Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 12-02-2018.

NYT FRA SKÆVINGE LOKALRÅD – TRAFIKBESTILLING 2019.

Lokalrådet har i dag fået en henvendelse fra Trafik, Vej og Park – By og Miljø, der drejer sig om den trafikbestilling, som Hillerød Kommune skal afgive hos MOVIA for året 2019 med køreplanskift i december 2018.

Forslaget sendes hermed i høring, og der er høringsfrist til og med fredag den 02-03-2018.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at der skal ske de store ændringer for Skævinges vedkommende, hvad angår buslinjerne 321, 322, 323, 324 og 325, men vi vil godt bede alle interesserede om at gennemlæse materialet om trafikbestillingen, der ligger på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Her er ”stien”: https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/2018/trafikbestilling.

Når I er inde på denne side, finder I i teksten 2 steder, hvor der står ”her”, hvor I ved at klikke her kommer ind på 2 filer, der hedder ”Trafikbestilling 2019, 1.beh. sagsnr. 18/923” og ”Trafikbestilling 2019, 1. beh. – bilag”.

Førstnævnte er oplægget fra Forvaltningen til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, der beskriver følgende punkter:

 • Aftendrift på linjerne 301 og 302.
 • Udretning af linje 302 ved Grønnegadecentret.
 • Vurdering af buslinjerne 321-325 i den vestlige del af Hillerød Kommune,
 • Henvendelser og udefra kommende ønsker.
 • Budgetudfordringer i Region Hovedstaden.
 • Borgerdialog

Det andet (bilag) giver en række konkrete beskrivelser af udviklingen i busdriften i det forløbne år, herunder passagerantal på linjerne 321-325 på hverdage, lørdage og søndage.

Samtidig kan man her læse om de forslag, der er indkommet fra borgere og lokalråd indtil nu.

Endelig kan man læse, at passagertallet på disse linjer er steget med knap 20%, og det er da ganske interessant. En af årsagerne kan jo være de møder, som borgere har holdt med kommunen sidste år, der medførte tilpasninger, der kom til gavn i den vestlige del af Hillerød Kommune, så derfor er der god grund til at engagere sig igen i år.

Indsend derfor dine kommentarer til Hillerød Kommune til thjor@hillerod.dk senest den 02-03-2018, gerne med cc til Skævinge Lokalråd på mailadressen bernt@salzwedell.dk, så vi får en gennemarbejdet trafikbestilling til gavn for os alle her i kommunen.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 08-02-2018.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-02-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017 (Bymidteplan for Skævinge fra 2005…).

 Da den nuværende kommunalplan 2017 tilsyneladende ikke kan ændres, hvad angår den indeholdte bymidteplan for Skævinge, der er uændret fra 2005 og dermed ikke særlig aktuel, har vi besluttet følgende:

Kontakt til Kommunen igen med forespørgsel, om den kommende kommuneplan 2021 skal indeholde en bymidteplan for Skævinge, da Skævinge er et sekundært kommunecenter, eller om en sådan skal erstattes af andet eller helt udgå.

Hvis en sådan stadig skal være indeholdt i kommuneplanen, vil vi revidere de gamle plan, så den bliver tidssvarende, og inden for længe gennemgå den reviderede udgave med de udvalg, der kan medvirke til at udarbejde en bymidteplan, der kan bruges aktivt i arbejdet for at gøre Skævinge endnu mere attraktivt…

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

Næste møde afholdes den 20-02-2018. Inden dette møde skal alle engagerede foreninger fremsende ”stories”, der beskriver, hvorledes vi ser en typisk familie anvende det nye Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus i en række scenarier.

Vi afventer herefter det materiale, der vil blive udarbejdet af COWI som grundlag for et udbud til arkitektfirmaer, og som vi kan anvende ved en præsentation af projektet i løbet af foråret på et borgermøde her i Skævinge.

 1. TRAFIKSIKKERHED.

Vi udarbejder en oversigt over de trafikale og trafiksikkerhedsmæssige ønsker, som vi har i struktureret form og forelægger denne dels for kommunen, dels ved mødet med de øvrige lokalråd i marts, hvis emnet kommer på dagsordenen. 

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

På grundlag af sygdom deltog vi ikke i forberedelsesmødet den 18-01-2018. Der afholdes nyt møde i dag torsdag på Rådhuset, hvor vi sender en repræsentant.

 

 1. NYE OPGAVER I 2018.

Vi ser det som en meget vigtig opgave at sikre, at alle behov og ønsker inden for det frivillige arbejde i Skævinge bliver kommunikeret ud til alle, så vi får så mange input som muligt fra så mange sider som muligt til de projekter, som vi alle barsler med herude.

Vi er godt på vej, og Lokalrådet vil arbejde for at arrangere et snarligt møde, hvor vi sammen kan fastlægge, om vi er nået ud til alle interessenter, og hvis der er behov herfor, hvorledes vi sammen styrker det store arbejde, der ydes af alle frivillige i Skævinge.

 1. EVENTUELT.

Generalforsamling afholdes onsdag den 07-03-2018 klokken 19:00 på Føllegård.

Dagsorden fremgår af vedtægterne, der findes på hjemmesiden www.skaevinge.dk.

Mød gerne op, giv os dine idéer og kommentarer til vores arbejde, bliv eventuelt medlem i vores bestyrelse: ”Der er altid plads til en til, der …”.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

 

 

Skævinge, den 06-02-2018.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-02-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. KOMMUNEPLAN 2017.

Vi har fra borgmester Kirsten Jensen den 06-02-2018 modtaget følgende svar på vores henvendelse omkring bymidteplan for Skævinge:

Byrådet besluttede ved vedtagelse af Kommuneplan 2017, den 20. december 2017, at ”Bymidteplanen for Skævinge revideres i næste planperiode”. Dvs. i perioden frem mod en ny kommuneplanrevision i 2021. Det er endnu ikke planlagt, hvornår arbejdet kan igangsættes.

Byrådets beslutning fremgår desværre ikke af den orientering om kommuneplanens vedtagelse, som lokalrådet har modtaget. Jeg vil foreslå, at I i mellem tiden taler om jeres ønsker sammen med medlemmerne af Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, men måske også andre udvalg, der kan være relevante.

Det ser altså ud til, at en revideret bymidteplan for Skævinge tidligst vil blive indarbejdet i den kommuneplan, der skal vedtages i 2021.

Vi må finde ud af, hvorledes vi forholder os til dette faktum. Umiddelbart har vi jo ”god tid” til at udarbejde en ny bymidteplan i samarbejde med Skævinges borgere og derefter diskutere denne med de udvalg, der vil blive berørt.

 1. PROJEKT SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS.

I dag har vi (Føllegård Alive/Skævinge Kunstforening/Skolen/Skævinge Fitness/Skævinge Lokalråd) deltaget i brugermøde 2 med repræsentanter fra COWI og fra Hillerød Kommune. I nærmeste fremtid vil der blive udarbejdet et grundlag for arkitektfirmaer til at komme med et bud på udformningen af det nye kultur-, idræts- og fritidshus. Næste møde afholdes den 20-02-2018. Når vi har modtaget dette materiale er det planen at afholde et orienteringsmøde (borgermøde) i løbet af de første forårsmåneder.

 1. TRAFIKSIKKERHED.

Ved en trafikgennemgang i november 2017 med politikere fra Byrådet udarbejdede vi en liste over vores ønsker på trafiksikkerhedsområdet. Vi indarbejder denne i et oplæg til kommende møder med de øvrige Lokalråd og Kommunen (Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik).

 1. MØDER MED ØVRIGE LOKALRÅD OG KOMMUNEN I 2018.

Carsten deltog i forberedelsesmøde den 18-01-2018 og refererer herfra.

 

 1. NYE OPGAVER I 2018.

Samarbejde med alle foreninger i Skævinge: Hvad kan vi bruge hinanden til?

 1. EVENTUELT.

Generalforsamling afholdes onsdag den 07-03-2018 klokken 19:00 på Føllegård.

Mød op og fortæl os, hvad vi skal prioritere i det kommende år.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell, Formand for Skævinge Lokalråd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15-09-2017

HØRINGSSVAR TIL HILLERØD KOMMUNE FRA SKÆVINGE LOKALRÅD.

Vi har i dag (sidste frist dags dato) sendt nedenstående til Hillerød Kommune og partierne, repræsenteret i Byrådet:

Mail til byplan@hillerod.dk

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 FRA SKÆVINGE LOKALRÅD.

Hermed fremsendes vores høringssvar til ovennævnte.

Indledningsvis henviser vi til Forslag til Kommuneplan 2017, afsnit ”Om planen”, hvor der blandt andet står følgende:

I Planstrategien blev det besluttet, at der skal laves en fuld revision af den sidste Kommuneplan 2013. Beslutningen om at der skulle ske en fuld revision er nødvendig for at kunne realisere planstrategiens mål, samt for at imødekomme og udnytte de planmæssige lovændringer, som er gennemført i første halvår af 2017.

Med udgangspunkt i dette undrer det os, at den i Forslag til Kommuneplan 2017 sig befindende Bymidteplan for Skævinge er 100 % identisk med den Bymidteplan, der var bestanddel i Kommuneplan 2005-2017, udgivet i marts 2005. Ikke så meget som et komma er blevet rettet i de 12 forløbne år.

Forslag til Kommuneplan 2017 er således på ingen måde retvisende for de faktiske og planlagte forhold i Skævinge, der i planen er benævnt kommunens Sekundære Kommunecenter.

1. Bymidteplan for Skævinge.

Bymidteplanen, der indgår i Forslag til Kommuneplan 2017, er dermed på ingen måde ajourført med de forslag, som blandt andet Skævinge Lokalråd har fremført i forbindelse med høringsperioden i 2013 og senere.

Vi finder det derfor nødvendigt at anmode Hillerød Kommune om deltagelse i et møde med Skævinge Lokalråd og Skævinges borgere, hvor Bymidteplan for Skævinge bliver ajourført, så den bliver tidssvarende og i overensstemmelse med det øvrige indhold i Udkast til Kommuneplan 2017.

Det er helt klart vor opfattelse, at en Kommuneplan 2017, der ser 10 år frem, der for Skævinges vedkommende indeholder en Bymidteplan, der er 12 år gammel, ikke kan vedtages i den form, den foreligger nu.

Vi vedlægger som bilag vores kommentarer til de 21 punkter, der er anført uændret i Bymidteplan for Skævinge i kommuneplanerne for 2005, 2009, 2013 og nu i 2017.

 1. Ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017 med udgangspunkt i Lokalrådets høringssvar til forslag til Kommuneplan 2013.

I Lokalrådets høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2013, sendt til Hillerød Kommune den 05-04-2013, bad vi om at få indarbejdet følgende punkter i Kommuneplanen:

A. Forbindelsesvejene til Skævinge flyttes, og der udvides med en ringvej.

B. Udvidelse af byområdet.

C. Fremtidig udvidelse af erhvervsområde.

D. Trafikdæmpende foranstaltninger.

E. Fastlæggelse af bevaringsværdige bygninger i Skævinge.

F. Energitiltag.

G. Tilslutningspligt til varmeforsyning.

H. Udbygning af Bauneparken som aflastning til Nordsjællands Hospital.

I. Miljø.

Ingen af disse forslag har ført til ændring af Bymidteplan for Skævinge.

3. Øvrige ændringsforslag til Bymidteplan Skævinge 2017 i Forslag til Kommuneplan 2017.

Et eksempel på nødvendigheden af en opdatering af Bymidteplan for Skævinge er de tiltag, der skal ske i forbindelse med gennemførelsen af ”Helhedsplan for nyt Kultur-, Idræts- og Fritidshus”, samt de ændringer, der er sket i form af nye byzoner og dermed anvendelsen af disse arealer og adgangsforhold inden for de seneste 4 år.

Et andet eksempel: På borgermødet på Føllegård den 21-08-2017 omkring Forslag til kommuneplan 2017 udtalte borgmester Dorte Meldgaard blandt andet følgende: ”Vi véd godt, hvad kommunen består af. Der er nogen, der vælger at flytte på landet, fordi der er marker og fred og ro … Hillerød er bare hovedbyen, og det er dér, udviklingen sker…”.

Med dette in mente henviser vi til Bymidteplan for Skævinge fra 2005, hvor der netop under hensyntagen til ovenstående er anført ønsket om anlæggelse af en ringvej uden om byen, så den tunge trafik kan fjernes fra bymidten.

Hillerød Kommune har siden erkendt, at dette ønske, der var indskrevet i Kommuneplan for Skævinge 2005 (udarbejdet af daværende Skævinge Kommune), ikke var indeholdt i de efterfølgende kommuneplaner i 2009 og 2013, og senest i 2013 bekræftede Hillerød Kommune, at dette var en fejl (eller en forglemmelse) og bekræftede, at dette ville blive indføjet i Kommuneplanen.

Dette er ikke sket, hvorfor vi skal anmode Hillerød Kommune om at medtage dette ønske i det nye Forslag til Kommuneplan 2017. Vi vedlægger uddrag fra Kommuneplan 2005 til brug for indarbejdelsen i den nye Kommuneplan 2017.

4. Den omtalte befolkningstilvækst på op til 50% i Skævinge i planperioden.

Forslag til Kommuneplan 2017 omtaler ikke, hvilke tiltag der skal gøres i Skævinge i tilfælde af en sådan vækst, i form af offentlige faciliteter, herunder institutioner, skoler, fritidsforanstaltninger, trafikforhold etc.

Vi foreslår, at der indarbejdes noget i retning af følgende: ”I takt med tilvæksten skal der planlægges offentlige faciliteter, der tilgodeser borgernes og tilflytternes behov samt en afbalanceret samfundsudvikling.

5. Trafikplan og Trafiksikkerhedsplan.

Forslag til Kommuneplan 2017 giver ikke en nøjagtig definition på forskellen mellem Trafikplan og Trafiksikkerhedsplan, og der er ikke udarbejdet eller nævnt en Trafikplan for kommunen uden for Hillerød By. En sådan bedes nævnt i Forslag til Kommuneplan 2017.

6. ”Rummelighed – boliger”.

I Forslag til Kommuneplan 2017 er der anført en rummelighed i planperioden for Skævinge på 676 boliger. Denne reduceres med 87 boliger grundet omdannelse af sommerhusområdet i Nødebo.

Skævinge Lokalråd foreslår, at denne reduktion sker i Nødebos egen rummelighed, alternativt i rummeligheden i Hillerød, hvor der i givet fald vil være en væsentlig mindre procentuel reduktion, end det er tilfældet i Skævinge. Her må den forventede befolkningstilvækst for Skævinges vedkommende også spille en væsentlig rolle.

7. By forskønnelse.

I Kommuneplan 2013 blev der nævnt, at man i planperioden ville opsætte ”byporte” i samfundene. Dette er sket blandt andet i Frederikssund Kommune, eksempelvis Græse og Hørup, men ikke i Skævinge.

Vi foreslår, at dette indskrives i Forslag til Kommuneplan 2017 med den formulering, at dette skal gennemføres inden udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

8. Konklusion.

Vi er af den mening, at blandt andet disse punkter, som vi har anført ovenfor, er så væsentlige ændringer, at Forslag til Kommuneplan 2017 sættes på ”hold”, så den nye kommunalbestyrelse efter valget den 21-11-2017 i starten af det nye år sammen med Forvaltningen mødes med Skævinge Lokalråd og interesserede borgere fra Skævinge for i fællesskab at udarbejde en ny og tidssvarende Bymidteplan for Skævinge – Kommunens sekundære Kommunecenter -med de krav og forpligtelser, et sådant center kræver, til gavn for alle parter.

 

Bilag:

Skævinge Lokalråds kommentarer til Bymidteplan for Skævinge, som den er indskrevet i Kommuneplan 2005, 2009,2013 og i Forslag til Kommuneplan 2017.

1. ”Brugsen udvider i stueetagen. Boliger på 2. etage.”

- Der er intet sket til dags dato. Har kommunen modtaget revideret plan fra SuperBrugsen i Skævinge?

 

2. ”Benzintank flyttes til p-pladsen.”

- Samme status som under punkt 1.

 

3. ”Udvidelse af parkeringsarealet.”

- På det anviste areal er der opført vaskehal.

 

4. ”Lægehuset fjernes, og de eksisterende ældreboliger udbygges.”

- Lægehuset er solgt og benyttes til privat beboelse. En udbygning af ældreboliger her kan altså ikke umiddelbart gennemføres.

 

5. ”Etablering af torv”.

- Arealet ejes af SuperBrugsen, og i bygningen, der står på arealet, er der p.t. ejendomsmæglerforretning.

 

6. ”Bageren flytter hertil med mulighed for udeservering.”

- På dette areal ligger der stadig et kommunalt ejet hus.

- Der findes ikke mere en bagerbutik i Skævinge.

 

7. ”Biblioteket flyttes, og der opføres en ny bygning, som kan anvendes til udvidelse af SuperBrugsen eller fælleshus”.

- Der er stadig ingen planer om en flytning af biblioteket fra dets nuværende adresse (sammenlægning med skolebibliotek?).

- Har SuperBrugsen ønsker om at opføre en ny bygning her?

- Som fælleshus benyttes Føllegård, indtil Helhedsplan for Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus realiseres i 2022 i henhold til Forslag til Kommuneplan 2017.

 

8. ”Dannelse af lille torv med pølsemand/kiosk.”

- På dette areal er der etableret Netto-forretning med tilhørende parkeringsplads.

 

9. ”Placering af nye boliger/butikker, som vil fremhæve gadeforløbet.”

- Det viste areal er kendt som ”Striben”, der ikke indeholder boliger, men forretninger med skiftende ejere og forretningskoncepter samt bodega ”Striben”. Placering af boliger kræver revurdering af arealet.

 

10. ”Arealet omkring stationen forskønnes.”

- Er dette en kommunal opgave, eller er det Lokalbanens opgave?

 

11. ”Nyt boligområde.”

- Der er til dato ikke sket etablering af nyt boligområde på dette areal. Hvis dette fastholdes, skal det beskrives i Forslag til Kommuneplan 2017.

 

12. ”Udsigten ud til det åbne land skal bevares”.

- Samme areal som nævnt under punkt 11. Hvis udsigten skal bevares, betyder dette, at der for eksempel ikke må etableres en støjvold ud mod Lokalbanen.

 

13. ”Etablering af friareal til Føllegården.”

- Hvis der hermed menes arealet øst for Føllegård, er der for dette areal udarbejdet lokalplan med det formål at opføre et antal rækkehuse på arealet. Således kan der ikke etableres et friareal nu.

 

14. ”Der anlægges en sti langs skoven fra bymidten til det offentlige grønne område.”

- En sådan sti er ikke blevet etableret. Såfremt lokalplanen som nævnt under punkt 13 gennemføres, kan der ikke etableres en sti som vist på tegningen.

- På en del af det offentlige grønne areal ligger det nye lægehus.

 

15. ”Der tyndes ud i det grønne hegn, så der bliver udsigt til kirken.”

- Der er så vidt vides intet sket (arealet mellem præstegården og ”skoven”).

 

16. ”Der etableres helleanlæg til sikring af fodgængere.”

- Dette ser ud til allerede at være gennemført (nær indkørsel til hal og lægehus).

 

17. ”Der etableres vigeplads foran skolen.”

- Den viste vigeplads befinder sig over for præstegården og ikke foran skolen.

 

18. ”Fladen hæves, og der etableres en vej ind til kirken.”

- Menes der parkeringspladsen foran kirken? Der skal næppe etableres en vej til bilkørsel op til selve kirken.

 

19. ”Beplantning udtyndes, så der åbnes op ind til kirken.”

- Er dette sket, eller er det overhovedet stadig relevant?

 

20. ”Stinettet udbygges til et sammenhængende net, som binder boligområder sammen med skoler og andre offentlige institutioner.”

- Der mangler en konkretisering/et forløb af stien som helhed.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk