Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

15-09-2017

HØRINGSSVAR TIL HILLERØD KOMMUNE FRA SKÆVINGE LOKALRÅD.

Vi har i dag (sidste frist dags dato) sendt nedenstående til Hillerød Kommune og partierne, repræsenteret i Byrådet:

Mail til byplan@hillerod.dk

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 FRA SKÆVINGE LOKALRÅD.

Hermed fremsendes vores høringssvar til ovennævnte.

Indledningsvis henviser vi til Forslag til Kommuneplan 2017, afsnit ”Om planen”, hvor der blandt andet står følgende:

I Planstrategien blev det besluttet, at der skal laves en fuld revision af den sidste Kommuneplan 2013. Beslutningen om at der skulle ske en fuld revision er nødvendig for at kunne realisere planstrategiens mål, samt for at imødekomme og udnytte de planmæssige lovændringer, som er gennemført i første halvår af 2017.

Med udgangspunkt i dette undrer det os, at den i Forslag til Kommuneplan 2017 sig befindende Bymidteplan for Skævinge er 100 % identisk med den Bymidteplan, der var bestanddel i Kommuneplan 2005-2017, udgivet i marts 2005. Ikke så meget som et komma er blevet rettet i de 12 forløbne år.

Forslag til Kommuneplan 2017 er således på ingen måde retvisende for de faktiske og planlagte forhold i Skævinge, der i planen er benævnt kommunens Sekundære Kommunecenter.

1. Bymidteplan for Skævinge.

Bymidteplanen, der indgår i Forslag til Kommuneplan 2017, er dermed på ingen måde ajourført med de forslag, som blandt andet Skævinge Lokalråd har fremført i forbindelse med høringsperioden i 2013 og senere.

Vi finder det derfor nødvendigt at anmode Hillerød Kommune om deltagelse i et møde med Skævinge Lokalråd og Skævinges borgere, hvor Bymidteplan for Skævinge bliver ajourført, så den bliver tidssvarende og i overensstemmelse med det øvrige indhold i Udkast til Kommuneplan 2017.

Det er helt klart vor opfattelse, at en Kommuneplan 2017, der ser 10 år frem, der for Skævinges vedkommende indeholder en Bymidteplan, der er 12 år gammel, ikke kan vedtages i den form, den foreligger nu.

Vi vedlægger som bilag vores kommentarer til de 21 punkter, der er anført uændret i Bymidteplan for Skævinge i kommuneplanerne for 2005, 2009, 2013 og nu i 2017.

  1. Ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017 med udgangspunkt i Lokalrådets høringssvar til forslag til Kommuneplan 2013.

I Lokalrådets høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2013, sendt til Hillerød Kommune den 05-04-2013, bad vi om at få indarbejdet følgende punkter i Kommuneplanen:

A. Forbindelsesvejene til Skævinge flyttes, og der udvides med en ringvej.

B. Udvidelse af byområdet.

C. Fremtidig udvidelse af erhvervsområde.

D. Trafikdæmpende foranstaltninger.

E. Fastlæggelse af bevaringsværdige bygninger i Skævinge.

F. Energitiltag.

G. Tilslutningspligt til varmeforsyning.

H. Udbygning af Bauneparken som aflastning til Nordsjællands Hospital.

I. Miljø.

Ingen af disse forslag har ført til ændring af Bymidteplan for Skævinge.

3. Øvrige ændringsforslag til Bymidteplan Skævinge 2017 i Forslag til Kommuneplan 2017.

Et eksempel på nødvendigheden af en opdatering af Bymidteplan for Skævinge er de tiltag, der skal ske i forbindelse med gennemførelsen af ”Helhedsplan for nyt Kultur-, Idræts- og Fritidshus”, samt de ændringer, der er sket i form af nye byzoner og dermed anvendelsen af disse arealer og adgangsforhold inden for de seneste 4 år.

Et andet eksempel: På borgermødet på Føllegård den 21-08-2017 omkring Forslag til kommuneplan 2017 udtalte borgmester Dorte Meldgaard blandt andet følgende: ”Vi véd godt, hvad kommunen består af. Der er nogen, der vælger at flytte på landet, fordi der er marker og fred og ro … Hillerød er bare hovedbyen, og det er dér, udviklingen sker…”.

Med dette in mente henviser vi til Bymidteplan for Skævinge fra 2005, hvor der netop under hensyntagen til ovenstående er anført ønsket om anlæggelse af en ringvej uden om byen, så den tunge trafik kan fjernes fra bymidten.

Hillerød Kommune har siden erkendt, at dette ønske, der var indskrevet i Kommuneplan for Skævinge 2005 (udarbejdet af daværende Skævinge Kommune), ikke var indeholdt i de efterfølgende kommuneplaner i 2009 og 2013, og senest i 2013 bekræftede Hillerød Kommune, at dette var en fejl (eller en forglemmelse) og bekræftede, at dette ville blive indføjet i Kommuneplanen.

Dette er ikke sket, hvorfor vi skal anmode Hillerød Kommune om at medtage dette ønske i det nye Forslag til Kommuneplan 2017. Vi vedlægger uddrag fra Kommuneplan 2005 til brug for indarbejdelsen i den nye Kommuneplan 2017.

4. Den omtalte befolkningstilvækst på op til 50% i Skævinge i planperioden.

Forslag til Kommuneplan 2017 omtaler ikke, hvilke tiltag der skal gøres i Skævinge i tilfælde af en sådan vækst, i form af offentlige faciliteter, herunder institutioner, skoler, fritidsforanstaltninger, trafikforhold etc.

Vi foreslår, at der indarbejdes noget i retning af følgende: ”I takt med tilvæksten skal der planlægges offentlige faciliteter, der tilgodeser borgernes og tilflytternes behov samt en afbalanceret samfundsudvikling.

5. Trafikplan og Trafiksikkerhedsplan.

Forslag til Kommuneplan 2017 giver ikke en nøjagtig definition på forskellen mellem Trafikplan og Trafiksikkerhedsplan, og der er ikke udarbejdet eller nævnt en Trafikplan for kommunen uden for Hillerød By. En sådan bedes nævnt i Forslag til Kommuneplan 2017.

6. ”Rummelighed – boliger”.

I Forslag til Kommuneplan 2017 er der anført en rummelighed i planperioden for Skævinge på 676 boliger. Denne reduceres med 87 boliger grundet omdannelse af sommerhusområdet i Nødebo.

Skævinge Lokalråd foreslår, at denne reduktion sker i Nødebos egen rummelighed, alternativt i rummeligheden i Hillerød, hvor der i givet fald vil være en væsentlig mindre procentuel reduktion, end det er tilfældet i Skævinge. Her må den forventede befolkningstilvækst for Skævinges vedkommende også spille en væsentlig rolle.

7. By forskønnelse.

I Kommuneplan 2013 blev der nævnt, at man i planperioden ville opsætte ”byporte” i samfundene. Dette er sket blandt andet i Frederikssund Kommune, eksempelvis Græse og Hørup, men ikke i Skævinge.

Vi foreslår, at dette indskrives i Forslag til Kommuneplan 2017 med den formulering, at dette skal gennemføres inden udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

8. Konklusion.

Vi er af den mening, at blandt andet disse punkter, som vi har anført ovenfor, er så væsentlige ændringer, at Forslag til Kommuneplan 2017 sættes på ”hold”, så den nye kommunalbestyrelse efter valget den 21-11-2017 i starten af det nye år sammen med Forvaltningen mødes med Skævinge Lokalråd og interesserede borgere fra Skævinge for i fællesskab at udarbejde en ny og tidssvarende Bymidteplan for Skævinge – Kommunens sekundære Kommunecenter -med de krav og forpligtelser, et sådant center kræver, til gavn for alle parter.

 

Bilag:

Skævinge Lokalråds kommentarer til Bymidteplan for Skævinge, som den er indskrevet i Kommuneplan 2005, 2009,2013 og i Forslag til Kommuneplan 2017.

1. ”Brugsen udvider i stueetagen. Boliger på 2. etage.”

- Der er intet sket til dags dato. Har kommunen modtaget revideret plan fra SuperBrugsen i Skævinge?

 

2. ”Benzintank flyttes til p-pladsen.”

- Samme status som under punkt 1.

 

3. ”Udvidelse af parkeringsarealet.”

- På det anviste areal er der opført vaskehal.

 

4. ”Lægehuset fjernes, og de eksisterende ældreboliger udbygges.”

- Lægehuset er solgt og benyttes til privat beboelse. En udbygning af ældreboliger her kan altså ikke umiddelbart gennemføres.

 

5. ”Etablering af torv”.

- Arealet ejes af SuperBrugsen, og i bygningen, der står på arealet, er der p.t. ejendomsmæglerforretning.

 

6. ”Bageren flytter hertil med mulighed for udeservering.”

- På dette areal ligger der stadig et kommunalt ejet hus.

- Der findes ikke mere en bagerbutik i Skævinge.

 

7. ”Biblioteket flyttes, og der opføres en ny bygning, som kan anvendes til udvidelse af SuperBrugsen eller fælleshus”.

- Der er stadig ingen planer om en flytning af biblioteket fra dets nuværende adresse (sammenlægning med skolebibliotek?).

- Har SuperBrugsen ønsker om at opføre en ny bygning her?

- Som fælleshus benyttes Føllegård, indtil Helhedsplan for Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus realiseres i 2022 i henhold til Forslag til Kommuneplan 2017.

 

8. ”Dannelse af lille torv med pølsemand/kiosk.”

- På dette areal er der etableret Netto-forretning med tilhørende parkeringsplads.

 

9. ”Placering af nye boliger/butikker, som vil fremhæve gadeforløbet.”

- Det viste areal er kendt som ”Striben”, der ikke indeholder boliger, men forretninger med skiftende ejere og forretningskoncepter samt bodega ”Striben”. Placering af boliger kræver revurdering af arealet.

 

10. ”Arealet omkring stationen forskønnes.”

- Er dette en kommunal opgave, eller er det Lokalbanens opgave?

 

11. ”Nyt boligområde.”

- Der er til dato ikke sket etablering af nyt boligområde på dette areal. Hvis dette fastholdes, skal det beskrives i Forslag til Kommuneplan 2017.

 

12. ”Udsigten ud til det åbne land skal bevares”.

- Samme areal som nævnt under punkt 11. Hvis udsigten skal bevares, betyder dette, at der for eksempel ikke må etableres en støjvold ud mod Lokalbanen.

 

13. ”Etablering af friareal til Føllegården.”

- Hvis der hermed menes arealet øst for Føllegård, er der for dette areal udarbejdet lokalplan med det formål at opføre et antal rækkehuse på arealet. Således kan der ikke etableres et friareal nu.

 

14. ”Der anlægges en sti langs skoven fra bymidten til det offentlige grønne område.”

- En sådan sti er ikke blevet etableret. Såfremt lokalplanen som nævnt under punkt 13 gennemføres, kan der ikke etableres en sti som vist på tegningen.

- På en del af det offentlige grønne areal ligger det nye lægehus.

 

15. ”Der tyndes ud i det grønne hegn, så der bliver udsigt til kirken.”

- Der er så vidt vides intet sket (arealet mellem præstegården og ”skoven”).

 

16. ”Der etableres helleanlæg til sikring af fodgængere.”

- Dette ser ud til allerede at være gennemført (nær indkørsel til hal og lægehus).

 

17. ”Der etableres vigeplads foran skolen.”

- Den viste vigeplads befinder sig over for præstegården og ikke foran skolen.

 

18. ”Fladen hæves, og der etableres en vej ind til kirken.”

- Menes der parkeringspladsen foran kirken? Der skal næppe etableres en vej til bilkørsel op til selve kirken.

 

19. ”Beplantning udtyndes, så der åbnes op ind til kirken.”

- Er dette sket, eller er det overhovedet stadig relevant?

 

20. ”Stinettet udbygges til et sammenhængende net, som binder boligområder sammen med skoler og andre offentlige institutioner.”

- Der mangler en konkretisering/et forløb af stien som helhed.

- Rådhuset, der var en offentlig institution, er nu omdannet til private boliger.

 

21. ”De centrale dele af bymidtens vejflader hæves for at medvirke til at trafikken dæmpes, og området bliver bedre bundet sammen visuelt.”

- Der er i den indeværende 4-års-periode blevet etableret steler med det formål at sænke hastigheden. Trafikmålinger har vist, at dette ikke er tilstrækkeligt.

- Derfor har Skævinge Lokalråd igennem de seneste 3 år flere gange fremsendt ønske om etablering af en forhøjning af kørebanen i krydset Ny Harløsevej/Hovedgaden/Stationsvej efter samme koncept som den løsning, der før kommunesammenlægningen blev etableret i Strø.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ovennævnte viser vist med al tydelighed, at en revision af Bymidteplan for Skævinge er tvingende nødvendig for at være tidssvarende, både nu og fremover, ud fra de planer, der i øvrigt er beskrevet for Skævinge By.

Dette er efter Skævinge Lokalråds mening et absolut ”must”, før en endelig Kommuneplan 2017 kan godkendes.

 

På vegne af Skævinge Lokalråd

Skævinge, den 15-09-2017

Bernt Salzwedell, formand.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

14-09-2017

ASFALTERING AF STRØVEJ.

Som det har fremgået af dagspressen, vil der ske asfaltering på Strøvej i løbet af efteråret.

Lokalrådet har bedt om en konkretisering, og vi har i dag modtaget følgende svar fra Hillerød Kommune, BY OG MILJØ, som sikkert har beboernes interesse:

”Du har spurgt til tidsplan for asfaltering af Strøvej og omfang af arbejdet.

Det er ikke hele Strøvej som asfalteres. Der er tale om en retablering efter forsyningen vil der blive asfalteret men en række delområder hvor HFOR har udført opgravninger, og efterfølgende retableret med grovasfalt, GAB.

Det er disse allerede retablerede arealer hvor GAB-oversiden skal erstattes med et rigtigt slidlag. I praksis betyder dette, at på en strækning på Strøvej mellem vejbump ved sydlige bygrænse og baneskæringen mod nord, vil ca. 1/3 af arealet få nyt slidlag. Den resterende 2/3 af strækningen er ikke berørt af HFOR’s arbejder, og fordi belægningen her er intakt og profilrigtig, er der ikke behov for nyt slidlag.

Slidlagsarbejdet på Strøvej planlagt udført i uge 38.

Der blive ikke ændret ved afstribning og da der ikke er politisk besluttet at gennemføre trafiksikkerhedstiltag i Skævinge i 2018. For at ændre striber til et andet profil skal der udarbejdes et projektforslag som der ikke er afsat midler til. Forvaltningen vil dog fremsætte ønske om det igen til næste års budget. Vi kan dog undlade de steler som ikke står hensigtsmæssigt. Det vil vi vurdere i den næste tid og vi har modtaget jeres input.”

---------------------------

Skævinge Lokalråd vil tage stilling til ovennævnte inden for de nærmeste dage.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

-------------------------------------------------------------------------------------------------

12-09-2017

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 06-09-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. KOMMUNEPLAN 2017.

Høringssvar, der skal sendes til kommunen senest den 15-09-2017:

- Bymidteplanen for Skævinge, der indgår i kommuneplan 2017, er 100% identisk med den tilsvarende bymidteplan i kommuneplan 2013 og er dermed uaktuel, da der ikke er sket ajourføring til trods for Lokalrådets høringssvar om dette i 2013.

- Den planlagte ringvej, herunder stykket fra Borupvej til Ny Harløsevej, som Lokalrådet efterlyste i kommuneplan 2013 (udarbejdet i 2009) er trods kommunens tilsagn om dette ikke medtaget i kommuneplan 2017.

- I kommuneplan 2017 nævnes en befolkningstilvækst på op til 50% for Skævinge. Der er i kommuneplanen 2017 ikke nævnt, hvilke fællesfaciliteter, så som skoler, institutioner, vejanlæg, der vil indgå/være en følge af befolkningstilvæksten.

- Der omtales trafikplaner for Hillerød By og for samfundene uden for Hillerød By. En sådan er ikke eksisterende for samfundene uden for Hillerød i Kommuneplan 2017. Der findes udelukkende en trafiksikkerhedsplan.

- Under ”Rummelighed – boliger” er der anført 676 boliger i Skævinge i planperioden. Disse reduceres i Kommuneplan 2017 med 87 boliger, der udskydes som følge af omdannelse af sommerhusområdet i Nødebo. Det undrer os, at det ikke er Nødebo selv, der har en rummelighed i perioden på 102, der reduceres, når man omdanner sommerhuse til helårshuse.

 

2. MØDE MED JULIE FISCHER-NIELSEN (HILLERØD KOMMUNE – KULTUR OG UDVIKLING.

Julie vil gerne deltage i lokalrådsmøde for at høre om vores opgaver i øjeblikket og samtidig samle input til det kommende dialogmøde med alle lokalråd i kommunen. Vi inviterer Julie til deltagelse i vores møde den 04-10-2017.

 

3. HELHEDSPLAN.

Jan indkalder til møde i september eller oktober med ISS, Fitness og Skævinge Kunst og Føllegård Alive for at definere rammerne for det fortsatte arbejde. Jan inviterer Julie Fischer-Nielsen (udviklingskonsulent – Kultur og Udvikling) til at deltage i mødet.

4. TRAFIKSIKKERHED.

Flere byrådspolitikere har enkeltvis vist interesse for en fysisk gennemgang af trafikforholdene i Skævinge. Vi beder hvert parti om at sende en repræsentant til en sådan gennemgang her i september eller oktober 2017 samt en repræsentant fra Vej og Trafik.

”Hvorfor er det så svært at etableret 40 km/timen i hele Skævinge by, når det allerede blev etableret på Ny Harløsevej for adskillige år siden?

Afventer stadig Vej og Trafik og Hillerød Forsyning for plan for færdiggørelsen af Strøvej, mail sendt til Vej og Trafik den 06-06-2017…

5. STATUS PÅ HENVENDELSE VEDR. NABOGRUNDEN TIL FØLLEGÅRD.

Der er nu opsat hegn rundt om ”ruinerne”.

 

6. LOKALRÅDENE PÅ HILLERØD KOMMUNES HJEMMESIDE.

Vi skal have rettet siden om Skævinge Lokalråd til, så den svarer til vores vedtægter.

7. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

9 ud af 9 partier har bekræftet deltagelse på vælgermødet på Skævinge Kro. Hvis Kim Hendry stiller op uden for partierne, vil han modtage invitation fra os snarest.

Lokalrådets skriftlige spørgsmål til partierne før mødet behandles på novembermødet i Lokalrådet.

Valg af dirigent skal afklares.

8. GIV ET TIP / BORGERTIP.

Byen trænger generelt til bedre vedligeholdelse af veje og fortov, både fra kommunens side og fra nogle grundejere (sikring af fri passage på fortove m.m.)

Vi kan kun opfordre alle borgere til at bruge ”Borgertip”: Det virker.

9. INITIATIVER TIL DIALOG MED UNGE OM VÆRESTED OG ANDRE AKTIVITETER.

Der er i løbet af sommeren blevet igangsat flere initiativer fra forskellige sider fra både borgere og foreninger. Der er derfor ikke behov for at lave eget initiativ som lokalråd, men vi følger gerne udviklingen på dette område.

10. EVENTUELT.

Kan vi undvære hjemmesiden, når vi har en side på Facebook? Skal under alle omstændigheder nystruktureres. Carsten tager dette op på næste møde.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

05-09-2017 

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 06-09-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. KOMMUNEPLAN 2017.

Fastlæggelse af høringssvar, der skal sendes til kommunen senest den 15-09-2017.

2. MØDE MED JULIE FISCHER-NIELSEN (HILLERØD KOMMUNE – KULTUR OG UDVIKLING.

Julie vil gerne deltage i lokalrådsmøde for at høre om vores opgaver i øjeblikket og samtidig samle input til det kommende dialogmøde med alle lokalråd i kommunen. Forslag: Møde den 04-10-2017.

3. HELHEDSPLAN.

Forslag: Vi indkalder til møde med ISS, Fitness og Skævinge Kunst for at definere det fortsatte arbejde. Skal vi invitere Julie Fischer-Nielsen (udviklingskonsulent – Kultur og Udvikling) til dette møde?

4. TRAFIKSIKKERHED.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk