Din tekst

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 12-04-2019

Nyt fra Skævinge Lokalråd: KLIMASTRATEGI.

Lokalrådet har dags dato modtaget følgende mail fra Hillerød Kommune:

”Vi skal have en ny klimastrategi for Hillerød Kommune. Derfor inviteres interesserede borgere til borgermøde torsdag d. 16. maj 2019, kl. 17.30 – 20.00. Mødet holdes i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Der vil være mulighed for at høre inspirationsoplæg med Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for Concito, fhv. klimakommissær og klima– og energiminister, mm.

Du vil derefter indgå i klimadialog med andre deltagere i grupper inden for 3 temaer:

1. Klimavenlig transport

2. Sammen om klima – hvad kan vi alle gøre?

3. Hvad kan kommunen gøre? – kommunen som ressourcebevidst virksomhed. 

Der vil være mulighed for at deltage i ét tema. Der er tilmelding til mødet og vil foregå efter princippet ”først til mølle”. Du kan tilmelde dig her. (https://hillerod.nemtilmeld.dk/445/).

Vi byder på lidt at spise, kaffe/te og vand undervejs.

Med venlig hilsen

Louise Colding

Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget."

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, formand

--------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 10-04-2019.

Nyt fra Skævinge Lokalråd: MOTHER EARTH’S DAY.

Skævinge Lokalråd har i dag modtaget følgende mail fra Naturstyrelsen Nordsjælland og Growing Trees Network Foundation:

 

”Naturstyrelsen Nordsjælland og Growing Trees network er gået sammen om at plante en Folkeskov som en del af Skævinge Skov ved Lønsgård. Vedlagt er en invitation til arrangementet som foregår 2. påskedag. I må meget gerne videreformidle denne invitation.”

Invitation til Mother Earth Day d. 22. april kl. 10 - 12 

Moder Jords Dag retter opmærksomheden mod, hvor afhængige vi er af vores jord og at vi sammen vedligeholder den.

Omsorg for jorden er omsorg for hinandendyr, planter, samt næring til en bæredygtig fremtid.

Naturstyrelsen & Growing Trees Network Foundation inviterer danskerne til at plante træer på Mother Earth Day!

Der vil være et par taler, fælles skovsang, påskechokolade-skattejagt, bålpandekager og så kan du håndplante træer.

Der kan doneres træer. Et bidrag muliggør, at vi løfter i flok med plantning af flere Folkeskove.

Vel Mødt!

 

Mød op i Skævinge Folkeskov: Harløsevej mellem nr. 224 og230                      ved Æbelholtdamvej, 3400 Hillerød                             GPS: 55.924167, 12.215428   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, formand

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 10-04-2019

Nyt fra Skævinge Lokalråd: Arkitekturpolitik

Vi har i dag modtaget følgende mail fra Hillerød Kommune:

”Hillerød Kommune er i gang med at udarbejde en ny arkitekturpolitik. Politikken skal sætte rammerne for arkitekturen i hele kommunen og den skal blandt andet omhandle, hvilke særlige kulturmiljøer vi skal styrke og bevare i kommunens bysamfund. I den forbindelse vil vi gerne have jeres input til, hvilke særlige arkitektoniske kendetegn og kulturmiljøer I ser i netop jeres område og by?      

 • Er der særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier som skal bevares og styrkes i fremtiden?
 • Er der en særlig forbindelse til landskabet og naturen som er væsentlig for områdets/byens identitet?
 • Hvad skal man være opmærksom på, hvis man ønsker at bygge i jeres bysamfund?
 • Er der byrum eller gader som er vigtige for jeres by og i givet fald hvordan?
 • Hvordan ser I, at jeres lokalområde skal udvikle sig i fremtiden?     

Jeg ser frem til at modtage jeres input senest onsdag den 8. maj 2019.

Med venlig hilsen

 Johan Buus

Arkitekt og byplanlægger

HILLERØD KOMMUNE, By og Miljø

Telefon: 7232 2123”

Skævinge Lokalråd har ikke mulighed for at indsamle/arrangere møde eller på anden måde behandle de forslag, I som borgere i vores dejlige by måtte have til ovenstående inden for denne korte tidsfrist.

Som vi tidligere har nævnt, er vi i gang med at planlægge et borgermøde omkring den nye bymidteplan for Skævinge, og et af punkterne heri vil naturligvis være at tage stilling til en række af ovennævnte spørgsmål, også i samarbejde med Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Vi skal derfor opfordre alle interesserede borgere, der har input til de spørgsmål, der stilles ovenfor, om at sende en mail til <johbu@hillerod.dk senest den 08-05-2019, og meget gerne Cc. til bernt@salzwedell.dk (formand for Skævinge Lokalråd).

Vi regner derefter med, at lokalrådet vil modtage en sammenfatning fra Johan Thomas Buus angående Skævinge, så vi så kan indarbejde i vores oplæg til den kommende bymidteplan for Skævinge.

Vi ser frem til jeres aktive indsats for at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen i vores by. På forhånd tak.

Med venlig hilsen

På vegne af Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, formand.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Skævinge, den 01-04-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 03-04-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 

 1. INFORMATION OM BORGERMØDE I HILLERØD DEN 10-04-2019.

Hillerød Kommune afholder borgermøde den 10-04-2019 klokken 17:00-20:00 i Støberihallen. Emne: Udarbejdelse af ny handicappolitik. Tilmelding, der er påkrævet, skal ske senest den 03-04-2019.

 1. AFHOLDT GENERALFORSAMLING DEN 06-03-2019.

Referat er udsendt dags dato. Det var en lille flok, der mødtes: Der var forfald fra 2 bestyrelsesmedlemmer, og ud over den resterende bestyrelse deltag Monica Larsen i kassererens fravær.

 1. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD OF HILLERØD KOMMUNE.

Foreløbig tidsplan: 22-05-2019 klokken 17:00-19:00 i Brødeskovhallen. Emner, som vi ønsker behandlet, skal indleveres til Hillerød Kommune senest den 08-04-2019.

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Vi ansøgte om et beløb til udarbejdelsen af bymidteplanen for Skævinge samt til drift af hjemmesiden. Vi har fået bekræftet, at vi modtager i alt DKK 6.500,00 i tilskud til brug i 2019.

 1. BORGERTIP.

Ivan Søderholm Christensen fra Hillerød Kommune har meddelt os, at man arbejder på at få en statistik lagt ud på Hillerød Kommunes hjemmeside, så alle dér kan aflæse antal af borgertip og systemets ”succes-rate”. Vi hører nærmere, når implementeringen finder sted.

Selv om vi i dagspressen har kunnet læse om 2 tilfælde, hvor Borgertip ikke har ført til en konkret løsning på problemerne, er vi som lokalråd bekendt med, at langt de fleste af de indrapporterede borgetip fra Skævinge har ført til en løsning af de indsendte problemer, hvorfor vi fortsat skal appellere alle borgere til at indsende Borgertip til gavn for både byen og for Hillerød Kommune.

 

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Så skal vi i gang med processen:

 • Vores oplæg
 • Indkaldelse til borgermøde
 • Hvem skal involveres? Arbejdsgruppe?
 • Hvornår og hvor?

 

 

 1.   EVENTUELT.

Skævinge Lokalråd har fået eget CVR-nummer (40308792), hvilket er en forudsætning for at kunne modtage midler fra Det Offentlige.

Vi skal skifte bank for at undgå en væsentlig stigning i gebyrerne. Umiddelbart ligner det Arbejdernes Landsbank, som andre lokalråd har gode erfaringer med.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 01-04-2019.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKÆVINGE LOKALRÅD,

ONSDAG DEN 06-03-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. Valg af dirigent.

Jens Sindberg blev valgt.

 1. Lokalrådets beretning om det forløbne år og planer for det kommende år.

Beretning blev aflagt af lokalrådets formand. Beretning var forlods lagt på lokalrådets hjemmeside (www.skaevinge.dk) og på de 3 facebooksider: Skævinge Lokalråd, Skævinge-Ordet er dit og Dit Skævinge. Beretningen blev godkendt.

 1. Beretning fra arbejdsgrupperne.

Formanden berettede om lokalrådets deltagelse i projektet SKIF (Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus) i løbet af 2018 og starten af 2019.  

 1. Forelæggelse af revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår.

Formanden fremlagte regnskabet grundet afbud fra kassereren. Regnskabet blev godkendt.

      5.   Budget for det kommende år.

Da vi ikke havde fået tilbagemelding fra Hillerød Kommune på vores ansøgning om midler, kunne vi ikke fremlægge et budget på nuværende tidspunkt.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag, hverken fra medlemmer eller fra bestyrelsen.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bernt Salzwedell var ikke på valg i år.

Carsten Toft-Hansen var ikke på valg i år.

Frank Jensen blev genvalgt.

Jan Jensen blev genvalgt.

Jens Sindberg blev genvalgt.

Der er plads til flere i bestyrelsen, som vil være med til at sætte Skævinge på dagsordenen hos Hillerød Kommune. Bestyrelsen konstituerede sig efter afsluttet generalforsamling hvor Bernt Salzwedell blev genvalgt som formand, og Jan Jensen blev genvalgt som næstformand.

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Olfert Trebbien er fraflyttet, hvorfor Thomas Jørgensen, der var revisorsuppleant, indtræder som revisor.

Ny revisorsuppleant blev Monica Larsen.

 1. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen gennemgik formanden vores nyanskaffede ”generalstabskort” med markeringer af, hvorledes byen har udviklet sig siden 2005, og hvor vi har markeret, hvad vi umiddelbart ser som input til en ny bymidteplan for Skævinge = Årets projektemne.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 04-03-2019.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I SKÆVINGE LOKALRÅD,

ONSDAG DEN 06-03-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen peger på Jens Sindberg.

 1. Lokalrådets beretning om det forløbne år og planer for det kommende år.

Beretning fra lokalrådets formand. Beretning er forlods lagt på lokalrådets hjemmeside (www.skaevinge.dk) og på de 3 facebooksider: Skævinge Lokalråd, Skævinge-Ordet er dit og Dit Skævinge.

 1. Beretning fra arbejdsgrupperne.

Hvis der er ønske herom, vil et medlem af bestyrelsen berette om lokalrådets deltagelse i projektet SKIF (Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus) i løbet af 2018 og starten af 2019.  

 1. Forelæggelse af revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår.

Da lokalrådets kasserer har meldt afbud til generalforsamlingen, forelægges regnskabet af formanden.

 

 1. Budget for det kommende år.

Da vi ikke har fået tilbagemelding fra Hillerød Kommune på vores ansøgning om midler, kan vi ikke fremlægge et budget på nuværende tidspunkt.

 1. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag inden for tidsrammen på senest 14 dage før generalforsamlingen, hverken fra medlemmer eller fra bestyrelsen.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bernt Salzwedell er ikke på valg i år.

Carsten Toft-Hansen er ikke på valg i år.

Frank Jensen er på valg i år.

Jan Jensen er på valg i år.

Jens Sindberg er på valg i år.

Der er plads til flere i bestyrelsen, som vil være med til at sætte Skævinge på dagsordenen hos Hillerød Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig efter afsluttet generalforsamling.

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Olfert Trebbien er på valg som revisor.

Thomas Jørgensen er på valg som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der blive mulighed for at kigge på vores nyanskaffede ”generalstabskort”, hvor vi har markeret, hvorledes byen har udviklet sig siden 2005, og hvor vi har markeret, hvad vi umiddelbart ser som indhold i en ny bymidteplan for Skævinge. Der vil ligge gule ”selv-klæber” klar til tanker og gode input fra de fremmødte.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Skævinge, den 03-03-2019.

SKÆVINGE LOKALRÅD, FORMANDENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN ONSDAG DEN 06-03-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

Vi har her i februar måned 2019 har været nødsaget til at aflyse lokalrådsmødet ad flere omgange, primært grundet sygdom, men også grundet sammenfald med andre aktiviteter/møder af interesse for vores by.

Derfor foreligger der ikke referat for februar måned, men som ”kompensation” – og måske som appetitvækker for nogle - til at træde ind i Skævinge Lokalråd, hvor vi gerne ser tilgang af nye kræfter, der vil spise citronmåne sammen med os på 10 møder i løbet af året og give os inspiration til lokalrådets fortsatte virke, ja så fremsendes hermed formandens beretning for 2018, sådan som den vil blive præsenteret – og diskuteret – på den ordinære generalforsamling på onsdag den 06-03-2019 klokken 19:00 på Føllegård.  

Formandens beretning for 2018:

2018 var et år, hvor der ikke skete så meget nyt her i Skævinge, hvad angår de ønsker og planer, som vi har fremlagt for Hillerød Kommune.

Budgetterne i Hillerød Kommune var meget stramme, og som følge heraf må vi konstatere, at blandt andet vores ønsker om at øge trafiksikkerheden i Skævinge ikke har kunnet opfyldes.

Ser vi på emnet ”TRAFIK”, har der været følgende aktiviteter: