>

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 16-01-2019.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 09-01-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 

 1. AKTIVITETSPLAN FOR 2019.

Vi lægger vægt på arbejdet med udarbejdelsen af forslag til en ny bymidteplan for Skævinge, i samarbejde med borgere, erhvervslivet og andre interessenter i Skævinge, som vi så kan præsentere for Hillerød Kommune snarest. Vi starter med en ”status quo” i form af et ”generalstabskort” over byen, inklusive de ”nye” områder, der ligger inden for bygrænsen, og som dermed hænger sammen med selve bymidten. Herefter vil vi indkalde interessenter til møder for at få placeret forslag/ønsker til en ny plan, der afspejler billedet i dag og de tiltag, der bør gennemføres for at styrke infrastrukturen i vores by ud fra den udvikling, som vi har gennemgået og vil gennemgå i de kommende år.

Dernæst vil vi bruge kræfter på at komme videre med emnet ”trafik” i Skævinge. I den forbindelse er der aftalt møde mellem Lokalrådet og repræsentanter fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik samt fra Forvaltningen den 31-01-2019 om de trafikale problemer, som vi ser, og om hvorledes vi kommer videre.

 1. FASTLÆGGELSE AF DATO FOR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 06-03-2019 klokken 19:00 i henhold til vedtægterne. Varsel er hermed givet via de sociale sider her i Skævinge, herunder vores hjemmeside www.skaevinge.dk.

Vi kan godt bruge et par bestyrelsesmedlemmer mere, ikke mindst fra den lidt ”yngre” generation, der vil være med til at præge udviklingen her i Skævinge, så hvis du har lyst, så giv os lige et praj. Du bestemmer jo selv, hvor meget tid du vil bruge, ud over deltagelse i de fastlagte månedlige møder.  

Og så vil vi godt bede alle om at komme med forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være os i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 1. DIALOG MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Der blev afholdt lokalrådstræf tirsdag den 15-01-2019 klokken 19:30 -21:00 i Kedelhuset i Hillerød med fokus på borgerinvolvering. Vi sendte 1 repræsentant, hvor der blev givet en god orientering om §17, stk.4-udvalgets (Udvalg om borgerinvolvering) arbejde indtil nu og planerne for fremtiden. Referater fra de afholdte møder i udvalget ligger på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Det blev i øvrigt oplyst, at Hillerød Kommune har ansat en medarbejder, der skal tage sig af arbejdet omkring fonde. Det var måske lige noget for os…

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Vi har nu ansøgt om et beløb på DKK 6.500 til brug for udarbejdelsen af forslag til bymidteplan. I den forbindelse har vi gjort opmærksom på, at hvis man skulle beslutte, i stedet for at stille midler til rådighed til enkeltprojekter inden for den samlede ramme på DKK 50.000 til de 11 lokalråd i 2019, at foretage en ligelig deling af beløbet til lokalrådene, så frafalder vi vores ansøgning til ovennævnte. Ved mødet med de øvrige lokalråd i går delte de fremmødte vores forslag, som de vil bruge ved deres ansøgninger. Så man vi se, hvor vi lander…

 1.   EVENTUELT.

Der var ikke anmeldt punkter hertil.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 07-01-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 09-01-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. AKTIVITETSPLAN FOR 2019.

Fastlæggelse og prioritering af de aktiviteter, som vi skal beskæftige os med i 2019.

 1. FASTLÆGGELSE AF DATO FOR GENERALFORSAMLING.

Forslag: Vi afholder generalforsamlingen i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 06-03-2019 klokken 19:00 med efterfølgende bestyrelseskonstituering.

 1. DIALOG MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Der afholdes lokalrådstræf tirsdag den 15-01-2019 klokken 19:30 -21:00 i Kedelhuset i Hillerød med fokus på borgerinvolvering. Vi deltager.

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Vi ansøger om et beløb til udarbejdelsen af bymidteplanen for Skævinge samt til drift af hjemmesiden.

 1.   EVENTUELT.

Der er ikke anmeldt punkter hertil pr. dags dato.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

--------------------------------------------------------

Skævinge, den 06-01-2019:

Mødedatoer for lokalrådsmøderne i 2019 er nu lagt ind her på hjemmesiden under "Lokalrådet / lokalrådsmøder".

Vel mødt :-).

Med venlig hilsen

Bernt

-------------------------------

Skævinge, den 28-11-2018

 

INFORMATION FRA SKÆVINGE LOKALRÅD VEDR. SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

 

Jeg forespurgte, om det var muligt at få fremsendt besked til de berørte i Skævinge allerede nu, så det varsel om påbud, der er en del af den nuværende spildevandsplan, kunne ophæves allerede nu, altså inden vedtagelsen af en ny spildevandsplan.

 

Louise Colding Sørensen – der er ved at blive borger her i det skønneste lokalsamfund i kommunen – har hertil givet følgende svar til præcisering:

 

 

”Tak for din besked.

 

Jeg forstår godt, at grundejere i Skævinge, der er ved eller overvejer at sælge deres bolig, har behov for at kunne dokumentere, at kravet om separatkloakering efter al sandsynlighed bortfalder, når byrådet vedtager spildevandsplan 2018-2021.

 

Den bedste dokumentation, vi kan give dem lige nu, er byrådets beslutning af 31. oktober 2018 om at sende udkast til spildevandsplan i høring, og at separatkloakering i Skævinge skal være frivillig.

 

Referatet fra mødet ligger på kommunens hjemmeside www.hillerod.dk. Sagen om spildevandsplanen blev behandlet som sag 8. Du kan se referatet her: LINK.

 

Når ejendomsmæglere og borgere henvender sig til kommunen om separatkloakering, vejleder forvaltningen dem også om, at den er sat i bero, og at den nye spildevandsplan bliver lavet efter ændrede principper.

 

Vi har valgt ikke at annullere de udsendte varsler om påbud indtil spildevandsplan 2018-2021 er vedtaget.

 

Sker det mod forventning ikke, vil vi se på, om der skal ske en annullering af varslerne.

 

 

Med venlig hilsen

 

Louise Colding Sørensen

Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 26-11-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-11-2018 KLOKKEN 18:30 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.

Lokalrådet udarbejder oplæg på næste møde, onsdag den 05-12-2018 (lukket møde).

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Borgermøde afholdt den 20-11-2018 på Føllegård 2018. Det valgte projekt blev præsenteret. Næste fase er valg af hovedentreprenør. Huset forventes færdigbygget i slutningen af 2021. Fra Lokalrådet deltager Jan fortsat i projektgruppens videre arbejde.

 1. TRAFIK.

Som tidligere nævnt må det forventes, at der snart kommer gang i boligbyggeri på arealerne omkring Dyremosegård. I den forbindelse vil vi inden næste møde udarbejde en liste med de fordele, som vi ser, hvis der anlægges en forbindelsesvej mellem Borupvej og Ny Harløsevej, der dels leder den del af den tunge trafik, der ikke nødvendigvis skal ud til Industrien, uden om bykernen, og som samtidig kan tjene som stikveje ind til bebyggelsen, uden at der skal være adgang til begge sider fra en forbindelsesvej midt igennem byggeriet. Carsten kommer med oplæg.

Dan Riise har mundtligt oplyst, at der vil finde et borgermøde om trafikken sted i Skævinge i løbet af foråret 2019. Vi vil bestræbe os på, at vi får så mange af de trafikale ønsker, som ikke bliver opfyldt i 2019, med i budgettet for 2020. Det må snart være Skævinges tur…

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2019.

Vi afventer tid, sted og indhold for det møde, der skal afholdes i foråret 2019. Vi må samtidig konstatere, at vi ikke har hørt nyt fra den nyvalgte repræsentant for os alle, der deltager i udvalget for borgerinvolvering.

 

 

 

 

 1. NABOORIENTERING.

Den 02-07-2018 sendte vi kommentarer til yderligere en naboorientering, denne gang om ansøgning om jordforbedring på Meløsevej 27, 3320 Skævinge. Sagen er endnu ikke er afgjort.

 1. BORGERTIP.

Lokalrådet har modtaget information om et indsendt borgertip, hvor borgeren stadig efter 2 måneder ikke har fået andet at vide fra kommunen, end at tippet er registreret. Intet nyt fra borgere eller kommunen.

 1. NY SPILDEVANDSPLAN.

Den nye spildevandsplan 2018-2021, der er sendt i høring i 8 uger, blev præsenteret på et informationsmøde på Hillerød Rådhus onsdag den 14-11-2018 klokken 19:30-21:00. På mødet anmodede Lokalrådet kommunen om at meddele de berørte i Skævinge hurtigst muligt, at det gældende varsel om påbud er ophævet. Hertil blev der svaret, at varslet er en del af den eksisterende spildevandsplan, hvorfor varsel om påbud først vil blive ophævet, når den nye spildevandsplan er vedtaget i starten af det nye år.

 1. OVERHOLDELSE AF HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER.

Lokalrådet har talt med Politiet og bedt om øget hastighedskontrol. Det lader til, at det er det eneste, der virker…

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Puljen er blevet reduceret fra 100.000 til 50.000 (total til alle Hillerøds lokalråd) Lokalrådet søger om midler til drift samt til udarbejdelsen af en ny bymidteplan.  umiddelbart efter årsskiftet.

 1.   WORKSHOP OM EN NY IDRÆTSPOLITIK.

Vi forventer, at ISS/Klub Frivillig deltager.

 1.   EVENTUELT.

Vi lukker vores konto med virkning fra årsskiftet, da vi ikke ønsker at bruge vores kassebeholdning på omkostninger til bank, hvo4r vi i øvrigt heller ikke får renter.

Næste møde afholdes onsdag den 05-12-2018 klokken 19:00 på Føllegård. Der er tale om et lukket møde…

PS. Husk at juletræet tændes søndag den 02-12-2018, hvor der bydes på Gløgg og æbleskiver samt besøg af julemanden på Skævinge Kro og Badehotels parkeringsplads …  

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 05-11-2018.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-11-2018 KLOKKEN 18:30 PÅ FØLLEGÅRD.

(Bemærk ændret mødetidspunkt, da der afholdes andet møde, hvor nogle af os skal deltage, klokken 20:00).

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.

Vi vil arrangere et møde i nærmeste fremtid med interessenter fra byen, herunder også erhvervsdrivende, for at diskutere, hvorledes vi ønsker, at vores bymidte skal se ud i fremtiden. Lasse Petersen, Hillerød Borger 2018, informerer på vores møde i januar 2019 om en mulig ”køreplan” for et sådant arrangement.

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Borgermøde afholdes den 20-11-2018 på Føllegård 2018. Der er nu valgt et projekt ud, som vil blive præsenteret på borgermødet.

 1. TRAFIK.

Dan Riise havde lovet at vende tilbage med informationer om budgettet for 2019 og konsekvenserne heraf for Skævinges vedkommende, men det er desværre ikke sket, så det ser ikke lyst ud for os i det kommende år.

Som tidligere nævnt må det forventes, at der snart kommer gang i boligbyggeri på arealerne omkring Dyremosegård. I den forbindelse vil vi inden næste møde udarbejde en liste med de fordele, som vi ser, hvis der anlægges en forbindelsesvej mellem Borupvej og Ny Harløsevej, der dels leder den del af den tunge trafik, der ikke nødvendigvis skal ud til Industrien, uden om bykernen, og som samtidig kan tjene som stikveje ind til bebyggelsen, uden at der skal være adgang til begge sider fra en forbindelsesvej midt igennem byggeriet. Listen fremsendes til Hillerød Kommune.

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen blev afholdt den 19-04-2018 med punkterne

 • Fokus på borgerinvolvering iht. nedsat § 17, stk. 4 – udvalg.
 • Dialog med politikere om emner, som lokalrådene ønsker behandlet.

 

Et evalueringsmøde den 21-06-2018 blev aflyst. Vi afventer tid, sted og indhold for det møde, der skal afholdes i foråret 2019.

 

 1. NABOORIENTERING.

Den 02-07-2018 sendte vi kommentarer til yderligere en naboorientering, denne gang om ansøgning om jordforbedring på Meløsevej 27, 3320 Skævinge. Ansøger har bekræftet, at al trafik i forbindelse med jordtilkørslen skal ske fra Meløse og altså ikke fra Skævinge. Sagen er endnu ikke er afgjort.

 1. BORGERTIP.

Lokalrådet har modtaget information om et indsendt borgertip, hvor borgeren stadig efter 2 måneder ikke har fået andet at vide fra kommunen, end at tippet er registreret. Efter sigende gør det samme sig gældende for flere andre indsendte borgertip fra Skævinge. Det fremmer ikke ligefrem lysten til at sende flere borgertip ind til kommunen. Vi afventer tilbagemelding fra kommunen.

 1. NY SPILDEVANDSPLAN.

Som det fremgår af referat fra Byrådsmøde, afholdt den 31-10-2018, har man nu besluttet at gøre tilslutningen til separatkloakering frivillig også for Skævinges vedkommende:

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

 1.       at godkende forslag til spildevandsplan 2018-2021, sende planen i offentlig høring i 8 uger og afholde borgermøde den 14. november 2018
 2.       at godkende spildevandsplanens planperiode er fra 2018-2021
 3.       at beslutte, at spildevandsplanen ikke skal indeholde påbud om separatkloakering af ejendommene i Skævinge, men at borgerne frivilligt kan separatkloakere deres ejendomme.


Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

 

Beslutning i byrådet den 31-10-2018

Byrådet godkendte indstillingen. 

Den nye spildevandsplan 2018-2021 er sendt i høring i 8 uger. Interesserede kan deltage i et informationsmøde på Hillerød Rådhus onsdag den 14-11-2018 klokken 19:30-21:00. Skævinge Lokalråd sender selvfølgeligt mindst 1 repræsentant.

 

 1. OVERHOLDELSE AF HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER.

Lokalrådet henvender sig til Politiet snarest, da det stadig kniber med at overholde begrænsningerne. Det lader til, at ”stærekasser” og ”fotovogne” er nødvendige i et større omfang end nu, da frivillighedens/fornuftens vej åbenbart ikke bliver fulgt.

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Puljen er blevet reduceret fra 100.000 til 50.000 (total til alle Hillerøds lokalråd) og administreres/søges hos Borgerinvolveringsudvalget, og der kan søges fra årsskiftet.

 1.   WORKSHOP OM EN NY IDRÆTSPOLITIK.

Hillerød Kommune inviterer til workshop under mottoet ”Idræt og bevægelse i Hillerød” onsdag den 21-11-2018 fra 18:15 til 21.00.

Mødet finder sted i Frederiksborgcentret og kræver tilmelding senest den 16-11-2018.

 1.   EVENTUELT.

Carsten undersøger alternative muligheder, da vores nuværende bankforbindelse fra 2019 vil opkræve gebyr for at have en foreningskonto hos dem.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Husk at besøge årets julemarked på Føllegård i weekenden 17./18. november, arrangeret af Skævinge Kunstforening og Føllegård Alive.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

-----

Skævinge, den 15-10-2018.

 

NYT FRA LOKALRÅDET OM FRIVILLIG SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

 

Lokalrådet har forespurgt, hvornår de 90 grundejere, der p.t. stadig har varsel om påbud vedr. separatkloakering, kan forvente, at dette påbud bliver ophævet, ikke mindst for at denne klausul ikke mere er påkrævet ved eventuelt hussalg.

 

Vi har i dag fået følgende besked fra borgmester Kirsten Jensen:

 

”Tak for din henvendelse.

 

Byrådet tager den 31. oktober 2018 stilling til at sende forslag til spildevandsplan 2018-2021 i offentlig høring, og herunder beslutte, at spildevandsplanen ikke skal indeholde påbud om separatkloakering af ejendommene i Skævinge, men at borgerne frivilligt kan separatkloakere deres ejendomme. På et tidspunkt bekræfter byrådet formelt det, som et meget stort flertal af byrådet allerede har givet tilkende.

 

Forvaltningen oplyser naturligvis ejendomsmæglere o.lign om dette, når vi får spørgsmål om separatkloakering i Skævinge.

 

Kommunens forvaltning kan ikke gøre mere på nuværende tidspunkt – men må afvente, at der bliver vedtaget en ny spildevandsplan.

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Jensen

Borgmester”

 

Dette til orientering.

 

På vegne af Skævinge Lokalråd / Bernt Salzwedell, formand.

-----

Skævinge, den 13-10-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 03-10-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.

Vi vil arrangere et møde i nærmeste fremtid med interessenter fra byen, herunder også erhvervsdrivende, for at diskutere, hvorledes vi ønsker, at vores bymidte skal se ud i fremtiden. I den forbindelse har vi inviteret Lasse Petersen, Hillerød Borger 2018, til vores næste møde for at fastlægge en ”køreplan” for et sådant arrangement.

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Borgermøde afholdes den 20-11-2018 på Føllegård 2018. I den forløbne uge har der været afholdt møder i projektgruppen, hvor der blev præsenteret 3 forslag til udformningen og indholdet af det nye hus. Styregruppen er ved at gennemgå forslagene, og det bedste vil blive præsenteret på det nævnte borgermøde.

 1. TRAFIK.

Dan Riise havde lovet at vende tilbage med informationer om budgettet for 2019 og konsekvenserne heraf for Skævinges vedkommende, men det er desværre ikke sket, så det ser ikke lyst ud for os i det kommende år.

Som tidligere nævnt må det forventes, at der snart kommer gang i boligbyggeri på arealerne omkring Dyremosegård. I den forbindelse vil vi inden næste møde udarbejde en liste med de fordele, som vi ser, hvis der anlægges en forbindelsesvej mellem Borupvej og Ny Harløsevej, der dels leder den del af den tunge trafik, der ikke nødvendigvis skal ud til Industrien, uden om bykernen, og som samtidig kan tjene som stikveje ind til bebyggelsen, uden at der skal være adgang til begge sider fra en forbindelsesvej midt igennem byggeriet. Listen fremsendes til Hillerød Kommune.

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen blev afholdt den 19-04-2018 med punkterne

 • Fokus på borgerinvolvering iht. nedsat § 17, stk. 4 – udvalg.
 • Dialog med politikere om emner, som lokalrådene ønsker behandlet.

 

Den 21-06-2018 afholdtes der evalueringsmøde. Vi har ikke fået en tilbagemelding fra Hillerød Kommune, så vi rykker endnu en gang. Samtidig rykker vi for tilbagemelding om processen for den i budgettet vedtagne tildeling af midler til lokalrådene i kommunen.

 

 1. NABOORIENTERING.

Den 02-07-2018 sendte vi kommentarer til yderligere en naboorientering, denne gang om ansøgning om jordforbedring på Meløsevej 27, 3320 Skævinge. Ansøger har bekræftet, at al trafik i forbindelse med jordtilkørslen skal ske fra Meløse og altså ikke fra Skævinge. Sagen er endnu ikke er afgjort.

 1. BORGERTIP.

Lokalrådet har modtaget information om et indsendt borgertip, hvor borgeren stadig efter 2 måneder ikke har fået andet at vide fra kommunen, end at tippet er registreret. Efter sigende gør det samme sig gældende for flere andre indsendte borgertip fra Skævinge. Det fremmer ikke ligefrem lysten til at sende flere borgertip ind til kommunen. Vi afventer tilbagemelding fra kommunen.

 1. NY SPILDEVANDSPLAN.

Vi har kontaktet borgmesteren for at få oplyst, hvornår det påbud og varsel vedrørende separatkloakering, der i 2016 blev fremsendt til 90 grundejere i Skævinge, vil blive trukket tilbage. Indtil dette sker, er grundejerne forpligtet til at oplyse eventuelle købere om den forpligtelse, den pågældende grund er bundet af, uden at kunne oplyse forpligtelsens størrelse, hvilket kan medføre, at husets salgspris kan blive nedsat væsentligt, selv om det fra politisk side er oplyst, at tilslutningen er blevet gjort frivillig. Vi mener, at det er urimeligt, at dette først sker i forbindelse med vedtagelsen (efter en høringsperiodes udløb) af den nye spildevandsplan i 2019. Det må være en formssag at få dette på plads nu.

 1. OVERHOLDELSE AF HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER.

Lokalrådet retter henvendelse til Politiet om flere hastighedskontroller, da der køres alt for stærkt i byen, både af biler og 2-hjulede køretøjer. Ikke mindst på Strøvej, hvor der med 2-minus-vejen er sket en væsentlig forbedring ved at markere en del af vejbanen i begge retninger for cyklister, ikke mindst skolebørnene, er det utilstedeligt, at visse bil

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk