Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 05-11-2018.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-11-2018 KLOKKEN 18:30 PÅ FØLLEGÅRD.

(Bemærk ændret mødetidspunkt, da der afholdes andet møde, hvor nogle af os skal deltage, klokken 20:00).

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.

Vi vil arrangere et møde i nærmeste fremtid med interessenter fra byen, herunder også erhvervsdrivende, for at diskutere, hvorledes vi ønsker, at vores bymidte skal se ud i fremtiden. Lasse Petersen, Hillerød Borger 2018, informerer på vores møde i januar 2019 om en mulig ”køreplan” for et sådant arrangement.

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Borgermøde afholdes den 20-11-2018 på Føllegård 2018. Der er nu valgt et projekt ud, som vil blive præsenteret på borgermødet.

 1. TRAFIK.

Dan Riise havde lovet at vende tilbage med informationer om budgettet for 2019 og konsekvenserne heraf for Skævinges vedkommende, men det er desværre ikke sket, så det ser ikke lyst ud for os i det kommende år.

Som tidligere nævnt må det forventes, at der snart kommer gang i boligbyggeri på arealerne omkring Dyremosegård. I den forbindelse vil vi inden næste møde udarbejde en liste med de fordele, som vi ser, hvis der anlægges en forbindelsesvej mellem Borupvej og Ny Harløsevej, der dels leder den del af den tunge trafik, der ikke nødvendigvis skal ud til Industrien, uden om bykernen, og som samtidig kan tjene som stikveje ind til bebyggelsen, uden at der skal være adgang til begge sider fra en forbindelsesvej midt igennem byggeriet. Listen fremsendes til Hillerød Kommune.

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen blev afholdt den 19-04-2018 med punkterne

 • Fokus på borgerinvolvering iht. nedsat § 17, stk. 4 – udvalg.
 • Dialog med politikere om emner, som lokalrådene ønsker behandlet.

 

Et evalueringsmøde den 21-06-2018 blev aflyst. Vi afventer tid, sted og indhold for det møde, der skal afholdes i foråret 2019.

 

 1. NABOORIENTERING.

Den 02-07-2018 sendte vi kommentarer til yderligere en naboorientering, denne gang om ansøgning om jordforbedring på Meløsevej 27, 3320 Skævinge. Ansøger har bekræftet, at al trafik i forbindelse med jordtilkørslen skal ske fra Meløse og altså ikke fra Skævinge. Sagen er endnu ikke er afgjort.

 1. BORGERTIP.

Lokalrådet har modtaget information om et indsendt borgertip, hvor borgeren stadig efter 2 måneder ikke har fået andet at vide fra kommunen, end at tippet er registreret. Efter sigende gør det samme sig gældende for flere andre indsendte borgertip fra Skævinge. Det fremmer ikke ligefrem lysten til at sende flere borgertip ind til kommunen. Vi afventer tilbagemelding fra kommunen.

 1. NY SPILDEVANDSPLAN.

Som det fremgår af referat fra Byrådsmøde, afholdt den 31-10-2018, har man nu besluttet at gøre tilslutningen til separatkloakering frivillig også for Skævinges vedkommende:

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

 1.       at godkende forslag til spildevandsplan 2018-2021, sende planen i offentlig høring i 8 uger og afholde borgermøde den 14. november 2018
 2.       at godkende spildevandsplanens planperiode er fra 2018-2021
 3.       at beslutte, at spildevandsplanen ikke skal indeholde påbud om separatkloakering af ejendommene i Skævinge, men at borgerne frivilligt kan separatkloakere deres ejendomme.


Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

 

Beslutning i byrådet den 31-10-2018

Byrådet godkendte indstillingen. 

Den nye spildevandsplan 2018-2021 er sendt i høring i 8 uger. Interesserede kan deltage i et informationsmøde på Hillerød Rådhus onsdag den 14-11-2018 klokken 19:30-21:00. Skævinge Lokalråd sender selvfølgeligt mindst 1 repræsentant.

 

 1. OVERHOLDELSE AF HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER.

Lokalrådet henvender sig til Politiet snarest, da det stadig kniber med at overholde begrænsningerne. Det lader til, at ”stærekasser” og ”fotovogne” er nødvendige i et større omfang end nu, da frivillighedens/fornuftens vej åbenbart ikke bliver fulgt.

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Puljen er blevet reduceret fra 100.000 til 50.000 (total til alle Hillerøds lokalråd) og administreres/søges hos Borgerinvolveringsudvalget, og der kan søges fra årsskiftet.

 1.   WORKSHOP OM EN NY IDRÆTSPOLITIK.

Hillerød Kommune inviterer til workshop under mottoet ”Idræt og bevægelse i Hillerød” onsdag den 21-11-2018 fra 18:15 til 21.00.

Mødet finder sted i Frederiksborgcentret og kræver tilmelding senest den 16-11-2018.

 1.   EVENTUELT.

Carsten undersøger alternative muligheder, da vores nuværende bankforbindelse fra 2019 vil opkræve gebyr for at have en foreningskonto hos dem.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Husk at besøge årets julemarked på Føllegård i weekenden 17./18. november, arrangeret af Skævinge Kunstforening og Føllegård Alive.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

-----

Skævinge, den 15-10-2018.

 

NYT FRA LOKALRÅDET OM FRIVILLIG SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

 

Lokalrådet har forespurgt, hvornår de 90 grundejere, der p.t. stadig har varsel om påbud vedr. separatkloakering, kan forvente, at dette påbud bliver ophævet, ikke mindst for at denne klausul ikke mere er påkrævet ved eventuelt hussalg.

 

Vi har i dag fået følgende besked fra borgmester Kirsten Jensen:

 

”Tak for din henvendelse.

 

Byrådet tager den 31. oktober 2018 stilling til at sende forslag til spildevandsplan 2018-2021 i offentlig høring, og herunder beslutte, at spildevandsplanen ikke skal indeholde påbud om separatkloakering af ejendommene i Skævinge, men at borgerne frivilligt kan separatkloakere deres ejendomme. På et tidspunkt bekræfter byrådet formelt det, som et meget stort flertal af byrådet allerede har givet tilkende.

 

Forvaltningen oplyser naturligvis ejendomsmæglere o.lign om dette, når vi får spørgsmål om separatkloakering i Skævinge.

 

Kommunens forvaltning kan ikke gøre mere på nuværende tidspunkt – men må afvente, at der bliver vedtaget en ny spildevandsplan.

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Jensen

Borgmester”

 

Dette til orientering.

 

På vegne af Skævinge Lokalråd / Bernt Salzwedell, formand.

-----

Skævinge, den 13-10-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 03-10-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.

Vi vil arrangere et møde i nærmeste fremtid med interessenter fra byen, herunder også erhvervsdrivende, for at diskutere, hvorledes vi ønsker, at vores bymidte skal se ud i fremtiden. I den forbindelse har vi inviteret Lasse Petersen, Hillerød Borger 2018, til vores næste møde for at fastlægge en ”køreplan” for et sådant arrangement.

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Borgermøde afholdes den 20-11-2018 på Føllegård 2018. I den forløbne uge har der været afholdt møder i projektgruppen, hvor der blev præsenteret 3 forslag til udformningen og indholdet af det nye hus. Styregruppen er ved at gennemgå forslagene, og det bedste vil blive præsenteret på det nævnte borgermøde.

 1. TRAFIK.

Dan Riise havde lovet at vende tilbage med informationer om budgettet for 2019 og konsekvenserne heraf for Skævinges vedkommende, men det er desværre ikke sket, så det ser ikke lyst ud for os i det kommende år.

Som tidligere nævnt må det forventes, at der snart kommer gang i boligbyggeri på arealerne omkring Dyremosegård. I den forbindelse vil vi inden næste møde udarbejde en liste med de fordele, som vi ser, hvis der anlægges en forbindelsesvej mellem Borupvej og Ny Harløsevej, der dels leder den del af den tunge trafik, der ikke nødvendigvis skal ud til Industrien, uden om bykernen, og som samtidig kan tjene som stikveje ind til bebyggelsen, uden at der skal være adgang til begge sider fra en forbindelsesvej midt igennem byggeriet. Listen fremsendes til Hillerød Kommune.

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen blev afholdt den 19-04-2018 med punkterne

 • Fokus på borgerinvolvering iht. nedsat § 17, stk. 4 – udvalg.
 • Dialog med politikere om emner, som lokalrådene ønsker behandlet.

 

Den 21-06-2018 afholdtes der evalueringsmøde. Vi har ikke fået en tilbagemelding fra Hillerød Kommune, så vi rykker endnu en gang. Samtidig rykker vi for tilbagemelding om processen for den i budgettet vedtagne tildeling af midler til lokalrådene i kommunen.

 

 1. NABOORIENTERING.

Den 02-07-2018 sendte vi kommentarer til yderligere en naboorientering, denne gang om ansøgning om jordforbedring på Meløsevej 27, 3320 Skævinge. Ansøger har bekræftet, at al trafik i forbindelse med jordtilkørslen skal ske fra Meløse og altså ikke fra Skævinge. Sagen er endnu ikke er afgjort.

 1. BORGERTIP.

Lokalrådet har modtaget information om et indsendt borgertip, hvor borgeren stadig efter 2 måneder ikke har fået andet at vide fra kommunen, end at tippet er registreret. Efter sigende gør det samme sig gældende for flere andre indsendte borgertip fra Skævinge. Det fremmer ikke ligefrem lysten til at sende flere borgertip ind til kommunen. Vi afventer tilbagemelding fra kommunen.

 1. NY SPILDEVANDSPLAN.

Vi har kontaktet borgmesteren for at få oplyst, hvornår det påbud og varsel vedrørende separatkloakering, der i 2016 blev fremsendt til 90 grundejere i Skævinge, vil blive trukket tilbage. Indtil dette sker, er grundejerne forpligtet til at oplyse eventuelle købere om den forpligtelse, den pågældende grund er bundet af, uden at kunne oplyse forpligtelsens størrelse, hvilket kan medføre, at husets salgspris kan blive nedsat væsentligt, selv om det fra politisk side er oplyst, at tilslutningen er blevet gjort frivillig. Vi mener, at det er urimeligt, at dette først sker i forbindelse med vedtagelsen (efter en høringsperiodes udløb) af den nye spildevandsplan i 2019. Det må være en formssag at få dette på plads nu.

 1. OVERHOLDELSE AF HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER.

Lokalrådet retter henvendelse til Politiet om flere hastighedskontroller, da der køres alt for stærkt i byen, både af biler og 2-hjulede køretøjer. Ikke mindst på Strøvej, hvor der med 2-minus-vejen er sket en væsentlig forbedring ved at markere en del af vejbanen i begge retninger for cyklister, ikke mindst skolebørnene, er det utilstedeligt, at visse bilister, ikke mindst i morgentimerne og senere på dagen ikke kan finde ud af at respektere de gældende hastighedsbegrænsninger. Flere forældre har oplyst, at deres børn ikke mere tør køre på denne strækning, da de generes af bilister og knallertkørere, der ikke kører efter forholdene. Det lader til, at kun ”stærekasser” og fotovogne kan få disse personer til at sænke farten…  

 1.  Eventuelt.

Carsten undersøger alternative muligheder, da vores nuværende bankforbindelse fra 2019 vil opkræve gebyr for at have en foreningskonto hos dem.

 

Med venlig hilsen / Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 10-06-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 06-06-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.

Vi afventer forslag til mødedato efter sommerferien fra Kommunen.

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Projektet befinder sig nu på udbudsstadiet. På Hillerød Kommunes hjemmeside kan man læse mere om projektet. Borgermøde forventes afholdt i slutningen af 2018.

 1. TRAFIK.

Den 03-04-2018 fremsendte vi redegørelse til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik omkring status for trafikplanerne i Hillerød Kommune, hvoraf det fremgik, at der ikke var afsat så meget som 1 krone til forbedringer i Skævinge. Vi afventer udvalgets stillingtagen.

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen blev afholdt den 19-04-2018.

Den 21-06-2018 afholdes der evalueringsmøde.

 1. NABOORIENTERING.

Ønsket om terrænregulering/ jordindbygning på ejendommen Torpegårdsvej modtog afslag fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og bliver således ikke gennemført. Vi modtog orientering herom fra både Kommunen og Udvalget.

 1. BORGERTIP.

Vi skal endnu en gang opfordre borgeren om at sende os besked om de borgertip, som indgives til Kommunen. Hvis Kommunen ikke kan hjælpe os med en statistik om dette, må vi bede borgerne om hjælp, så vi kan se, om det har noget formål at indsende disse.

 1. NY SPILDEVANDSPLAN.

Den 07-06-2018 afholdt Hillerød Kommune dialogmøde omkring den nye spildevandsplan, der skal udarbejdes i løbet af eftersommeren/efteråret 2018.

Vi deltog i mødet og erfarede, at Socialdemokratiet og Venstre i efteråret 2017 – før kommunevalget – vedtog principper i forbindelse med projektet, herunder, at tilslutning til separatkloakering skal være frivillig for alle private i kommunen. På vores forespørgsel, om dette også gjaldt for de 90 berørte i Skævinge, der var fået varsel om påbud samt meddelelse om seneste tilslutning i 2024, blev der svaret, at her var der en ”udfordring”, som man vil kigge nærmere på. Mere konkret blev svaret desværre ikke. Vi følger intensivt med i udviklingen fra Lokalrådets side. Der vil blive en høringsperiode i løbet af efteråret på 8 uger om den nye spildevandsplan, der forventes vedtaget primo januar 2019.  

 1.  Eventuelt.

Carsten orienterede om arbejdet i Føllegård Alive.

Bernt nævnte en borgerhenvendelse omkring udstykning på Gersegårdens arealer omkring mulig bebyggelse i 3 etagers højde i henhold til lokalplan. Borgmester Kirsten Jensen har besvaret denne, som vi efterfølgende har sendt til borgeren.

Næste møde afholdes den første onsdag i september 2018. Dagsorden følger.

Alle borger ønskes en god sommer i Skønne Skævinge 😊.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

-----

Skævinge, den 04-06-2018.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 06-06-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.

Det er ikke lykkedes at finde en dato før sommerferien, hvor alle kunne deltage, hvorfor Kommunen kommer med nyt forslag efter sommerferien.

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Projektet befinder sig nu på udbudsstadiet. På Hillerød Kommunes hjemmeside kan man læse mere om projektet. Borgermøde forventes afholdt i slutningen af 2018, når der foreligger en nærmere redegørelse.

 1. TRAFIK.

Den 03-04-2018 fremsendte vi redegørelse til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik omkring status for trafikplanerne i Hillerød Kommune, hvoraf det fremgik, at der ikke var afsat så meget som 1 krone til forbedringer i Skævinge.

Udvalget har til dags dato ikke svaret på vores henvendelse, og heller ikke vores ønske om et møde med Udvalget er blevet imødekommet. Man taler om ”nye tider” – men de kommer åbenbart ikke til Skævinge …

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen blev afholdt den 19-04-2018 med punkterne

 • Fokus på borgerinvolvering iht. nedsat § 17, stk. 4 – udvalg.
 • Dialog med politikere om emner, som lokalrådene ønsker behandlet.

 

Den 21-06-2018 afholdes der evalueringsmøde. Vi har forlods indsendt vores holdning til mødet, hvor vi har påpeget, at man fra Kommunens side ikke havde informeret politikerne og forvaltningen om de punkter, som vi ville diskutere med dem, hvilket var særdeles beklageligt. Vi havde lagt en større arbejde forud for at få diskuteret separatkloakering og anlægsplaner – et arbejde, der således var spildt…

 

Den 28-05-2018 afholdt lokalrådene i Hillerød Kommune møde for at udpege lokalrådenes repræsentant i det nye §17, stk. 4-udvalg om borgerinvolvering. Valgt blev Niels Henrik Meedom fra Gadevang Lokalråd, og som suppleant blev Svend Axel Erik Beeck fra Brødeskov Lokalråd valgt.  

 

 1. NABOORIENTERING.

Vi har indsendt bemærkninger til naboorientering om terrænregulering/ jordindbygning på ejendommen Torpegårdsvej 10 den 04-04-2018 med supplerende bemærkninger den 05-04-2018.

Vi blev lovet svar umiddelbart efter udløbet af høringsfristen, som var den 13-04-2018. Vi har intet hørt. Vi har derfor rykket kommunen for svar med mail i dag (04-06-2018).  

 1. BORGERTIP.

For god ordens skyld skal det nævnes, at det borgertip, som jeg sendte til Kommunen den 21-02-2018, førte til, at den pågældende reparation af fortovskant blev udført her i midten af maj 2018. Der står nu ”udført” på borgertippet, men uden angivelse af dato…

Lokalrådet har ikke modtaget info om andres borgertip, og Kommune har ikke sendt os en statistik.

 1. NY SPILDEVANDSPLAN.

Den 07-06-2018 afholder Hillerød Kommune dialogmøde omkring den nye spildevandsplan, der skal udarbejdes i løbet af eftersommeren/efteråret 2018.

Vi deltager i mødet og vil ved samme lejlighed bede Borgmesteren om at svare på, om hun er villig til at ”nulstille” alle parter, før man går i gang, således at de berørte i Skævinge stilles lige med de øvrige berørte i Kommunen. Det er jo ikke deres skyld, at man valgte at lægge rør for 15 millioner kroner, før man ombestemte sig, hvad angår det videre arbejde i kommunen. Et beløb, som vi alle herude er med til at betale (DKK 15.000.000 / 2.500 husstande = DKK 6.000 pr. husstand).

 1.  Eventuelt.

Der er til dags dato ikke anmeldt punkter.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

---------------------------------------------------

Skævinge, den 03-05-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 02-05-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.  

Byrådet besluttede ved vedtagelse af Kommuneplan 2017, den 20. december 2017, at ”Bymidteplanen for Skævinge revideres i næste planperiode”. Dvs. i perioden frem mod en ny kommuneplanrevision i 2021. Det er endnu ikke planlagt, hvornår arbejdet kan igangsættes.

Vi prøver p.t. at finde en dag i en af ugerne 22 og 23 …

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Styregruppen har holdt møde, og Lasse P., den ene af vores repræsentanter i Styregruppen har netop meddelt, at vi (de øvrige deltagere i projektgruppen) skal holde møde med vores repræsentanter omkring borgerinddragelsen snarest.

 1. TRAFIK.

Vi har fremsendt mail til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 03-04-2018, men vi har ikke fået svar på vores henvendelse endnu. Vi kontakter derfor borgmesteren for at høre, hvorledes vi kan komme videre om dette.

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen blev afholdt den 19-04-2018. 

 • Fokus på borgerinvolvering iht. nedsat § 17, stk. 4 – udvalg.

Der skal vælges en repræsentant for lokalrådene til udvalget. Vi har peget på en repræsentant fra Brødeskov Lokalråd.

Der har meldt sig endnu en kandidat (Niels Henrik Meedom fra Gadevang Lokalråd). Beslutning vil blive truffet i løbet af maj 2018.

 • Dialog med politikere om emner, som lokalrådene ønsker behandlet.

Politikerne og forvaltningen havde ikke fået vores emner at vide før mødet. Det var en skam. Men vi fik da diskuteret ”separatkloakering” ny spildevandsplan” samt vores manglende projekter i trafiksikkerhedsplanen”.

 

Hvad angår separatkloakering sender vi mail til borgmesteren for at få svar på, om hun og hendes parti er indstillet på at ”nulstille” (”rydde tavlen”) alle de 3200 parceller, herunder Skævinge, så vilkårene er ens, når man går i gang med at diskutere en ny spildevandsplan, sandsynligvis i august 2018. Situationen, hvor kun Skævinges borgere, der har fået et varsel om påbud, der fastholdes som tilslutningspligtige (inden udgangen af 2024) er uholdbar for de borgere i Skævinge, der er berørt, og som står for at skulle sælge hus og som måske ikke kan opnå den bedste pris, fordi det ikke er afklaret, om der skal separatkloakeres på deres ejendom, og frem for alt, hvad det i givet fald vil komme til at koste. Skal man ”hensætte” et beløb i kontrakterne mellem sælger og køber, og hvis ja, i hvilken størrelsesorden? Hvad er sælger pligtig til at oplyse i forbindelse med salget?

 

Samtidig er det fortsat en gåde for os, at andre landsbysamfund, som har de samme jordbundsforhold som i Skævinge, går fri, selv om de selvfølgelig glæder os på deres vegne, men at Skævinge ikke går fri, fordi kommunen besluttede at nedlægge rør i Skævinge, tilsyneladende på et forkert grundlag, hvis nabosamfundene uden videre fritstilles…

 

Måske vil det være en god idé, hvis man i Skævinge benyttede de ny anlagte rør til at opsamle vand fra veje og kommunale strækninger, så rørene gjorde nytte (dette har man vist overvejet i Hillerød…), men skånede de berørte borgere for at skulle ofre i omegnen af 3,5 millioner kroner i alt for at tilslutte sig en ordning, som alle andre frivilligt kan vælge at sige fra…  

 1. NABOORIENTERING.

Vi har modtaget naboorientering om terrænregulering

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk