Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 03-05-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 02-05-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.  

Byrådet besluttede ved vedtagelse af Kommuneplan 2017, den 20. december 2017, at ”Bymidteplanen for Skævinge revideres i næste planperiode”. Dvs. i perioden frem mod en ny kommuneplanrevision i 2021. Det er endnu ikke planlagt, hvornår arbejdet kan igangsættes.

Vi prøver p.t. at finde en dag i en af ugerne 22 og 23 …

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Styregruppen har holdt møde, og Lasse P., den ene af vores repræsentanter i Styregruppen har netop meddelt, at vi (de øvrige deltagere i projektgruppen) skal holde møde med vores repræsentanter omkring borgerinddragelsen snarest.

 1. TRAFIK.

Vi har fremsendt mail til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 03-04-2018, men vi har ikke fået svar på vores henvendelse endnu. Vi kontakter derfor borgmesteren for at høre, hvorledes vi kan komme videre om dette.

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen blev afholdt den 19-04-2018. 

 • Fokus på borgerinvolvering iht. nedsat § 17, stk. 4 – udvalg.

Der skal vælges en repræsentant for lokalrådene til udvalget. Vi har peget på en repræsentant fra Brødeskov Lokalråd.

Der har meldt sig endnu en kandidat (Niels Henrik Meedom fra Gadevang Lokalråd). Beslutning vil blive truffet i løbet af maj 2018.

 • Dialog med politikere om emner, som lokalrådene ønsker behandlet.

Politikerne og forvaltningen havde ikke fået vores emner at vide før mødet. Det var en skam. Men vi fik da diskuteret ”separatkloakering” ny spildevandsplan” samt vores manglende projekter i trafiksikkerhedsplanen”.

 

Hvad angår separatkloakering sender vi mail til borgmesteren for at få svar på, om hun og hendes parti er indstillet på at ”nulstille” (”rydde tavlen”) alle de 3200 parceller, herunder Skævinge, så vilkårene er ens, når man går i gang med at diskutere en ny spildevandsplan, sandsynligvis i august 2018. Situationen, hvor kun Skævinges borgere, der har fået et varsel om påbud, der fastholdes som tilslutningspligtige (inden udgangen af 2024) er uholdbar for de borgere i Skævinge, der er berørt, og som står for at skulle sælge hus og som måske ikke kan opnå den bedste pris, fordi det ikke er afklaret, om der skal separatkloakeres på deres ejendom, og frem for alt, hvad det i givet fald vil komme til at koste. Skal man ”hensætte” et beløb i kontrakterne mellem sælger og køber, og hvis ja, i hvilken størrelsesorden? Hvad er sælger pligtig til at oplyse i forbindelse med salget?

 

Samtidig er det fortsat en gåde for os, at andre landsbysamfund, som har de samme jordbundsforhold som i Skævinge, går fri, selv om de selvfølgelig glæder os på deres vegne, men at Skævinge ikke går fri, fordi kommunen besluttede at nedlægge rør i Skævinge, tilsyneladende på et forkert grundlag, hvis nabosamfundene uden videre fritstilles…

 

Måske vil det være en god idé, hvis man i Skævinge benyttede de ny anlagte rør til at opsamle vand fra veje og kommunale strækninger, så rørene gjorde nytte (dette har man vist overvejet i Hillerød…), men skånede de berørte borgere for at skulle ofre i omegnen af 3,5 millioner kroner i alt for at tilslutte sig en ordning, som alle andre frivilligt kan vælge at sige fra…  

 1. NABOORIENTERING.

Vi har modtaget naboorientering om terrænregulering/jordindbygning på ejendommen Torpegårdsvej 10 og har fremsendt synspunkter/bemærkninger hertil til kommunen – herunder omfanget af tilkørsler, tidsplan, støjniveau og belastning af veje til Hillerød Kommune.

Vi anser det for vigtigt at få belyst, hvilke konsekvenser de mange tilkørsler af jord vil få for byens veje og for trafiksikkerheden i byen og afventer tilbagemelding fra kommunen.

Samtidig mener vi, at der skal foretages hastighedsbegrænsende tiltag blandt andet ved Kaj Sommers Have i form af fodgængerovergang med blinklys, så børn og voksne kan færdes sikkert til og fra institutionerne, ikke mindst ved udsigten til den trafik, de vil blive ved store køretøjer, når der skal tilkøres jord.

Hvis man vil se konsekvenserne af sådan tilkørsel, kan man tage en tur via Strø mod Hørup og se, hvorledes den tungetrafik (igen nu) foregår på strækningen, og hvilke konsekvenser det har for vejens tilstand og omgivelserne.

Vi rykker kommunen for svar på vores henvendelse.

 1. BORGERTIP.

 Den 21-02-2018 indsendte jeg et borgertip til kommunen. Status pr. dags dato: ”Tildelt”. Men der er intet sket i sagen til dags dato. Måske skulle vi spørge vores borgere, om de har bedre erfaringer med Borgertip – eller bede Hillerød Kommune om en statistik?

Vi henvender os til kommunen for at høre om erfaringerne. Er der borgere, der har erfaringer med de borgertip, som de har indsendt til kommunen, hører vi gerne herom.

 1. MILJØPOLITIK FOR ERHVERV.

Hillerød Kommune har i dag meddelt, at der afholdes inspirationsmøde på Rådhuset onsdag den 23. maj 2018 klokken 17:00-19:00. Det fremgår ikke, om denne information er sendt ud til de erhvervsdrivende i hele kommunen, så vi lægger den ud på vores hjemme- og Facebookside.

 1.  EVENTUELT.

Næste lokalrådsmøde afholdes onsdag den 6. juni 2018 klokken 19:00 på Føllegård. Alle er velkomne, men send lige en mail til bernt@salzwedell.dk på forhånd, hvis du gerne vil deltage – eller måske endda har lyst til at komme med i Bestyrelsen 😊.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 31-03-2018.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKÆVINGE LOKALRÅD ONSDAG DEN 07-03-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. Valg af dirigent. Jens Sindberg blev valgt.
 2. Lokalrådets beretning om det forløbne år og planer for det kommende år. Beretningen, der vedlægges dette referat, blev godkendt.
 3. Beretning fra arbejdsgrupperne. Der har ikke været nedsat arbejdsgrupper i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår. Formanden fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
 5. Budget for det kommende år. Der budgetteres kun med udgifter til vedligeholdelse af hjemmeside.
 6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bernt Salzwedell genvalgt for 2 år. Carsten Toft-Hansen genvalgt for 2 år. Frank Jensen genvalgt for 1 år. Jan Jensen genvalgt for 1 år. Jens Sindberg genvalgt for 1 år. Henning Andersen ønskede ikke genvalg og er dermed udtrådt af bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Olfert Trebbien er revisor og genvalgt. Thomas Jørgensen er revisorsuppleant og genvalgt.
 9. Eventuelt.Ingen punkter at behandle.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

Bilag:

FORMANDENS BERETNING VED LOKALRÅDETS GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 07-03-2018, KLOKKEN 19:00 – 20:00 PÅ FØLLEGÅRD.

Indledning:

Året 2017 blev igen et år, hvor vi sammen med Føllegård Alive, Skævinge Kunstforening og ISS har deltaget i forskellige projekter i samarbejde med Hillerød Kommune om fremtiden for vores lokalsamfund.

1. Trafiksikkerhed.

Lad os starte med det positive: Efter at Strøvej og sidevejene har været gravet mere eller mindre op i forbindelse med separatkloakeringsarbejder fra kommunal side fik vi overbevist kommunen om, at hele Strøvej skulle asfalteres på ny. Det blev den. Herefter anmodede vi om at få Strøvej gjort til en ”2 minus 1 – vej”, og også dette er lykkedes.

Den 22-03-2017 blev der afholdt møde mellem alle lokalråd og kommunen. Desværre blev der brugt mest tid på den overordnede planlægning for hele kommunen og ikke på punkterne fra den trafiksikkerhedsplan for samfundene uden for Hillerød By.

Fremadrettet afholdes der dialogmøde igen 19-04-2018, hvor vi har bedt om en status på de aktuelle trafikmæssige tiltag ud fra de ønsker, som vi har fremført i 2016 og 2017.

Vi afventer ligeledes svar på ”40 km/timen” i alle landsbysamfund, sådan som det under valgkampen blev ”krævet” af en lang række partier, og vi vil fremsende ajourført liste over de tiltag, som vi mener er nødvendige her og nu for at gøre Skævinge mere trafiksikker. En liste, som vi udarbejdede til en trafikgennemgang med politikere umiddelbart før kommunevalget.  

2. Møder mellem lokalrådene og Hillerød Kommune.

På mødet den 22-03-2017 deltog vi i arbejdsgrupper omkring emnerne Trafik, Kommuneplan, Sundhed & Ældre, Børn-Unge-Fritid og Natur.

På næste møde den 19-04-2018 bliver der sat fokus på punktet ”Borgerinddragelse” og Lokalrådenes rolle i den forbindelse samt afholdelse af samtalegrupper mellem udvalgte politikere og forvaltningspersoner omkring emner, som lokalrådene skal komme med forslag til. Alt ud over ”trafik”, hvor vi vil få en status.

3. Separatkloakering.

Principielt intet nyt, ud over at det i valgkampen blev lovet, at såfremt der kom flertal for dette i det nye byråd, så vil tilslutningspligten for Skævinge i lighed med alle andre steder i kommunen blive ophævet. Vi afventer her udarbejdelsen af den nye spildevandsplan og dens indhold, men kæmper for at fastholde vores krav om ligestilling på dette område for de berørte i Skævinge.

4. Dyremosegård.

Der blev ikke tale om at huse flygtninge på Dyremosegård grundet faldende antal flygtninge i 2017.

Salg af arealerne har været udbudt i 2016 og 2017. Indtil nu kun med én bydende, der dog bød et beløb, som ikke kunne accepteres af kommunen.

5. Projektet Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus (”SKIF”).

- I 2017 har vi i sammen med ISS, Føllegård Alive, Skævinge Kunstforening og Kornmarkskolen deltaget i møder omkring projektet. Senest her i starten af 2018 har vi deltaget i 3 projektgruppemøder, hvor vi har udarbejdet ”stories” omkring anvendelsen af SKIF, når det står færdigt. En spændende proces, der fortsættes her i foråret, hvor COWI udarbejder skitseprojekt til indhentning af forslag fra arkitektfirmaer om projektet. Senere på foråret planlægger vi at afholde et orienterende borgermøde, når vi har det endelige skitseprojekt fra COWI.

Projektet er nu optaget i kommunens anlægsplan 2017 for de kommende år.

6. Nye busruter /-tider.

Vi har i starten af 2018 fået en henvendelse fra kommunen omkring planen for 2019, som har været sendt i høring. Vi har ikke modtaget input fra byens borgere hertil, og der ser ikke umiddelbart ud til at skulle ske væsentlige ændringer for Skævinges vedkommende.

 7. Valgår…

Den 21-11-2017 stemte vi til kommunevalget, og vi videreførte ”traditionen” med et vælgermøde den 16-11-2017 på Skævinge Kro, hvor der var fuldt hus.

I forbindelse med valgmødet fremførte vi, at den nye Kommuneplan 2017 IKKE indeholdt en revideret Bymidteplan for Skævinge. Og efter valget er der intet sket. Vi indkalder derfor de ansvarlige politikere til et møde i løbet af marts eller april måned.

8. Nabohøringer.

Her deltog vi i møde omkring etableringen af et biogasanlæg på Egestedsvej 2 A, der ville medføre en væsentlig belastning af vejnettet. Projektet blev skrinlagt.

9. Sådan lidt ”diverse”.

Det lykkedes for Brugergruppen på Føllegård at få bevilliget kalk i spandevis af kommunen, så derfor stillede Skævinge Lokalråd ”mandskab” til rådighed, så Føllegård blev frisket op i længerne, der vender ud mod gårdspladsen. Der er stadig et par bøtter på lager, så vi afventer lige forårets komme, før vi gør arbejdet færdigt.

Igennem flere år har Skævinge Lokalråd lagt julemand til kunstforeningens kunsthåndværkernes julemarked, og i år blev denne aktivitet udvidet, da lokalrådets julemand også deltog i den årlige juletræstænding på pladsen ved Skævinge Kro.  

10. Bestyrelsen.

Til sidst en tak til den samlede bestyrelse for konstruktive møder, inklusive det lukkede møde i julemåneden. Gode kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne gør, at vi kan finde frem til gode løsninger. Vi har plads til nye i bestyrelsen, der har lyst til at medvirke til, at vi kommer i mål med nogle af vores tiltag i det kommende år. 

Med venlig hilsen

07-03-2018

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd. 

 

Skævinge, den 12-02-2018.

NYT FRA SKÆVINGE LOKALRÅD – TRAFIKBESTILLING 2019.

Lokalrådet har i dag fået en henvendelse fra Trafik, Vej og Park – By og Miljø, der drejer sig om den trafikbestilling, som Hillerød Kommune skal afgive hos MOVIA for året 2019 med køreplanskift i december 2018.

Forslaget sendes hermed i høring, og der er høringsfrist til og med fredag den 02-03-2018.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at der skal ske de store ændringer for Skævinges vedkommende, hvad angår buslinjerne 321, 322, 323, 324 og 325, men vi vil godt bede alle interesserede om at gennemlæse materialet om trafikbestillingen, der ligger på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Her er ”stien”: https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/2018/trafikbestilling.

Når I er inde på denne side, finder I i teksten 2 steder, hvor der står ”her”, hvor I ved at klikke her kommer ind på 2 filer, der hedder ”Trafikbestilling 2019, 1.beh. sagsnr. 18/923” og ”Trafikbestilling 2019, 1. beh. – bilag”.

Førstnævnte er oplægget fra Forvaltningen til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, der beskriver følgende punkter:

 • Aftendrift på linjerne 301 og 302.
 • Udretning af linje 302 ved Grønnegadecentret.
 • Vurdering af buslinjerne 321-325 i den vestlige del af Hillerød Kommune,
 • Henvendelser og udefra kommende ønsker.
 • Budgetudfordringer i Region Hovedstaden.
 • Borgerdialog

Det andet (bilag) giver en række konkrete beskrivelser af udviklingen i busdriften i det forløbne år, herunder passagerantal på linjerne 321-325 på hverdage, lørdage og søndage.

Samtidig kan man her læse om de forslag, der er indkommet fra borgere og lokalråd indtil nu.

Endelig kan man læse, at passagertallet på disse linjer er steget med knap 20%, og det er da ganske interessant. En af årsagerne kan jo være de møder, som borgere har holdt med kommunen sidste år, der medførte tilpasninger, der kom til gavn i den vestlige del af Hillerød Kommune, så derfor er der god grund til at engagere sig igen i år.

Indsend derfor dine kommentarer til Hillerød Kommune til thjor@hillerod.dk senest den 02-03-2018, gerne med cc til Skævinge Lokalråd på mailadressen bernt@salzwedell.dk, så vi får en gennemarbejdet trafikbestilling til gavn for os alle her i kommunen.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 08-02-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-02-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 (Bymidteplan for Skævinge fra 2005…).

 Da den nuværende kommunalplan 2017 tilsyneladende ikke kan ændres, hvad angår den indeholdte bymidteplan for Skævinge, der er uændret fra 2005 og dermed ikke særlig aktuel, har vi besluttet følgende:

Kontakt til Kommunen igen med forespørgsel, om den kommende kommuneplan 2021 skal indeholde en bymidteplan for Skævinge, da Skævinge er et sekundært kommunecenter, eller om en sådan skal erstattes af andet eller helt udgå.

Hvis en sådan stadig skal være indeholdt i kommuneplanen, vil vi revidere de gamle plan, så den bliver tidssvarende, og inden for længe gennemgå den reviderede udgave med de udvalg, der kan medvirke til at udarbejde en bymidteplan, der kan bruges aktivt i arbejdet for at gøre Skævinge endnu mere attraktivt…

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Næste møde afholdes den 20-02-2018. Inden dette møde skal alle engagerede foreninger fremsende ”stories”, der beskriver, hvorledes vi ser en typisk familie anvende det nye Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus i en række scenarier.

Vi afventer herefter det materiale, der vil blive udarbejdet af COWI som grundlag for et udbud til arkitektfirmaer, og som vi kan anvende ved en præsentation af projektet i løbet af foråret på et borgermøde her i Skævinge.

 1. TRAFIKSIKKERHED.

Vi udarbejder en oversigt over de trafikale og trafiksikkerhedsmæssige ønsker, som vi har i struktureret form og forelægger denne dels for kommunen, dels ved mødet med de øvrige lokalråd i marts, hvis emnet kommer på dagsordenen. 

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

På grundlag af sygdom deltog vi ikke i forberedelsesmødet den 18-01-2018. Der afholdes nyt møde i dag torsdag på Rådhuset, hvor vi sender en repræsentant.

 

 1. NYE OPGAVER I 2018.

Vi ser det som en meget vigtig opgave at sikre, at alle behov og ønsker inden for det frivillige arbejde i Skævinge bliver kommunikeret ud til alle, så vi får så mange input som muligt fra så mange sider som muligt til de projekter, som vi alle barsler med herude.

Vi er godt på vej, og Lokalrådet vil arbejde for at arrangere et snarligt møde, hvor vi sammen kan fastlægge, om vi er nået ud til alle interessenter, og hvis der er behov herfor, hvorledes vi sammen styrker det store arbejde, der ydes af alle frivillige i Skævinge.

 1. EVENTUELT.

Generalforsamling afholdes onsdag den 07-03-2018 klokken 19:00 på Føllegård.

Dagsorden fremgår af vedtægterne, der findes på hjemmesiden www.skaevinge.dk.

Mød gerne op, giv os dine idéer og kommentarer til vores arbejde, bliv eventuelt medlem i vores bestyrelse: ”Der er altid plads til en til, der …”.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

 

 

Skævinge, den 06-02-2018.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-02-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017.

Vi har fra borgmester Kirsten Jensen den 06-02-2018 modtaget følgende svar på vores henvendelse omkring bymidteplan for Skævinge:

Byrådet besluttede ved vedtagelse af Kommuneplan 2017, den 20. december 2017, at ”Bymidteplanen for Skævinge revideres i næste planperiode”. Dvs. i perioden frem mod en ny kommuneplanrevision i 2021. Det er endnu ikke planlagt, hvornår arbejdet kan igangsættes.

Byrådets beslutning fremgår desværre ikke af den orientering om kommuneplanens vedtagelse, som lokalrådet har modtaget. Jeg vil foreslå, at I i mellem tiden taler om jeres ønsker sammen med medlemmerne af Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, men måske også andre udvalg, der kan være relevante.

Det ser altså ud til, at en revideret bymidteplan for Skævinge tidligst vil blive indarbejdet i den kommuneplan, der skal vedtages i 2021.

Vi må finde ud af, hvorledes vi forholder os til dette faktum. Umiddelbart har vi jo ”god tid” til at udarbejde en ny bymidteplan i samarbejde med Skævinges borgere og derefter diskutere denne med de udvalg, der vil blive berørt.

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

I dag har vi (Føllegård Alive/Skævinge Kunstforening/Skolen/Skævinge Fitness/Skævinge Lokalråd) deltaget i brugermøde 2 med repræsentanter fra COWI og fra Hillerød Kommune. I nærmeste fremtid vil der blive udarbejdet et grundlag for arkitektfirmaer til at komme med et bud på udformningen af det nye kultur-, idræts- og fritidshus. Næste møde afholdes den 20-02-2018. Når vi har modtaget dette materiale er det planen at afholde et orienteringsmøde (borgermøde) i løbet af de første forårsmåneder.

 1. TRAFIKSIKKERHED.

Ved en trafikgennemgang i november 2017 med politikere fra Byrådet udarbejdede vi en liste over vores ønsker på trafiksikkerhedsområdet. Vi indarbejder denne i et oplæg til kommende møder med de øvrige Lokalråd og Kommunen (Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik).

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Carsten deltog i forberedelsesmøde den 18-01-2018 og refererer herfra.

 

 1. NYE OPGAVER I 2018.

Samarbejde med alle foreninger i Skævinge: Hvad kan vi bruge hinanden til?

 1. EVENTUELT.

Generalforsamling afholdes onsdag den 07-03-2018 klokken 19:00 på Føllegård.

Mød op og fortæl os, hvad vi skal prioritere i det kommende år.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

<

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk