Din tekst

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 12-03-2020.

SKÆVINGE LOKALRÅD AFLYSER GENERALFORSAMLINGEN, DER SKULLE HAVE FUNDET STED PÅ FØLLEGÅRD TORSDAG DEN 19-03-2020.

Formanden lægger formandsberetningen ud på vores facebooksider og på lokalrådets hjemmeside i løbet af den kommende uge.

Med venlig hilsen Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 04-03-2020.

AFLYSNING.

Aftenens lokalrådsmøde aflyses. Mødet afholdes umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen, der afholdes torsdag den 19-03-2020 klokken 19:00 på Føllegård. Med venlig hilsen Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 29-02-2020.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 04-03-2020 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Lokalrådets forslag til ny bymidteplan/byplan/udviklingsplan er blevet positivt modtaget af borgmester Kirsten Jensen. Vi har stillet supplerende spørgsmål til forløbet af processen hos Hillerød Kommune og afventer svar.

 1. DATO FOR ÅRETS GENERALFORSAMLING.

Afholdes torsdag den 19-03-2020 klokken 19:00 på Føllegård. Forslag bedes fremsendes på mail bernt@salzwedell.dk senest den 04-03-2020 (14 dage før generalforsamlingen). Varsel af generalforsamling, som skal varsles senest 21 dage forud, er sket ved udsendelse af mødereferat fra mødet i februar 2020.

 1. LOKALRÅDSPULJEN 2020.

Lokalrådene kan igen i år søge om midler:

Man kan søge til aktiviteter der fremmer fællesskab og sammenhængskraft.

I 2020 ønsker § 17.4 udvalget for borgerinvolvering at fremme unges involvering i lokalsamfundet.

Vi har besluttet at springe over i år.

 1. DIALOGMØDE MELLEM LOKALRÅDENE OG HILLERØD KOMMUNE.

Dato er fastlagt til 13-05-2020. Vi fremlægger, hvorledes det er gået med vores landsbyvisioner, som vi udarbejdede i 2012/2013. Det bliver en kort fremlæggelse. På mødet skal vi også give en status på projektet ”bymidteplan”, som vi har fået midler til i 2019.

 1. GRUSGRAVE I SKÆVINGE.

Vi afventer nyt fra Regionen, når den nye Råstofplan er færdigudarbejdet og klar til at blive sendt i høring.

 1. ANSØGNING OM SÆSONFORDELING 2020/2021.

Frist er den 01-04-2020. Umiddelbart skal vi blot meddele, at vi fortsat ønsker at kunne reservere tider i det nuværende bookingsystem som hidtil.

 1.  VELKOMSTMØDE FOR TILFLYTTERE TIL HILLERØD KOMMUNE.

Mødet finder sted torsdag den 02-04-2020 på rådhuset i Hillerød i tidsrummet 17:00 – 18:30. Det foreslås, at vi deltager denne gang. Til mødet kunne vi udarbejde en ”Velkommen til Skævinge”- brochure, der kort fortæller om aktiviteter i Skævinge og hvor man kan henvende sig. Måske har jeg et udkast klar til vores møde…

 1. PROJEKT SKIF (Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus).

Sidste brugergruppemøde blev afholdt i den forgangne uge. Vi er dog så heldige at have Lasse fra ISS og Henning fra Føllegård Alive med i Styregruppen, som kan holde os informeret om det videre forløb, og skulle der være behov for yderligere oplysninger, bliver vi kontaktet specifikt om dette. Projektet er udskudt foreløbig i nogle måneder grundet en konkurs. Vi hører nærmere i løbet af marts måned.

 1. BYGGERI PÅ GERSEGÅRDEN.

Der har været lidt info fra forskellige sider om byggeriet, og en af vores gode borgere har informeret os om status. Vi gennemgår denne på mødet.

 1. TRAFIK.

En anden god borger har skrevet til os om de chikaner, der er opstillet på for eksempel Borupvej og bedt kommunen om at gøre noget ved disse, så man kan se dem i god tid og ikke mindst i mørket. Hillerød Kommune har ikke gjort noget ved dette igennem hele 2019 trods adskillige henvendelser. Måske burde vi høre Politiet om tingenes tilstand, da vi ligesom borgeren er nervøse for trafiksikkerheden i Skævinge, også på dette punkt. Noget skal der ske – før det går rigtigt galt .

 1. EVENTUELT.

Der er ikke anmeldt emner hertil. Skulle du alligevel have noget på hjerte, så kig forbi til mødet på onsdag klokken 19:00 på Føllegård.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd

-------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 19-02-2020.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 05-02-2020 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. NY LOKALPLAN VED DYREMOSEGÅRD.

Vi afventer tilbagemelding fra Hillerød Kommune, når lokalplanen bliver udsendt til høring.

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Undertegnede har dags dato sendt lokalrådets forslag til ny bymidteplan til borgmester Kirsten Jensen. Forslaget bliver lagt på Facebook (Skævinge-ordet er dit og Skævinge Lokalråd) i løbet af torsdagen. Vi modtager gerne kommentarer til forslaget.

 1.  TILFLYTTER- OG BOSÆTNINGFILM OM SKÆVINGE OG OMEGN.

Vi har meddelt, at dette ikke har vores interesse på nuværende tidspunkt.

 1. DATO FOR ÅRETS GENERALFORSAMLING.

Det bliver torsdag den 19-03-2020 klokken 19:00 på Føllegård. Vi kan sagtens bruge et par borgere mere i bestyrelsen, som vil deltage i vores arbejde for byen. Den første kandidat har allerede meldt sig…

 1. LOKALRÅDSPULJEN 2020.

Lokalrådene kan igen i år søge om midler:

Man kan søge til aktiviteter der fremmer fællesskab og sammenhængskraft.

I 2020 ønsker § 17.4 udvalget for borgerinvolvering at fremme unges involvering i lokalsamfundet.

Andre aktiviteter kan også komme i betragtning, hvis der er midler til det.

Deadline er d. 1.3.2020.

 1. NY INTEGRATIONSHANDLINGSPLAN.

Lokalrådet har ingen ændringsønsker eller tilføjelser til den plan, som er udarbejdet af Hillerød Kommune.

 1. DIALOGMØDE MELLEM LOKALRÅDENE OG HILLERØD KOMMUNE.

Foreløbig dato er 11-03-2020. Vi skal fremlægge, hvorledes det er gået med vores landsbyvisioner, som vi udarbejdede i 2012/2013. Vi udarbejder en kort gennemgang heraf og lægger også denne ud på Facebook. På mødet skal vi endvidere give en status på projektet ”bymidteplan”, som vi har fået midler til i 2019.

 1. GRUSGRAVE I SKÆVINGE.

Foranlediget af en henvendelse fra en borger i byen har vi kontaktet Hillerød Kommune for at få en status på projektet. Susanne Due Kristensen (S) har givet os en foreløbig status, der blandt andet nævner, at der endnu ikke foreligger en miljøgodkendelse, og at der kan gå et pænt stykke tid, før vi kan få et endeligt svar om placering. Det fremgår af udkast til Råstofplan 2020, at der er sket en væsentlig reduktion af det planlagte areal i Skævinge. Vi har fået en udførlig tilbagemelding fra Region Hovedstaden, som vi har videresendt til den pågældende borger.  

 1. AFFALDSINDSAMLING.

Datoen er søndag den 26-04-2020. Vi har sendt henvendelsen videre til Klub Frivillig, der stod for dette initiativ med succes sidste år.

 1. EVENTUELT.

På mødet deltog en tilflytter til byen, Else Hedegaard, der søger med lys og lygte efter en lejlighed i byen.

Else kom med det forslag, at der blev udarbejdet en ”velkomst-brochure/folder” til tilflyttere, der kunne guide tilflytteren rundt i Skævinge og fortælle, hvilke aktiviteter der findes i byen, og hvor man kan henvende sig. Hillerød Kommune arrangerer hvert år et velkomstmøde i Hillerød for tilflyttere i Hillerød Kommune, men indtil videre har vi ikke deltaget i disse møder. Måske var det en god idé i det mindste at sikre, at der lå en folder om Skævinge ved sådanne arrangementer. Det kigger vi på ved lejlighed.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 19-02-2020

NY BYMIDTEPLAN 2020 FOR SKÆVINGE.

Kære medborgere, i nedenstående kan I læse den mail, som Skævinge Lokalråd har sendt til borgmester Kirsten Jensen i dag, og efterfølgende kan I se indholdet i udkastet, som vi har fremsendt. Kommentarer modtages gerne 😊.

”Kære Kirsten, Jensen

Som vi husker det, skal Hillerød Kommune i løbet af de første måneder her i 2020 påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af en ny bymidteplan for Skævinge til erstatning for den bymidteplan for Skævinge fra 2005, der er indeholdt i den nuværende kommuneplan.

Derfor har vi her i Skævinge i efteråret 2019 afholdt en ”spørgerunde” over 7 uger på Facebook (”Skævinge-ordet er dit”, der har mere end 2.000 ”abonnenter”), hvor vi bar bedt borgerne om at fortælle os : ”Hvor skal vi hen, du” inden for emnerne Boliger, Bymidteplan, Indkøb, Institutioner, Industri, Natur og Trafik.

Med udgangspunkt i tilbagemeldingerne har vi i Skævinge Lokalråd udarbejdet vedlagte udkast til en ny ”Bymidteplan 3320 Skævinge -det sekundære kommunecenter”, som vi håber vil kunne være danne grundlag for den bymidteplan, som skal udarbejdes af Hillerød Kommune og indgå i den næstkommende udgave af Hillerød Kommuneplan.

Kommentarer til vores udkast:

 • Vi har diskuteret, om det er en ”bymidteplan” eller en ”byplan”, som vi ønsker indarbejdet i Hillerød Kommuneplan, og er kommet frem til, at med den udvikling, der har fundet sted i Skævinge siden 2005, er det på tide at vurdere, om den nuværende afgrænsning af ”bymidte” stadig er relevant, eller om denne ikke skal revurderes/slettes/ændres til ”byplan”. Vi vil  gå så vidt som at udtrykke, at vi ønsker sammenhæng i de planer/visioner, der er for hele Skævinge by og dets nærliggende omgivelser, en sammenhæng, der kommer til udtryk i den nye ”Byplan 3320 Skævinge”.
 • Vi har besluttet, at vi ikke indarbejder de 21 punkter, der var beskrevet i bymidteplanen fra 2005, i en ny plan, da disse her i 2020 enten ikke er relevante mere eller ikke er blevet realiseret i tidsrummet 2005-2019. Der var tale om helt konkrete tiltag i de 21 punkter, som vi igennem perioden siden 2005 har bedt Hillerød Kommune om at behandle, men det er ikke sket. Vi har derfor valgt at bruge udkastet til den nye plan til at beskrive tiltag i en bredere forstand, som vi anser for relevante for udviklingen af vores by i de kommende år.
 • Vi har undersøgt, om der på Hillerød Kommunes hjemmeside er brugt udtrykt ”bymidteplan” ud over henvisninger til bymidteplan for Skævinge (2005), men dette er ikke tilfældet. Vi har ikke kunnet finde et sådan udtryk for Hillerød By’s egen bymidte eller for andre landsbyer i kommunen, hvorfor vi finder det relevant at ændre begrebet til ”byplan”.
 • Vi har valgt at opdele beskrivelsen i underpunkter, der stort set følger de udvalg, der er nedsat i Hillerød Kommune. Vi har ikke brugt tiden på at afstemme indholdet i Hillerød Kommuneplan eller Budgetaftalen for 2020-2023, men koncentreret os om udviklingen i Skævinge, der efter alle tegn i måner og stjerner heldigvis ser ud til at vise en positiv udvikling i de kommende år.
 • Vi havde overvejet at afholde et borgermøde her i Skævinge i slutningen af 2019, men har valgt at udsætte dette og i stedet fremsende dette udkast til dig og via Facebook til Skævinges borgere til orientering, og vi har forstået det sådan, at når Hillerød Kommune har udarbejdet et samlet forslag, baseret på vores udkast og Hillerød Kommunes vurdering heraf, så afholder vi et fælles borgermøde, med Skævinge Lokalråd som indkalder og ordstyrer. Mødet kunne eventuelt indledes med et kort indlæg fra en ”professionel” foredragsholder, der forklarer, hvad der skal stå i en bymidteplan/byplan… Vi er ikke klar over, om der derefter skal finde en høring sted, før planen kan endeligt godkendes.

Kære Kirsten, det var et langt skriv, men vi håber, at du (I) har forståelse for, at emnet ligger os meget på sinde, og at vi gerne ser en god løsning af denne opgave i et konstruktivt samarbejde mellem Hillerød Kommune, Skævinge Lokalråd og borgerne i Skævinge.

På vegne af Skævinge Lokalråd (CVR nr. 40 30 87 92)

Bernt Salzwedell, formand

Hvilegårdsparken 38

DK-3320 Skævinge

+45 40 20 39 43

bernt@salzwedell.dk

Hjemmeside: www.skaevinge.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bymidteplan for 3320 Skævinge – det sekundære kommunecenter.

UDKAST.

Formål.

 • At beskrive byen og de planer, der er for den nærmeste fremtid, baseret på den udvikling, der har fundet sted siden seneste udgave af bymidteplanen, samt de tendenser, der er mere eller mindre kendte for udviklingen i byen og i Hillerød Kommune som helhed.
 • At beslutte, om planen skal hedde ”bymidteplan” eller ”byplan”, sådan som det er tilfældet i kommuneplanen for Hillerød Kommune.
 • At ændre den nuværende afgrænsning af bymidten, baseret på udviklingen i de seneste 15 år og forventninger til de kommende år.
 • At blive indarbejdet og revideret ved hver udarbejdelse af ny kommuneplan for Hillerød Kommune.
 • At beskrive muligheder/udfordringer for at bevare/udvikle Skævinge som/til en moderne, aktiv og livfuld by i grønne omgivelser.

Nøgletal.

 • Indbyggere:

Skævinge                                   Fra   2.061 i 2007 til   2.653 i 2019 = Indeks 129.

Hillerød by                                 Fra 29.382 i 2007 til 33.088 i 2019 = Indeks 113.

Hillerød Kommune                  Fra 46.354 i 2007 til 50.998 i 2019 = Indeks 110.

 

Skævinge udgør således omkring 5% af det samlede antal indbyggere i Hillerød Kommune.

Arkitektur, Byplan og Trafik.

 • Bevarelse af landsbymiljø med tilhørende bebyggelser til indbyggere, forretningsliv og industri samt offentlige bebyggelser, blandt andet ved at fastholde maksimal byggehøjde på 8,50 meter. Undtagelser herfra forudsætter høring og dispensation fra Hillerød Kommune.
 • Fortsat varierende beboelse i form af parcelhuse, rækkehuse, byhuse og lejligheder, både ”eje” og ”leje” på arealer i byzone samt eksisterende gårde og landejendomme i landzone.
 • Analyse af behov for ungdomsboliger, ældreboliger, ”Olle-Kolle” og sociale boliger.
 • Fortsætte med forretningsliv primært i bymidten samt i boliger med tilladelse til virksomhed i bymidte og boligkvarterer.
 • Indtænke muligheder for etablering af lavt center umiddelbart uden for byen, der kan indeholde for eksempel supermarked, optankning og strøm til fremtidens køretøjer.
 • Placere lettere industri således, at støj- og støvgener samt andre miljømæssige forhold ikke er til gene for beboere.
 • Planlægge mindst mulig belastning af byens veje med tunge køretøjer.
 • Etablere en ringvejsforbindelse som beskrevet i Skævinge Kommuneplan 2005, til begrænsning af trafikken i bymidten mest muligt (både tunge køretøjer og udefra kommende trafik), så trafikken igennem Skævinge by minimeres. Herunder se på tilslutningsmuligheder fra det nuværende industrikvarter til et ringvejsafsnit.
 • Udarbejdelse af etapeplan for et ringvejsprojekt.
 • Trafikdæmpende foranstaltninger for at skabe trafiksikkerhed som beskrevet i trafiksikkerhedsplan for 2016-2026.
 • Bevarelse af jernbaneforbindelsen fra Hillerød til Hundested og sikre ”grøn” drift i form af el eller batteridrift.
 • Fastholde busforbindelser afstemt med jernbanedriften og andre samfund i kommunen i det omfang, at disse ikke kan erstattes af andre offentlige transportmuligheder, herunder flexbus-ordninger.
 • Etablering af og vedligeholdelse af fodgængerovergange i bymidte og i forbindelse med offentlige institutioner. Sikring af fodgængerfortove med en minimumsbredde på 1,50 meter.
 • Sikre et cykelstinet med gennemgående forbindelse i hele byen og i tilslutning til ”supercykelstier” til og fra Skævinge. ”2 minus 1-veje” er en del af cykelstinettet.
 • Indføre maksimal hastighed (påbudt) i hele byen fra bygrænsen på 40 km/timen. Tilladelse til lavere maksimalhastigheder i beboelsesarealer samt hvor dette besluttes at være formålstjenligt for trafiksikkerheden.
 • Gennemgang af regler for parkering, dels i dagtimer, dels uden for disse timer.
 • Udarbejde plan for vedligeholdelse af veje og belysning (smart-løsninger).

Natur, Miljø og Klima.

 • Natur.
 • Sikre, at der i hele bybilledet til stadighed er tæt beplantning til optagelse af CO2, gældende både for beboelse og omkring offentlige bygninger.
 • Fastholde og udbygge skovarealer, både som ”grønne åndehuller” og til fritidsoplevelser. Indføre/udbrede ”sankesystemet”.
 • Regler for brug af arealer til andet end dyreliv og fauna i samarbejde med kommune og Dansk Naturfredningsforening.
 • Give plads til udsættelse af dyrearter, der kan være med til at præge naturen.
 • Gøre Havelse Å til et ”paradis” for fisk og andre vanddyr.
 • Miljø.
 • Finde nye metoder til affaldsbehandling. Affaldskværne? Lokal affaldsstation i stedet for vilkårlige containere?
 • Gennemføre nyt koncept for de private affaldscontainere med ensfarvede containere, forskelligfarvede låg, der indikerer indholdet, og på sigt med elektronik/følere, der oplyser fyldningsgrad til borger og kommune.
 • Forbyde/begrænse udstødning af gasser fra biler og industri inden for vedtagne rammer fra lovgivere.
 • Benytte naturens egne energiprodukter, herunder sol og vind, overalt, hvor dette er muligt, både privat og offentligt.
 • Sikre mest mulig ”grøn” varmeforsyning, blandt andet ved udfasning af andre varmekilder. Bibeholde brændeovne, men med nye krav til udslip.
 • Fastholde/udbygge vådområder, både i by og i landområder.
 • Anvende LED-belysning, hvor dette ikke er tilfældet allerede.
 • Udbygge aktive udearealer til brug for alle aldersklasser.
 • Etablere springvand i bymidten, drevet af solceller.
 • Udarbejde koncept for udfasning af havemaskiner, drevet af brændstoffer, med batteridrevne maskiner.

Omsorg og Livskraft.

 • Oprette ”Sundhedsbutik” med bl.a. tandlæge, fysioterapi, massage etc.
 • Udbygge Bauneparken som mellemled/aflastning til Nordsjællands Hospital måske i form af et mindre ”sundhedscenter”, hvor også praktiserende læger kunne knyttes.
 • Oprette en form for ”ambulant-tog” på skinner for patienter, der skal til og fra Nordsjælland Hospital, til aflastning af patientkørsel på vejnettet.

Kultur og fritid.

 • Gennemføre SKIF-projektet og sikre plads til alt inden for kultur, idræt og fritid.
 • Sikre muligheder for udfoldelse af kunst, både ude og inde.
 • Skabe et musikmiljø med øvefaciliteter og indendørs/udendørs aktivitet.
 • Undersøge muligheder for skabelse af teater- og revyforening.
 • Formidle og gennemføre kulturelle arrangementer af enhver art.
 • Indrette udstillingsfaciliteter ved Bombakken om dets fortid.
 • Analysere eksisterende og nye behov for idræt og sundhed.
 • Katalogisere bevaringsværdige bygninger og naturminder.
 • Videreudvikle projekter med frivilliges indsats i foreninger og fællesskaber.

Børn, Familie og Unge.

 • Udarbejde plan for behov for institutioner i takt med befolkningstilvæksten og aldersfordelingen.
 • Undersøge behov og alternativer, vuggestue/dagpleje/børnehave/skole.
 • Kapacitetsanalysere skoler. Andre aktiviteter efter skoletid i lokalerne?
 • Bibliotekets rolle og indretning/struktur i fremtiden.

Erhverv, Beskæftigelse og Turisme.

 • Sikre medvirken ved udarbejdelsen af erhvervspolitik i kommunen.
 • Vurdere nye detailhandelsmønstre.
 • Sikre/udbygge et godt handelsliv i levende bymidte.
 • Undersøge placeringer ved behov for fremtidig udvidelse af erhvervsområder.
 • Arrangere ”erhvervsmesse”: Nye erhvervstyper, udvikling set fra erhvervslivet.
 • Koncipere fremtidens butikker, spisesteder, frirum, fællesrum og mødesteder.
 • Udarbejdelse af koncepter om fremtidig dyrkning og produktion i landbrug.
 • Deltage i udarbejdelse af planer om grusgrave og andre undergrundstiltag (varme og vand fra undergrunden).
 • Sikre, at de turistiske seværdigheder i Skævinge kommer med i turismeudgivelser i Hillerød.

Økonomi.

 • Tilstræbe, at Skævinge får del i den samlede økonomi i Hillerød Kommune i forhold til befolkningstallet i Skævinge i % af det samlede befolkningstal i Hillerød Kommune.
 • Medvirke til, at vedligeholdelse af offentlige bygninger og vejnet sker i mindst samme omfang som i den resterende del af Hillerød Kommune.
 • Undersøge økonomiske fordele og ulemper ved at lade aktiviteter inden for kommunen flytte til Skævinge (jordpriser, omgivelser, fordybelse og ro etc.).
 • Definere, hvilke aktiviteter der gør, at Skævinge er det ”sekundæ
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk