Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 05-02-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 06-02-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Vi lægger vægt på arbejdet med udarbejdelsen af forslag til en ny bymidteplan for Skævinge, i samarbejde med borgere, erhvervslivet og andre interessenter i Skævinge, som vi så kan præsentere for Hillerød Kommune snarest. Vi skal derfor på mødet i aften fastlægge en handlingsplan.

 1. TRAFIK.

Den 31-01-2019 blev der afholdt møde mellem Lokalrådet og repræsentanter fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og formanden for Udvalget for Natur, Klima og Miljø samt fra Forvaltningen (By og Miljø, Trafik, Vej og Park). Vi beretter om forløbet af mødet.

 1. PROJEKT SKIF (SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS).

Som det er fremgået af dagspressen, er der nu afsat 2 millioner kroner her i 2019 til næste fase af projektet. Som et led heri er projektgruppen (hvor vi også er repræsenteret) indkaldt til møder den 20-02-2019 og den 07-03-2019 til en orientering om det videre forløb.

 1. FASTLÆGGELSE AF DATO FOR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 06-03-2019 klokken 19:00 i henhold til vedtægterne. Varsel er hermed endnu en gang givet via de sociale sider her i Skævinge, herunder vores hjemmeside www.skaevinge.dk.

Vi kan godt bruge et par bestyrelsesmedlemmer mere, ikke mindst fra den lidt ”yngre” generation, der vil være med til at præge udviklingen her i Skævinge, så hvis du har lyst, så giv os lige et praj. Du bestemmer jo selv, hvor meget tid du vil bruge, ud over deltagelse i de fastlagte månedlige møder.  

Og så vil vi godt bede alle om at komme med forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være os i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 1. DIALOG MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Vi afventer indkaldelse til dette års møde, der vil blive afholdt i løbet af foråret.

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Vi har nu ansøgt om et beløb på DKK 6.500 til brug for udarbejdelsen af forslag til bymidteplan. Ansøgningsfristen er den 01-03-2019.

 1.   NY IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

Vi har modtaget forslag/udkast til en sådan, i alt 16 A4-sider. Det er selvfølgelig primært vores idræts- og bevægelsesforeninger, der bør deltage i dette projekt, men da nogle af punkterne hedder ”fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter” og ”Inkluderende fællesskaber og foreningsliv”, skal vi lige drøfte, om vi skal indlevere høringssvar til oplægget. Deadline er den 18-02-2019. Måske har vi input omkring anvendelsen af SKIF (Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus)?

 1. EVENTUELT. 

Der er ikke indkommet emner pr. dags dato.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

--------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 25-01-2019
Fritidspasordning.
Skævinge Lokalråd har modtaget følgende information fra Hillerød Kommune i dag:
 
"Kære Foreninger
 
Her er lidt kort information omkring fritidspasordningen, som Hillerød Kommune har oprettet i 2019.
Hvad er fritidspasordningen:
Hillerød Kommunes §17, stk. 4 udvalg for øget sammenhængskraft og trivsel har i 2019 afsat midler til etablering af en fritidspasordning, for at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 2.000 kr. Der er afsat 100.000 kr. i 2019.
 
Hvad er formålet med fritidspasset:
Formålet med fritidspasset er at give børn og unge fra økonomisk trængte familier mulighed for aktivt at deltage i aktiviteterne i en folkeoplysende forening efter eget valg. Fritidspasset dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter lige fra fodbold og håndbold til kreative fag som sang og musik eller tegne- og malekurser. For at kontingentet kan være dækket helt eller delvis af fritidspasset, skal aktiviteten foregå i en forening, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven.
 
Fritidspasset gælder kun til én forening pr. år. Der gives ikke fritidspas for allerede tilmeldte og betalte aktiviteter.
 
Hvem er omfattet af fritidspasordningen:
Hillerød Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere eller borgere på integrationsydelse, da husstandens samlede indtægter ikke må overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til ca. 90 pct. økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud. Har man mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
Hillerød Kommune, Kultur, Idræt og Folkeoplysning står for administrationen, behandlingen af ansøgninger, samt indmeldelse og betaling af kontingent direkte til den pågældende forening.
Man søger ved hjælp af vedhæftede ansøgningsskema, som når det er udfyldt skal sendes via hjemmesidens kontaktlink. Som udgangspunkt ansøger forældrene selv.
I foreningsregistret https://prod.workforce-planner.dk/Booking/#!/associationList vil man snart kunne finde alle folkeoplysende foreninger i Hillerød Kommune, hvor det er muligt at anvende fritidspasset.
 
Med venlig hilsen
Jacqueline Perret-Gentil
Administrativ medarbejder
Kultur og Udvikling
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Tlf. 72 32 53 15
Email: jper@hillerod.dk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 17-01-2019.

NYT FRA SKÆVINGE LOKALRÅD – GENBRUGSGUIDEN 2019.

Jeg afventede den nye genbrugsguide for 2019, men har endnu ikke fået den på papir fra Hillerød Forsyning (mon jeg er den eneste i Skævinge 😊?).

Jeg kontaktede Hillerød Forsyning her i formiddag, der kunne oplyse, at det trykte eksemplar vil blive omdelt ved førstkommende tømning, så hvis den ikke er dukket op i løbet af denne uge, kan man ringe til Hillerød Forsyning på 48 23 10 00 og give besked om dette.

Indtil da er der mulighed for at se denne på Hillerød Forsynings hjemmeside under ”Affald”.

Der er en del ”nyheder” i år:
- Genbrugsguiden kommer fremover to gange årligt.

- Genbrugsguiden 1. kvartal 2019, som du kan læse nu, indeholder udelukkende afhentninger i 1. kvartal 2019 af storskrald og papir+pap, og vejregistret er det samme, som var gældende i 2018.

- Afhentning af madaffald og restaffald er, indtil andet meddeles, uændret her i 2019.

- Haveaffaldsordningen er p.t. under behandling hos Byrådet i Hillerød Kommune. Når beslutning er truffet dér, vil der i næste udgave af Genbrugsguiden blive orienteret herom.

Du kan med fordel installere den nye app ”AFFALDSPORTAL” på Hillerød Forsynings hjemmeside, hvor du også finder sorteringsvejledning.

Med venlig hilsen
Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 16-01-2019.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 09-01-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 

 1. AKTIVITETSPLAN FOR 2019.

Vi lægger vægt på arbejdet med udarbejdelsen af forslag til en ny bymidteplan for Skævinge, i samarbejde med borgere, erhvervslivet og andre interessenter i Skævinge, som vi så kan præsentere for Hillerød Kommune snarest. Vi starter med en ”status quo” i form af et ”generalstabskort” over byen, inklusive de ”nye” områder, der ligger inden for bygrænsen, og som dermed hænger sammen med selve bymidten. Herefter vil vi indkalde interessenter til møder for at få placeret forslag/ønsker til en ny plan, der afspejler billedet i dag og de tiltag, der bør gennemføres for at styrke infrastrukturen i vores by ud fra den udvikling, som vi har gennemgået og vil gennemgå i de kommende år.

Dernæst vil vi bruge kræfter på at komme videre med emnet ”trafik” i Skævinge. I den forbindelse er der aftalt møde mellem Lokalrådet og repræsentanter fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik samt fra Forvaltningen den 31-01-2019 om de trafikale problemer, som vi ser, og om hvorledes vi kommer videre.

 1. FASTLÆGGELSE AF DATO FOR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 06-03-2019 klokken 19:00 i henhold til vedtægterne. Varsel er hermed givet via de sociale sider her i Skævinge, herunder vores hjemmeside www.skaevinge.dk.

Vi kan godt bruge et par bestyrelsesmedlemmer mere, ikke mindst fra den lidt ”yngre” generation, der vil være med til at præge udviklingen her i Skævinge, så hvis du har lyst, så giv os lige et praj. Du bestemmer jo selv, hvor meget tid du vil bruge, ud over deltagelse i de fastlagte månedlige møder.  

Og så vil vi godt bede alle om at komme med forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være os i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 1. DIALOG MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Der blev afholdt lokalrådstræf tirsdag den 15-01-2019 klokken 19:30 -21:00 i Kedelhuset i Hillerød med fokus på borgerinvolvering. Vi sendte 1 repræsentant, hvor der blev givet en god orientering om §17, stk.4-udvalgets (Udvalg om borgerinvolvering) arbejde indtil nu og planerne for fremtiden. Referater fra de afholdte møder i udvalget ligger på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Det blev i øvrigt oplyst, at Hillerød Kommune har ansat en medarbejder, der skal tage sig af arbejdet omkring fonde. Det var måske lige noget for os…

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Vi har nu ansøgt om et beløb på DKK 6.500 til brug for udarbejdelsen af forslag til bymidteplan. I den forbindelse har vi gjort opmærksom på, at hvis man skulle beslutte, i stedet for at stille midler til rådighed til enkeltprojekter inden for den samlede ramme på DKK 50.000 til de 11 lokalråd i 2019, at foretage en ligelig deling af beløbet til lokalrådene, så frafalder vi vores ansøgning til ovennævnte. Ved mødet med de øvrige lokalråd i går delte de fremmødte vores forslag, som de vil bruge ved deres ansøgninger. Så man vi se, hvor vi lander…

 1.   EVENTUELT.

Der var ikke anmeldt punkter hertil.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 07-01-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 09-01-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. AKTIVITETSPLAN FOR 2019.

Fastlæggelse og prioritering af de aktiviteter, som vi skal beskæftige os med i 2019.

 1. FASTLÆGGELSE AF DATO FOR GENERALFORSAMLING.

Forslag: Vi afholder generalforsamlingen i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 06-03-2019 klokken 19:00 med efterfølgende bestyrelseskonstituering.

 1. DIALOG MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Der afholdes lokalrådstræf tirsdag den 15-01-2019 klokken 19:30 -21:00 i Kedelhuset i Hillerød med fokus på borgerinvolvering. Vi deltager.

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Vi ansøger om et beløb til udarbejdelsen af bymidteplanen for Skævinge samt til drift af hjemmesiden.

 1.   EVENTUELT.

Der er ikke anmeldt punkter hertil pr. dags dato.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

--------------------------------------------------------

Skævinge, den 06-01-2019:

Mødedatoer for lokalrådsmøderne i 2019 er nu lagt ind her på hjemmesiden under "Lokalrådet / lokalrådsmøder".

Vel mødt :-).

Med venlig hilsen

Bernt

-------------------------------

Skævinge, den 28-11-2018

 

INFORMATION FRA SKÆVINGE LOKALRÅD VEDR. SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

 

Jeg forespurgte, om det var muligt at få fremsendt besked til de berørte i Skævinge allerede nu, så det varsel om påbud, der er en del af den nuværende spildevandsplan, kunne ophæves allerede nu, altså inden vedtagelsen af en ny spildevandsplan.

 

Louise Colding Sørensen – der er ved at blive borger her i det skønneste lokalsamfund i kommunen – har hertil givet følgende svar til præcisering:

 

 

”Tak for din besked.

 

Jeg forstår godt, at grundejere i Skævinge, der er ved eller overvejer at sælge deres bolig, har behov for at kunne dokumentere, at kravet om separatkloakering efter al sandsynlighed bortfalder, når byrådet vedtager spildevandsplan 2018-2021.

 

Den bedste dokumentation, vi kan give dem lige nu, er byrådets beslutning af 31. oktober 2018 om at sende udkast til spildevandsplan i høring, og at separatkloakering i Skævinge skal være frivillig.

 

Referatet fra mødet ligger på kommunens hjemmeside www.hillerod.dk. Sagen om spildevandsplanen blev behandlet som sag 8. Du kan se referatet her: LINK.

 

Når ejendomsmæglere og borgere henvender sig til kommunen om separatkloakering, vejleder forvaltningen dem også om, at den er sat i bero, og at den nye spildevandsplan bliver lavet efter ændrede principper.

 

Vi har valgt ikke at annullere de udsendte varsler om påbud indtil spildevandsplan 2018-2021 er vedtaget.

 

Sker det mod forventning ikke, vil vi se på, om der skal ske en annullering af varslerne.

 

 

Med venlig hilsen

 

Louise Colding Sørensen

Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 26-11-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-11-2018 KLOKKEN 18:30 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 – bymidteplan for Skævinge.

Lokalrådet udarbejder oplæg på næste møde, onsdag den 05-12-2018 (lukket møde).

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Borgermøde afholdt den 20-11-2018 på Føllegård 2018. Det valgte projekt blev præsenteret. Næste fase er valg af hovedentreprenør. Huset forventes færdigbygget i slutningen af 2021. Fra Lokalrådet deltager Jan fortsat i projektgruppens videre arbejde.

 1. TRAFIK.

Som tidligere nævnt må det forventes, at der snart kommer gang i boligbyggeri på arealerne omkring Dyremosegård. I den forbindelse vil vi inden næste møde udarbejde en liste med de fordele, som vi ser, hvis der anlægges en forbindelsesvej mellem Borupvej og Ny Harløsevej, der dels leder den del af den tunge trafik, der ikke nødvendigvis skal ud til Industrien, uden om bykernen, og som samtidig kan tjene som stikveje ind til bebyggelsen, uden at der skal være adgang til begge sider fra en forbindelsesvej midt igennem byggeriet. Carsten kommer med oplæg.

Dan Riise har mundtligt oplyst, at der vil finde et borgermøde om trafikken sted i Skævinge i løbet af foråret 2019. Vi vil bestræbe os på, at vi får så mange af de trafikale ønsker, som ikke bliver opfyldt i 2019, med i budgettet for 2020. Det må snart være Skævinges tur…

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2019.

Vi afventer tid, sted og indhold for det møde, der skal afholdes i foråret 2019. Vi må samtidig konstatere, at vi ikke har hørt nyt fra den nyvalgte repræsentant for os alle, der deltager i udvalget for borgerinvolvering.

 

 

 

 

 1. NABOORIENTERING.

Den 02-07-2018 sendte vi kommentarer til yderligere en naboorientering, denne gang om ansøgning om jordforbedring på Meløsevej 27, 3320 Skævinge. Sagen er endnu ikke er afgjort.

 1. BORGERTIP.

Lokalrådet har modtaget information om et indsendt borgertip, hvor borgeren stadig efter 2 måneder ikke har fået andet at vide fra kommunen, end at tippet er registreret. Intet nyt fra borgere eller kommunen.

 1. NY SPILDEVANDSPLAN.

Den nye spildevandsplan 2018-2021, der er sendt i høring i 8 uger, blev præsenteret på et informationsmøde på Hillerød Rådhus onsdag d

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk