-11-2019). Parallelt hermed er vi blevet spurgt om navngivning til det nye kvarter, og dags dato har vi på Facebooksiderne bedt om borgernes forslag. Deadline 13-11-2019.

2. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.
På vores facebooksider her i Skævinge har vi kørt en spørgerunde i oktober måned med overskriften ”HVOR SKAL VI HEN; DU?”. Vi har fået en stribe tilbagemeldinger, som vi kigger på i aften.

3. ARRANGEMENTER I KOMMUNEN I NOVEMBER (UDDRAG).

05-11-2019 (18:00-21:00):
”Bevæg dig for livet”. Arrangementet finder sted på Hillerød Rådhus
Har du interesse for foreningslivet i Hillerød Kommune? Tilmelding påkrævet på https://hillerod.nemtilmeld.dk/500/.

10-11-2019 (10:00-12:00):
”Danmark planter træer”. Finder sted ved Skævinge Folkeskov, Harløsevej mellem nr. 224 og 223. Dekoration af plantepinde, plantning af træer, taler og sang. Kræver ingen tilmelding.

16-11-2019 og 17-11-2019 (11:00-16:00):
Kunsthåndværkernes Julemarked på Føllegård. Kig ind og find julepynten, adventskransen og nisserne til vinduet hos de dygtige kunstnere og lyt til julens melodier, mens du får en varm kop kakao og æbleskiver og hilser på julemanden. Gratis entré.

4. TRAFIK.
Vi afventer stadig tilbagemelding fra ABT-udvalget hos Hillerød Kommune, der holdt næste møde den 02-10-2019, angående følgende:
- ”Missing link ”-listen, pkt. 37, cykelstiforlængelse Ny Harløsevej til Bombakken.
- Belysning på strækning fra Bombakken til skolen og skilt ”fodgænger/cyklist”
- Fodgængerovergang på Borupvej ud for Kaj Sommers Vej.
Hillerød Kommune har godkendt budgettet for 2020. Vi afventer, hvad der er kommet ud af dette for Skævinges vedkommende.

5. TILFLYTTER- OG BOSÆTNINGFILM OM SKÆVINGE OG OMEGN.
Interesserede kan gå ind på hjemmesiden www.landsbyfilm.dk og se eksempler på film, der er lavet af virksomheden AD MEDIA ApS til andre landsbysamfund. Vi skal vurdere, om vi som Lokalråd bakker op om dette initiativ. Projektet kræver lokalrådets accept samt tilsagn fra lokale virksomheder om at bidrage i form af annoncesalg.

6. NABOORIENTERING.
Stillingtagen til ansøgning om landzonetilladelse til ridebane - Krogvej 9.

7. EVENTUELT.
Der er ikke indkommet emner hertil.

Med venlig hilsen
Bernt Salzwedell
Formand for Skævinge Lokalråd

----------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 08-10-2019.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 02-10-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. NY LOKALPLAN VED DYREMOSEGÅRD.

Mikael Mundt, arkitekt og byplanlægger, Hillerød Kommune, By og Miljø fremlagde udkast til lokalplan for en del af Dyremosegårdgrunden (arealet tæt på Borupvej), hvor en byggevirksomhed har udvist interesse for at opføre ejerboliger i form af enfamiliehuse og rækkehuse. Lokalplanen vil blive sendt i høring senere på året, og hvis alt går som planlagt, vil byggeriet kunne starte på et tidspunkt i 2020. Lokalrådet synes godt om projektet og vender tilbage på et senere tidspunkt, når der foreligger detaljerede oplysninger. 

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

På vores henvendelse til Hillerød Kommune har borgmester Kirsten Jensen svaret, at emnet vil blive taget op i starten af 2020. Lokalrådet ønsker at formidle Skævinge borgeres ønsker og forventninger til kommunen, hvorfor vi i nærmeste fremtid via vores facebooksider her i Skævinge vil benytte os af hjælp fra den måske velkendte HUGO under overskriften ”HVOR SKAL VI HEN; DU?”. Fortæl os, om vi er på rette vej, mens vores lokalsamfund vokser og kræver nye tiltag.    

 1.   PROJEKT ”KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK I HILLERØD KOMMUNE”.

Der var sat en frist for lokalrådenes input hertil den 08-05-2019. Kommunen har fastsat en ny frist den 01-10-2019. Formanden kontakter Hillerød Kommune for at få en status på projektet.

 1. BANKKONTO. 

Vi skifter bank for at reducere bankgebyrerne. Carsten er i gang med dette..

 1. AKTIVITETSANALYSER I KOMMUNENS HALLER.

Hillerød Kommune opsætter i øjeblikket sensorer i Hillerød Kommunes haller til måling af aktivitetsniveauet. Målingerne skal sikre optimal udnyttelse af hallerne.

Spørgsmål til dette kan sendes til: kulturogudvikling@hillerod.dk

 1. KICK OFF ARRANGEMENT ”BEVÆG DIG FOR LIVET”

Har du interesse for foreningslivet i Hillerød Kommune, kan du tilmelde dig til arrangementet på https://hillerod.nemtilmeld.dk/500/. Arrangementet finder sted på Hillerød Rådhus tirsdag den 05-11-2019 fra klokken 18:00 til klokken 21:00.

 1. TRAFIK.

Vi afventer stadig tilbagemelding fra ABT-udvalget hos Hillerød Kommune, der holder næste møde den 02-10-2019, angående følgende:

 • ”Missing link ”-listen, pkt. 37, cykelstiforlængelse Ny Harløsevej til Bombakken.
 • Belysning på strækning fra Bombakken til skolen og skilt ”fodgænger/cyklist”
 • Fodgængerovergang på Borupvej ud for Kaj Sommers Vej.

Hillerød Kommune har afholdt budgetseminar i sidste weekend, og vi afventer, hvad der er kommet ud af dette for Skævinges vedkommende.

 1.  EVENTUELT.

Vi har fået en henvendelse fra en virksomhed, der gerne vil producere en video om Skævinge for lokalrådet, der kan benyttes som ”reklame”/”appetitvækker” for eventuelle tilflyttere. Vi fik ikke drøftet dette på lokalrådsmødet, men tager det med på næste møde. Indtil da kan interesserede på ind på hjemmesiden www.landsbyfilm.dk og se eksempler på film, der er lavet af virksomheden til andre landsbysamfund. Måske er der lokale kræfter, der eventuelt har lyst til at medvirke i et sådant projekt, der finansieres af de virksomheder i byen, der ser en interesse i at støtte dette tiltag øko9nomisk.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 30-09-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 02-10-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. NY LOKALPLAN VED DYREMOSEGÅRD.

Præsentation, spørgsmål fra lokalrådet og en snak om det videre forløb ved Mikael Mundt, arkitekt og byplanlægger, Hillerød Kommune, By og Miljø.

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Oplægs med beskrivelse af formål, fortid og fremtid. Indkaldelse til borgermøde, tidspunkt og sted ved formanden.

 1.   PROJEKT ”KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK I HILLERØD KOMMUNE”.

Der var sat en frist for lokalrådenes input hertil den 08-05-2019. Kommunen har fastsat en ny frist den 01-10-2019. Vi må lige se på dette på næste møde…

 1. BANKKONTO. 

Vi skal skifte bank for at undgå en væsentlig stigning i gebyrerne. Carsten giver en status.

 1. AKTIVITETSANALYSER I KOMMUNENS HALLER.

Hillerød Kommune opsætter primo oktober 2019 sensorer i Hillerød Kommunes haller til måling af aktivitetsniveauet. Målingerne skal sikre optimal udnyttelse af hallerne med henblik på

 • at ledig kapacitet er tilgængelig for fritidsbrugerne.
 • at hallerne anvendes af tilstrækkelig mange deltagere under hensyntagen til aktiviteten.
 • at hallerne ikke står som booket/reserveret i bookingsystemet, men i praksis står tomme.

Spørgsmål til dette sendes til: kulturogudvikling@hillerod.dk

 1. KICK OFF ARRANGEMENT ”BEVÆG DIG FOR LIVET”

Har du interesse for foreningslivet i Hillerød Kommune, kan du tilmelde dig til arrangementet på https://hillerod.nemtilmeld.dk/500/. Arrangementet finder sted på Hillerød Rådhus tirsdag den 05-11-2019 fra klokken 18:00 til klokken 21:00.

 1. TRAFIK.

Vi afventer stadig tilbagemelding fra ABT-udvalget hos Hillerød Kommune, der holder næste møde den 02-10-2019, angående følgende:

 • ”Missing link ”-listen, pkt. 37, cykelstiforlængelse Ny Harløsevej til Bombakken.
 • Belysning på strækning fra Bombakken til skolen og skilt ”fodgænger/cyklist”
 • Fodgængerovergang på Borupvej ud for Kaj Sommers Vej.
 1.  EVENTUELT.

Intet anmeldt.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

Skævinge, den 29-09-2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 04-09-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. ORIENTERING FRA FORMANDEN.

”Nyt graveområde nordvest for Skævinge”: Der foreligger p.t. intet konkret omkring situationen vedr. nye områder til grusgrave i Skævinge.

Dialogmøde mellem lokalrådene og Hillerød Kommune maj 2019: Vi har modtaget referat fra mødet. Ingen nye tiltag fra kommunen indtil dags dato.

Borgertip: ABT-udvalget er ved at indhente nærmere info hos Forvaltningen for at vurdere situationen.illerød kommune

Prioriteter for vores arbejde i resten af kalenderåret: Se under punkt 2.

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Formanden er i gang med at forberede skrift med beskrivelse af formål, fortid og fremtid. Indkaldelse til borgermøde, tidspunkt og sted. Deltagelse af alle interesserede i byens fremtid. Udarbejdelse af dagsorden. Præsentationsmateriale.

 1.   PROJEKT ”KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK I HILLERØD KOMMUNE”.

Der var sat en frist for lokalrådenes input hertil den 08-05-2019. Kommunen har fastsat en ny frist den 01-10-2019. Vi må lige se på dette på næste møde…

 1. BANKKONTO. 

Vi skal skifte bank for at undgå en væsentlig stigning i gebyrerne. Carsten giver en status ved næste møde.

 1.  EVENTUELT.

Intet at berette.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

--------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 01-09-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 04-09-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. ORIENTERING FRA FORMANDEN.

”Nyt graveområde nordvest for Skævinge”. Status.

Dialogmøde mellem lokalrådene og Hillerød Kommune maj 2019. Status.

Borgertip. Status. illerød kommune

Prioriteter for vores arbejde i resten af kalenderåret. Alle.

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

NU skal det være:

 • Skrift med beskrivelse af formål, fortid og fremtid.
 • Indkaldelse til borgermøde, tidspunkt og sted. Deltagelse af alle interesserede i byens fremtid. Udarbejdelse af dagsorden. Præsentationsmateriale.
 1.   PROJEKT ”KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK I HILLERØD KOMMUNE”.

Der var sat en frist for lokalrådenes input hertil den 08-05-2019. Næsten alle lokalråd (inklusive Skævinge Lokalråd) måtte meddele kommunen, at denne frist ikke kunne overholdes. Kommunen har fastsat en ny frist den 01-10-2019.

 1. BANKKONTO. 

Vi skal skifte bank for at undgå en væsentlig stigning i gebyrerne. Umiddelbart ligner det Arbejdernes Landsbank, som andre lokalråd har gode erfaringer med. Lokalråd Nødebo har allerede skiftet til AL og har sparet mange penge. Status ved Carsten.

 1.  EVENTUELT.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 04-06-2019.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-05-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. INFORMATION OM BORGERMØDE I HILLERØD DEN 09-05-2019.

Borgermøde blev afholdt den 09-05-2019 i Hillerød, emne ”Orientering om partshøring af forslag til nyt graveområde nordvest for Skævinge”. Vi deltog ikke. Vi har i nu erfaret, at Hillerød Kommune allerede har indgivet høringssvar omkring emnet til Regionen. Vi kontakter kommunen for at høre om det videre forløb.

 1. INFORMATION OM BORGERMØDE I HILLERØD DEN 16-05-2019.

Der blev afholdt borgermøde i Hillerød med emnet ”Klimastrategi” den 16-05-2019. Skævinge Lokalråd deltog ikke.

 1. INFORMATION OM VELKOMSTMØDE FOR NYE BORGERE I HILLERØD KOMMUNE DEN 04-06-2019.

Mødet afholdes i Frederiksborg Centret den 04-06-2019 klokken 17:00-18:30. Skævinge Lokalråd deltager ikke.

 1. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD OF HILLERØD KOMMUNE.

Mødet blev afholdt den 22-05-2019 klokken 19:00-21:00 i Brødeskovhallen. Emnet var ”borgerinvolvering”, hvor også lokalrådets rolle blev diskuteret. Kommunen ønsker fortsat involvering fra både lokalråd og borgere.

 1. BORGERTIP.

Vi afventer fortsat informationer om effekten og brugen af Borgertip herom på Kommunens hjemmeside, og vi vil gerne bede borgere kontakte os med både positive og mindre positive oplevelser med Borgertip.

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Vi lader sommerfreden sænke sig over land og by og tager fat på emnet ved mødet i september 2019.

 • Vores oplæg
 • Indkaldelse til borgermøde
 • Hvem skal involveres? Arbejdsgruppe? Tidsplan.

 

 1.   PROJEKT ”KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK I HILLERØD KOMMUNE”.

Der var sat en frist for lokalrådenes input hertil den 08-05-2019. Næsten alle lokalråd (inklusive Skævinge Lokalråd) måtte meddele kommunen, at denne frist ikke kunne overholdes. Kommunen har fastsat en ny frist den 01-10-2019.

 1. BANKKONTO. 

Vi skal skifte bank for at undgå en væsentlig stigning i gebyrerne. Umiddelbart ligner det Arbejdernes Landsbank, som andre lokalråd har gode erfaringer med. Lokalråd Nødebo har allerede skiftet til AL og har sparet mange penge…

 1. CIVITAS SOFTWARE PLATFORM.

Vi har modtaget et forslag til en ny form for hjemmeside, hvor der også vil være mulighed for at informere om byens seværdigheder og begivenheder og andre nyttige oplysninger. Vi kontakter C4 i Hillerød for at høre nærmere om deres syn på dette og et eventuelt samarbejde.

 1. HØRING OM JORDFORBEDRINGSPROJEKT PÅ MELØSEVEJ 27.

Kommunen har oplyst, at en godkendelse af dette projekt ikke falder ind under Planloven, men under Miljøbeskyttelsesloven.

 1. VARSEL OM PÅBUD VEDRØRENDE SEPARATKLOAKERING:

Det varsel, som cirka 90 parceller havde modtaget fra Hillerød Kommune, er nu skriftligt blevet ophævet med brev fra kommunen 😊.

 1. EVENTUELT.

Ingen emner.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk