Menu

| Forside

Skævinges historie
| Lokalrådet
| Landsbyvisioner 2020
| Det er sket
| Foreninger
| Institutioner
| Referater 2013 og 2014
| Referater 2010-2012
| Debat forum
| Links

Vision: Et blomstrende samfund

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-06-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1.       Fremtidige møder mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur blev afholdt den 11-06-2016. Jan og Carsten deltog.

Mødet var inspirerende, og vi forventer os en bedre samarbejde fremover.

2.       Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Endelig indstilling til politikerne fra Hillerød Kommune foreligger nu.

3.       Separatkloakering i Skævinge.

Ud fra de seneste udmeldinger afventes byrådsmøde ultimo august.

4.       Trafiksikkerhed.

Vi afholder møde med en trafiksikkerhedsekspert samt en medarbejder fra Vej & Trafik på Føllegård den 24-08-2016 for at drøfte input til den kommende trafiksikkerhedsplan samt de øvrige udeståender…

5.       Dyremosegård.

Lokalrådet har modtaget en såkaldt nabohøring via mail den 03-06-2016 omkring opførelse af 8 midlertidige pavilloner på matrikel nr. 23 a, Ny Harløsevej 40, Skævinge.  Vi har ingen yderligere kommentarer til dette.

6.       Frivilligprisen 2016.

Forslag hertil skal være Kommunen i hænde senest den 15-08-2016 klokken 12:00. Har vi forslag til kandidat(er) ud over os selv J ?

7.       Eventuelt.

Intet at bemærke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste møde er den 07-09-2016 klokken 19:00 på Føllegård.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt på Facebooksiderne og hjemmesiden den 08-08-2016 af Bernt Salzwedell.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAGSORDEN LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-06-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1.       Fremtidige møder mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur afholdes den 11-06-2016. Jan og Carsten deltager fra os.

Som et led i forberedelsen har Jule Fischer-Nielsen fra Hillerød Kommune kontaktet Bernt for at høre om samarbejdet med kommunen omkring følgende:

-          ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idrætshus” (positivt samarbejde ifølge Bernt).

-          ”Busdrift Hillerød Vest” (blev ikke indkaldt til høring ved de seneste ændringer).

-          ”Trafiksikkerhed” (Negativ oplevelse grundet manglende tilbagemelding fra ”Vej og Trafik”).

Vi får indledningsvis 1 minut til at supplere det materiale, som vi har fremsendt tidligere…

2.       Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Vi afventer kopi af den endelige indstilling til politikerne fra Hillerød Kommune.

3.       Separatkloakering i Skævinge.

Andreas Rose har kontaktet Bernt den 07-06-2016 for at høre, om der er anlæg, der er færdigmeldt af ejerne, og om hvad det har kostet at blive koblet på.  Bernt har lagt denne forespørgsel ud på ”Dit Skævinge” i dag den 07-06-2016.

4.       Trafiksikkerhed.

Den 28-04-2016 har vi sendt mail til Hillerød Kommune, da vi ikke er tilfredse med den redegørelse, vi fik den 29-03-2016 fra Forvaltningen. Vi blev lovet svar i mail fra samme dato, men det foreligger ikke pr. dags dato (07-06-2016). Igen et eksempel på, at det kniber med samarbejde/kommunikation mellem os og kommunen.

5.       Dyremosegård.

Lokalrådet har modtaget en såkaldt nabohøring via mail den 03-06-2016 omkring opførelse af 8 midlertidige pavilloner på matrikel nr. 23 a, Ny Harløsevej 40, Skævinge.

Dispensation kan først gives, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunen har udført en naboorientering. Synspunkter/bemærkninger skal fremsendes til Hillerød Kommune senest den 20-06-2016. 

6.       Frivilligprisen 2016.

Forslag hertil skal være Kommunen i hænde senest den 08-08-2016 klokken 12:00. Har vi forslag til kandidat(er) ud over os selv J ?

7.       Eventuelt.

Udført asfaltering på Harløsevej og Borupvej er foretaget nu. Men er det nok? (der er stadig en kombi af ny asfalt og gammel vejbelægning…  Strøvej? Borupvej i byen? Etc… 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt på Facebooksiderne og hjemmesiden den 07-06-2016 af Bernt Salzwedell.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 04-05-2016 KLOKKEN 18:30 PÅ FØLLEGÅRD.

1.       Fremtidige møder mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur afholdes den 11-06-2016. Foreløbig har vi tilmeldt Jan, Henning og Carsten til mødet. Vi har fremsendt udfyldt skema til Hans Henrik Mortensen med besvarelse af følgende spørgsmål: ”Hvad er jeres primære rolle som lokalråd i jeres lokalområde?”, ”Hvordan har I organiseret jer?” og ”Hvordan er I repræsentanter for jeres lokalområde?”. Hans Henrik Mortensen samler op fra de forskellige lokalråd og afleverer materialet til Hillerød Kommune den 02-05-2016.  

2.       Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Projektgruppen mødtes onsdag den 30-03-2016 klokken på Rådhuset. Skitseprojektet, der dels omfatter en udbygning af den eksisterende hal samt ombygninger i fodboldens klubhus, er udarbejdet og danner grundlag for oplægget fra Kultur- og Fritidsudvalget til politikerne i forbindelse med udarbejdelsen af det nye budget.

3.       Separatkloakering i Skævinge.

Der er nu sendt påbud om tilslutning ud til alle berørte i Skævinge, ifølge hvilket tilslutning skal være gennemført inden den 01-05-2018. Nu er der imidlertid kommet flere udmeldinger fra Hillerød Forsyning, fra Forvaltningen og fra flere politiske partier, der peger i forskellige retninger, hvorfor Lokalrådet vil bede om en redegørelse, hvordan situationen er specifikt for de arbejder, der er i gang i Skævinge.

4.       Trafiksikkerhed.

Den 28-04-2016 har vi sendt mail til Hillerød Kommune, da vi ikke er tilfredse med den redegørelse, vi fik den 29-03-2016 fra Forvaltningen. Af denne fremgik det blot, at man ville kigge på vores ønsker, men uden konkrete tilsagn og ingen terminer for gennemførelse. Ligeledes har vi heller ikke fået tilbagemelding på resultatet af Forvaltningens møde med Politiet i december. Kommunen har os et svar, men det foreligger ikke pr. dags dato (11-05-2016). Igen et eksempel på, at det kniber med samarbejde og kommunikation mellem os og kommunen, hvilket vi så må tage op på fællesmødet den 11-06-2016.

5.       Dyremosegård.

Der har været afholdt borgermøde på Dyremosegård omkring placeringen af flygtninge på gården. Jens repræsentere lokalrådet på mødet. Deltagerantallet fra borgerne i Skævinge var meget begrænset. Indflytning forventes på et tidspunkt i efteråret eller omkring årsskiftet. Der er tale om flygtninge, der alle har fået asyl. Det er uklart, om det bliver den tidligere nævnte fordeling mellem familier og enkeltpersoner.

6.       Nye busruter/-tider i Vest.

Der er nu kommet et forslag til ændrede bustider, som forventes at træde i kraft i august 2016. Ændringerne var foreslået af personer fra Meløse, og de vedtagne ændringer dækker en stor del af de ønsker, som man havde i Meløse. Skævinge Lokalråd har lagt meddelelse om ændringerne ud på ”Dit Skævinge” og opfordret borgeren til at melde tilbage, hvis der er forhold, der kræver en ændring for at dække Skævinges behov. Der er ikke kommet tilbagemeldinger pr. dags dato.

Vi undrer os stadig over, at vi som lokalråd – i modsætning til februar 2015 – ikke er blevet informeret eller indkaldt til møde om busplanerne for 2017.

7.       Eventuelt.

Vi kan konstatere, at der intet sker for at udbedre de mange huller i vejene og de mangler, der er efter opgravningerne på Strøvej, Borupvej ved Borup Mejeri og hele Harløsevej.

Da vi går ud fra, at det skyldes, at Hillerød Kommune enten ikke har kendskab til dette hos de relevante instanser, er vi derfor nødt til at gribe til handling, inden der sker alvorlige ulykker. Bestyrelsen vil derfor gå i gang med at tage fotos af de steder, hvor den er gal, og sende disse ind via ”giv et praj” til Hillerød Kommune.

---------  

Der vil blive afholdt møde i skovrejsningsudvalget i juli måned. Henning kunne berette, at den hundeskov, der er taget i brug et stykke uden for Skævinge, bliver flittigt benyttet, og der har været positiv tilbagemelding om indretningen af denne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt på Facebooksiderne og hjemmesiden den 11-05-2016 af Bernt Salzwedell.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUSDRIFT I DET VESTLIGE HILLERØD.

Skævinge Lokalråd har modtaget følgende fra Hillerød Kommune om dette emne. Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer til den del, der vedrører busdriften til og fra Skævinge, bedes I give os en praj senest den 01-05-2016.

Vi skal gøre opmærksom på, at Hillerød Kommune ikke har kontaktet Skævinge Lokalråd omkring nedenstående.

”Kære lokalråd,

De nye buslinjer 322, 323, 324 og 325 gik i drift i december i det vestlige Hillerød, til betjening af skolelever, uddannelsessøgende, pendlere og andre borgere/buskunder.

Ud fra de meget foreløbige erfaringer, er borgene glade for selve systemet med buslinjer, som er er koblet op på stationer som knudepunkter m.m., men på baggrund af de foreløbige driftserfaringer, borgerhenvendelser og samarbejdet med en borgergruppe, har Hillerød Kommune kunne konstateret nogle behov for køreplantilpasninger. Karen Tommerup har været kommunens kontaktperson ift. borgergruppens udpegning og dialog. Vi sætter derfor Karen Tommerup på som cc i mailen.

Hillerød Kommune ønsker at gennemføre tilpasninger så hurtigt som muligt, hvis løsningsforslagene til justeringer kan godkendes politisk. Sagen foreligges straks for Miljø- og Teknikudvalget – det vil sige den 4. maj.

I bedste fald kan ændringer gennemføres af Movia til august og ellers forventeligt i december 2016.

Forbedringer på lokale linjer i det vestlige Hillerød.

Forvaltningen har som nævnt haft en proces med en borgergruppe fra området. Forvaltningen har afholdt 2 møder med gruppen, hvor der var enighed, om de ønsker og mål som er opstillet nedenfor:

1.    kortere rejsetider fra Store Lyngby og Lyngby Skov til Skævinge

2.    betjening af Solparken for imødegåelse af krydsning af Amtsvejen

3.    senere afgangstider og ventetid på skole på hverdage for skoleelever om morgenen

4.    kortere ventetider om eftermiddagene på skolerne

5.    formiddagstur til Hillerød (Hillerød Vest Skolen, Ålholm afd./tandpleje/ank. gymnasiet kl.10.00)

6.    flere afgange om eftermiddagen/aftenen.

7.    bedre korrespondance med lokalbanens tog i Skævinge om aftenen

8.    flere afgange i weekenden

9.    mere direkte forbindelse til Frederiksværk

10.  imødegåelse af forsinkelser på buslinje 322 om morgenen.

Ud fra ønskerne i borgergruppen er der arbejdet med nedenstående konkrete løsninger, hvor tilpasning af afgange til skolernes ringetid kommer til at udgøre det primære i prioriteringen, mens togkorrespondancerne i nogle tilfælde forringes/begrænses. Under hvert enkelt punkt er kendte konsekvenser søgt beskrevet.

Løsninger:

1.   For at få kortere rejsetid fra Store Lyngby, kan kørselsretning på buslinje 322 ændres om morgenen, så der køres mod uret. Buslinje 322 er presset i myldretiden som følge af udkørsler/venstresving til Amtsvejen med stor trafikintensitet. Køreplanens robusthed foreslås styrket ved at vende kørselsretningen og fremover køre ad Lille Lyngbyvej i stedet for Præstehøjvej, hvor der endnu ikke har været passagerbehov eller skoleelever, hvilket skoleafdelingen har imødekommet. Samtidig bør afsætning af elever til Kornmarkskolen, afd. Lille Lyngby ske i buslommen på den sydlige side af Amtsvejen ind mod skolen, hvortil der er adgangsforbindelse, så eleverne ikke skal krydse Amtsvejen. Skolen foreslås evt. i trafikpolitikken at lave retningslinjer og evt. tilsyn eller følgeordning i en periode, når eleverne går fra busstop og helt ind på skolen. Om eftermiddagen (afhentning) kører bussen fortsat ind på selve skolens område.

2.   For at betjene Solparken, kan ruteføring for buslinje 322 ændres og forlænges via Solparken og Kappelskov. Dette vil, ifølge det oplyste imødekomme nogle skoleelever, men øger transport- og rejsetiden generelt på ruten. Elever fra og til Lille Lyngby (ret få) får ca. 10. min. øget transporttid, og passagerer der stiger på mellem Skævinge og Meløse får tilsvarende øget transporttid, hvis de skal til Ølsted – f.eks. mod gymnasiet i Frederiksværk. Men antallet kendes ikke. For at kunne nå at betjene Solparken, foreslås ny ruteføring ad Lille Lyngbyvej i stedet for Præstehøjvej, samt afsætning i den sydlige buslomme, for elever til skolen i Lille Lyngby. For at elever, gymnasieelever o.a. fra St. Lyngby ikke får 20 min. ekstra køretid via Solparken, foreslås det at bussen kører mindre omvej via Store Lyngby lige inden den kører til Ølsted Station. For borgere/passagerer i Meløse er der ikke øget køretid. Ruten skal kunne nås med omløbstid på 60 min.

3.   Ventetid på skolerne om morgenen kan blive kortere, ved at køreplanen for buslinje 322 ændres. Ventetid på Kornmarkskolen i Skævinge kan reduceres til 4 min. fra busankomst til ringetid, og på afd. Lille Lyngby 15 min. (ankomst kl. 7.45). Dog mistes korrespondancen til hurtigt tog i Skævinge mod Hillerød for andre pendlere og uddannelsessøgende (f.eks. fra Lille Lyngby). Buslinje 324 kan dog benyttes af de fleste med ankomst i Hillerød til mødetid ca. 8.00/8.10.

4.   Ventetider om eftermiddagene på skolerne kan afkortes, idet køreplaner for buslinjerne 321 og 323 tilpasses bedre til udringetider på Hanebjerg Skole afd. Gørløse og Brødeskov. Ventetid reduceres med 17-21 minutter, hvorimod korrespondancen til tog i Gørløse bliver knapt så god (12 minutters overgangstid i stedet for 3 min.). Køreplanen for buslinje 322 tilpasses også, så ventetiden bliver kortere, men med lidt dårligere korrespondance til tog. Den vurderes dog fortsat at være god.

5.   Formiddagsforbindelse fra Meløse, St. Lyngby og Skævinge til Hillerød og Frederiksværk kan etableres med flere afgange. På buslinje 324 oprettes daglig tur med forbindelse til Hillerød inden kl. 10.00. Dette imødekommer gymnasieelever med sene mødetider, kørsel til tandregulering og giver flere rejsemuligheder for andre, der skal til læge, indkøb og andre aktiviteter.

6.   Flere afgange om eftermiddagen og aftenen kan etableres med driftsudvidelse på buslinje 324. Der er arbejdet med en løsning med 90-minutters drift kl. ca. 9-19 med fine korrespondancer til både Hillerød og Frederiksværk via Skævinge Station. Merudgiften indgår i den samlede merudgift.

7.   Aftenafgange, der har været uheldige i forhold til tog i Skævinge, tilpasses med bedre forbindelser.

8.   Weekendkøreplan kan tilrettes, så der opnås flere forbindelser til og fra Hillerød og i lokalområdet, med de tider, der er fremkommet som ønsker fra borgergruppen, mens der bliver en tur mindre på buslinjerne 324 og 325. Grundet den nye buslinje 337, kan weekendkørsel på buslinje 321 pr. august anvendes til medfinansiering af justeringerne.

9.   Flere forbindelser til Frederiksværk kan opnås ved den foreslåede omlægning af buslinje 322 og forlænge linjen til Ølsted Station, der giver adgang til lokaltog. Ændringen medfører 4 minutter længere køretid og lidt mere ”kringlet” rute, men skaber forbindelse til Lokalbanen i begge ender af buslinjen. Løsningen vil tilgodese gymnasieelever og andre pendlere til Frederiksværk, med kort tur og korrespondance om morgenen via Ølsted Station. Ændringen medfører 18 daglige forbindelser mod de nuværende 14. Omløbstiden på ruten skal dog holdes indenfor de 60 minutter (se pkt. 1).

10.                       Opstartsproblemer med driften på buslinje 322 om morgenen er allerede forbedret, og der lægges vægt på, at ny linjeføring og køreplaner ikke øger risiko for forsinkelse.

Forvaltningen har anbefalet at imødekomme ønskerne fra borgergruppen i lokalområdet som beskrevet i punkt 1-9 (punkt 10 er allerede forbedret), og afprøve kørslen i en periode, hvorefter passagertal kan bruges til vurdering af udnyttelsen, og indgå til vurdering af behov for tilpasning ift. fremtidigt driftsomfang.

Ovenstående løsninger medfører i en del tilfælde merdrift. Den samlede merdrift i løsningerne medfører således en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. årligt, som forudsætter politisk beslutning.

Før den politiske behandling kan vi dog ikke vide, hvor meget af ovenstående forslag, der evt. besluttes og gennemføres.

Forvaltningen sender dog for en god ordens skyld forslaget til lokalrådene, trods den stramme tidsplan. Vi beklager dette, men har lagt vægt på at prioritere en gennemførelse af løsningerne ift. tidsrammerne for trafikbestilling hos Movia.

Hvis I har bemærkninger, bedes de således være os i hænde senest d. 3. maj kl. 8.00. Idet vi beklager denne korte frist håber vi dog, at I har mulighed for at se på sagen.

Med venlig hilsen

Janne Tinghuus

Ingeniør, trafikbestiller

Trafik, Vej og Park

By & Miljø

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Tlf: 7232 0000

Dir. 7232 2215

E-mail: jati@hillerod.dk

www.hillerod.dk/trafikogveje

(lagt på hjemmeside og facebooksider den 27-04-2016 af Bernt Salzwedell)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIENTERING OM FLYGTNINGEBOLIGER
– borgermøde torsdag den 28-04-2016 -

Skævinge Lokalråd har modtaget følgende brev, som også er fremsendt til en række borgere omkring det berørte område:

”Vi sendte jer et brev i januar, hvor vi beskrev hvilke placeringer, der er under overvejelse til flygtningeboliger.
Sagen har nu været behandlet i Økonomiudvalget og i Byrådet.
Det er her blevet besluttet, at der skal arbejdes videre med planerne for blandt andet Dyremosegaard.

Det betyder, at der arbejdes videre med at indrette Dyremosegaard med fem enkeltværelser og pavilloner i haven.
Det skal understreges, at det ikke er besluttet, hvor mange mennesker, der skal bo på og ved Dyremosegaard. Tidsrammen ligger heller ikke klar endnu, da der er mange forskellige lokaliteter, der arbejdes videre med.

Som det fremgik af brevet i januar om midlertidige boliger til flygtninge, er der brug for at indrette boliger både på Dyremosegaard og en række andre steder i Hillerød Kommune.

Forvaltningen er i gang med at planlægge i hvilken rækkefølge de nødvendige ombygninger skal sættes i værk. Vi er klar over, at det kan medføre en række spørgsmål hos jer om, hvad der skal ske og hvornår.

Vi vil derfor gerne invitere jer til et informationsmøde
Torsdag den 28. april, klokken 19-20.30 på Dyremosegaard, Ny Harløsevej 40.

Her vil vi fortælle om planerne, om tidsrammen og erfaringer fra andre steder, hvor vi har etableret midlertidige flygtningeboliger og om det generelle integrationsarbejde i Hillerød Kommune. I vil kunne møde politikere, frivillige og ansatte i Hillerød Kommune.

Med venlig hilsen
Dorte Meldgaard borgmester

Byrådssekretariatet
21. april 2016”
(lagt på Facebook og hjemmesiden den 26-04-2016 af Bernt Salzwedell)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

 

Skævinge Lokalråd har i dag fået følgende information fra Hillerød Forsyning: 

”Separatkloakeringsprojektet i Skævinge fortsætter som hidtil planlagt. Alle, der er omfattet af projektet, og som har modtaget en ny skelbrønd på sin ejendom, vil modtage et brev med en klarmelding om, at man kan påbegynde tilkoblingen til den nye brønd.”

 Med venlig hilsen

 Andreas Rose

Projektleder

Plan og Projekt

(Lagt på hjemmesiden og facebooksiderne den 07-04-2016 af Bernt Salzwedell)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling torsdag den 31-03-2016 klokken 19:00 på Føllegård.

Referat:

1.      Valg af dirigent.

-          Jens Sindberg.

2.      Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.

-          I beretningen blev følgende punkter berørt: Trafiksikkerhed, Skævingemesse, Helhedsplan ”Kultur og Idræt i Skævinge, Separatkloakering, Dyremosegård – og jorden omkring, Dialogmøder med øvrige lokalråd og kommunen samt information til borgerne. Beretningen blev godkendt.

3.      Beretning fra arbejdsgrupperne.

-          Der har ikke været nedsat arbejdsgrupper i det forgangne år.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår til godkendelse.

-          Regnskabet indeholder udelukkende udgifter til Domæne og hjemmeside samt udgifter i forbindelse med generalforsamlingen. Årets underskud er på DKK 969,85, og ultimo beholdning udgør DKK 3.801,95. Regnskabet blev godkendt. Kassereren synes, at vi skal se på hvilke muligheder vi har for at få fundet veje til at få indtægter, så vi også kan fortsætte virket, når den nuværende formue er brugt op.

5.      Budget for det kommende år.

-          Der budgetteres udelukkende med udgifter som anført for 2015, idet Domæne dog dækker mere end 1 år.

6.      Indkomne forslag.

-          Der var ikke indkommet forslag.

7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.

-          Bernt Salzwedell modtog genvalg.

-          Carsten Toft-Hansen modtog genvalg.

-          Frank Jensen er valgt for 2 år og fortsætter.

-          Henning Andersen modtog genvalg.

-          Jan Jensen er valgt for 2 år og fortsætter.

-          Jens Sindberg er valgt for 2 år og fortsætter.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter afslutning af generalforsamlingen, Bernt Salzwedell er fortsat formand, Jan Jensen er fortsat næstformand og Carsten Toft-Hansen er fortsat kasserer.

I øvrigt blev det bemærket, at vi i lighed med tidligere praksis kan udvide bestyrelsen i løbet af året, såfremt der måtte være borgere, der får lyst til at indtræde.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

-          Revisor:

-          Olfert Trebbien blev genvalgt.

-          Revisorsuppleant:

-          Thomas Jørgensen blev genvalgt.

9.      Eventuelt.  

-          Vi skal hurtigst muligt have sikret, at vores budskab til Hillerød Kommune om at sikre, at der kan etableres en ringvej/omfartsvej fra Borupvej til Harløsevej og videre til Meløsevej, når der på et tidspunkt sker bebyggelse på Dyremosegrunden, sådan at vi undgår tung trafik igennem byen, at dette kommer med i kommuneplan 2017. Carsten er tovholder.

(lagt på hjemmeside og facebooksider den 07-04-2016 af Bernt Salzwedell)                 

-------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 31-03-2016 – Formandens beretning.                     

I det forgangne år 2015 har aktiviteterne i Skævinge Lokalråd koncentreret om nogle få opgaver, hvor vi har forsøgt at sætte fokus på nogle af de emner, som har berørt udviklingen i Skævinge i større eller mindre omfang.

Trafiksikkerhed.

Vi har haft kontakt med Forvaltningen i Hillerød Kommune omkring de ønsker, som vi har til forbedring af trafiksikkerheden i Skævinge. Vi måtte ved årets udgang konstatere, at der i praksis ikke er gennemført et eneste af de ønsker, som vi havde anmeldt.

For få dage siden fik vi en redegørelse fra Forvaltningen om, at en trafiksikkerhedsplan for områderne uden for selve Hillerød by er undervejs, og at man her vil medtage vores ønsker i det omfang, som man finder det nødvendigt.

Det er ret skuffende, at der ikke er opnået konkrete forbedringer, nærmest tværtimod, og at tilsagn om tilbagemeldinger efter møde med Politi ikke overholdes. Vi må håbe på mere succes i 2016.

Det er helt klart, at mange af de forhold, som vi har beskrevet, ikke er dyre og tidskrævende ønsker, men blandt andet er reparationer efter de opgravninger af vejnettet, som har fundet sted i 2014 og 2015, så vejene igen er forsvarlige at færdes på.

Skævingemesse.

Vi deltog med en stand på Skævingemessen, som blev afholdt i april 2015. Det var ikke det helt store antal henvendelser, som vi fik i løbet af dagen, så det er nok et spørgsmål, om vi skal deltage en anden gang, og hvis ja, hvad vi så skal gøre anerledes.

Helhedsplan ”Kultur og Idræt i Skævinge” (eller ”Skævinge Borgercampus”).

Vi har sammen med Føllegård Alive, Skævinge Kunstforening og ISS Skævinge haft møder med Hillerød Kommune, efter at det i byrådet blevet vedtaget, at der blev af sat DKK 400.000 til at udarbejde et projektforslag.

I skrivende stund er vi i projektgruppen, der består af ”os” fra Skævinge, medarbejdere fra Forvaltningen, 2 byrådspolitikere samt konsulenter og arkitekter fra COWI, i gang med at udarbejde et skitseprojekt, der skal være klar til forelæggelse for politikerne med henblik på at få et ”go” til det videre forløb i forbindelse med årets budgetforhandlinger. Stikordet for projektet er p.t. ”Skævinge Borgercampus” ud fra den devise, at der skal skabes rammer for et mødested for alle former for kultur og idræt med udgangspunkt i den eksisterende hal og en opdatering/udbygning i henhold til de behov, som vi her i Skævinge har defineret.

Separatkloakering.

Vi har haft et udmærket samarbejde med Hillerød Forsyning omkring planlægningen og gennemførelsen af den kommunale del af separatkloakering, der har fundet sted på Strøvej med de tilhørende stikveje. Der blev afholdt informationsmøde for de ”ramte” på Føllegård, og efter de tilbagemeldinger, som vi har fået fra beboerne, har samarbejdet og informationsstrømmen under projektgennemførelsen være til gavn for alle parter.

Vi håber, at det nye år vil medføre, at de strækninger, der er blevet beskadiget under opgravningerne, vil blive ny-asfalteret, når de første lag har sat sig, men det er nok et spørgsmål om økonomi og prioritering, om dette vil blive gennemført og i hvilket omfang og hvornår. Vi har heldigvis et medlem af bestyrelsen, som er ”ramt”, og som dermed har kunnet medvirke til at sikre en fornuftig dialog både med Hillerød Forsyning og de øvrige berørte.

Dyremosegård – og jorden omkring.

Vi har deltaget i informationsmøder omkring et projekt ”Bæredygtig Bosætning” med opførelse af såkaldte ”lerhuse” på arealerne omkring Dyremosegård. Man kan læse meget mere om dette projekt på hjemmesiden www.andelstanken.dk.

Projektet har været diskuteret med Byrådet, og p.t. foregår der forhandlinger omkring projektet.

Et andet emne har været anbringelse af flygtninge på Dyremosegård, hvor vi har fået en redegørelse omkring forventet antal flygtninge (5 ”singler” og 8 familier, i alt 37 personer). Det er aftalt med Hillerød Kommune, at der vil blive afholdt borgermøde om emnet i løbet af foråret 2016, før selve processen sættes i gang.

Dialogmøder med de andre lokalråd i kommunen samt byrådsmedlemmer og forvaltningsmedarbejdere.

Vi har i samarbejde med flere andre lokalråd anbefalet, at møderne skal finde sted på en bedre måde end hidtil, hvor der har været for lidt tid til at debattere konkrete emner med interesse for os alle. Der er nu lagt op til en møderække, hvor vi først fastlægger formål med møderne og derefter finde de emner, som vi skal samarbejde om i såkaldte ”lokalråds camps”. Vi har første møde i juni 2016.

Information generelt.

Vi har i det forgangne år lagt mere information end tidligere ud på medierne, i form af nyheder på vores hjemmeside www.skaevinge.dk samt på Facebooksiderne ”Skævinge Lokalråd” og ”Dit Skævinge”. Det lader til at have været en god idé, da vi i år får betydeligt mere feedback end tidligere.

Bestyrelsen.

Det har været et godt år, hvor alle i bestyrelsen har bidraget til at gennemføre gode bestyrelsesmøder og samtidig har bragt indlæg til møderne, så vi kunne opnå en god dialog med Hillerød Kommune, om end de konkrete og synlige resultater heraf er meget begrænsede.

Et tak for jeres bidrag og indsats, det er en fornøjelse at samarbejde med jer i vores lokalråd.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

 

(lagt på hjemmesiden og på facebooksiderne den 07-04-2016 af Bernt Salzwedell) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 02-03-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

Fastlæggelse af dato for generalforsamling.

Generalforsamling afholdes torsdag den 31-03-2016 klokken 19:00 på Føllegård. Dette lægges ud på Infotavlen med det samme og offentliggøres med dette referat på Facebooksiderne ”Skævinge Lokalråd” og ”Dit Skævinge” samt på lokalrådets hjemmeside.  

Fremtidige møder med mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur afholdes den 11-06-2016. Vi forespørger om det maksimale deltagerantal pr. lokalråd. Vores input til mødet fastlægges på vores månedsmøde i maj.

Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Projektgruppen mødes næste gang onsdag den 30-03-2016 klokken 08:00 på Rådhuset. Det er her vigtigt, at vi sikrer, at alle ønsker fra vores side kommer med i projektet, så der bliver tale om et kultur- og idrætshus for alle interessenter i Skævinge.

Separatkloakering i Skævinge.

Vi forventer at få en udmelding fra Hillerød Forsyning, hvornår man forventer at færdigmelde den kommunale del her i Skævinge.

Trafiksikkerhed.

Vi har i dag indsendt vores oversigt angående trafiksikkerhed til Hillerød Kommune for at høre, hvilke af de der anførte tiltag vi kan forvente udført i år, eller om disse bliver taget med i budgettet for 2017. Vi afventer også redegørelse fra Forvaltningens møde med Politiet og resultatet heraf.

Dyremosegård.

Vi arbejder intensivt på at sikre, at der ved et salg af grunden og Dyremosegård sikres, at der stadig kan skabes en ringvejsforbindelse fra Harløsevej til Borupvej, sådan som vi har bedt kommunen om at sikre i kommuneplanen igennem flere år.

”Andelstanken”, der har udarbejdet et projekt med boliger af forskellig art under mottoet ”bæredygtighed”, inviterer til et borgermøde her i marts på Føllegård, hvor alle interesserede er velkomne. Nærmere herom følger.

Så vidt vi er orienteret vil et oplæg til et generelt udbud blive drøftet i Kommunen i løbet af marts måned.

Flygtninge.

P.t. intet nyt om dato for modtagelse hhv. borgermøde.

Nye busruter/-tider i Vest.

Vi diskuterede buslinje 323, der blandt andet kører fra Gørløse til Skævinge omkring klokken 06:30, og hvor flere af os har konstateret, at chaufføren faktisk var den eneste i bussen. Ifølge køreplanen kører linje 323 nærmest i ring. Måske skulle vi se på, om bustiderne burde ændres for at give en bedre udnyttelsesgrad. Input modtages gerne J.

Vi undrer os over, at vi som lokalråd – i modsætning til februar 2015 – ikke er blevet informeret eller indkaldt til møde om busplanerne for 2017.

Lokalrådets deltagelse i en række sociale arrangementer.

Lokalrådet har modtaget materiale om forskellige aktiviteter, blandt andet ”Stafet for Livet” – ”Affaldsindsamling 2016” – ”Klovneløb”. Vi har lagt dette ud på Facebooksiden ”Dit Skævinge” og opfordrer interesserede borgere til at gribe ”stafetten”.

Eventuelt.

Der er en del ”vandhuller” og lignende på vejene i og omkring Skævinge. Når disse konstateres, bedes borgerne gå ind på Hillerød Kommunes hjemmeside og indberette om skaderne på ”Giv et praj”.

(Lagt på Facebooksiderne og hjemmesiden den 02-03-2016 af Bernt Salzwedell)

----------------------------------------------------------------------------------

TIL BEHANDLING I BYRÅDET ONSDAG DEN 24-02-2016.

Punkt 25.    Lokalplan 369 - Føllegård kultur- og boligområde - Endelig vedtagelse

Sagsnr.: 219-2010-13046

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at vedtage lokalplan 369 for Kultur- og boligområde ved Føllegård i Skævinge.

Den 23. marts 2015 godkendte Byrådet lokalplanforslag 369 til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 16 tæt-lav boliger på matrikel nr. 16a på hver op til 95 m2. Matr. nr. 16a rummer i dag slidte landbrugsbygninger og oplag.

Lokalplanen giver desuden mulighed for, en gang i fremtiden, at etablere op til 12 tæt-lav boliger på kommunens ejendom matr. nr. 16r, som i dag huser Føllegård (kulturhus). De øvrige matrikler er udelukkende medtaget for at inddrage disse i byzonen, da det ikke er hensigtsmæssigt at have landzonearealer beliggende i centrum af byen.

I høringsperioden er der indkommet to høringssvar:

Helsingør Stiftsøvrighed har, som statslig myndighed, nedlagt veto mod lokalplanen, da de ikke ønskede, at lokalplan skulle omfatte Skævinge Kirke og kirkegård. Som lovgivningen er, kan lokalplanen først vedtages, når Stiftsøvrigheden har ophævet deres veto. I december måned lykkedes det at finde en formulering, som betyder, at Stiftsøvrigheden har ophævet sit veto mod lokalplanen (Se bilag).

Ejer af ejendommen Føllegårds Allé 5 har gjort indsigelse mod den 3 meter brede sti, som grænser op til matrikel nr. 16ad (fællesareal til rækkehusene syd for Føllegård). Stien har til formål at forbinde boligerne med de grønne fællesarealer. Stien fremgår kun af kortbilag E og er ikke udlagt i lokalplanens bestemmelser. Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke fører til ændringer af lokalplanen, da det ville sende et signal om, at byrådet ikke ønsker en stiforbindelse det pågældende sted.

Ændringerne er markeret med rød skrift. Den røde farve vil blive fjernet, i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Lokalplanen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage lokalplan 369 med de anførte ændringer.

(Lagt på hjemmesiden og Facebooksiderne den 21-02-2016 af Bernt Salzwedell).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLYGTNINGE I SKÆVINGE.

Skævinge Lokalråd har henvendt sig til borgmester Dorte Meldgaard for at høre nærmere om den information, som vi alle vil modtage i forbindelse med anbringelsen af flygtninge på Dyremosegard senere på året.

Dorte har givet os lov til at bringe den komplette ordlyd af hendes mail til os:

”Tak for din henvendelse.

Jeg skriver lige et hurtigt, foreløbigt svar til dig, så du har lidt information til jeres bestyrelsesmøde i morgen, men skal nok sørge for, at du får noget mere detaljeret senere.

Alle de steder hvor der skal flytte flygtninge ind, holder vi borgermøder, hvor vi blandt andet kommer ind på de ting, du nævner: De gode eksempler, hvad gør kommunen, hvad bidrager frivillige med andre steder, hvilke opgaver har flygtningene – og så er der naturligvis mulighed for at stille spørgsmål.

Situationen i Skævinge er jo den, at der pt. bor andre mennesker, og de skal fraflytte, før der flytter flygtninge ind.

Derfor er tidshorisonten lidt længere i Skævinge, end den er mange af de andre steder.

Men det er jo også en pointe at melde ud, og det vil vi finde ud af, hvordan vi gør mest hensigtsmæssigt. Om det er via et ”officielt” brev til lokalrådet, som du kan lægge på de platforme, du omtaler, eller om det er et brev til borgerne i Skævinge – evt. en kombination. Og så er det jo vigtigt for os at finde ud af, hvad indholdet skal være af de breve.

Så det vil jeg gerne lige vende tilbage med, men nu har du i hvert fald forhåbentlig lidt til jeres møde i morgen.

Vi skrives ved.

Med venlig hilsen

Dorte Meldgaard

Borgmester”

Lagt på hjemmeside og Facebooksiderne den 04-02-2016 af Bernt Salzwedell.

-------------------------------------------------------------------------------------

SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

Skævinge Lokalråd har den 03-02-2016 fået følgende status fra Hillerød Forsyning:

”Der graves pt. kloak ned i Rosenalle. Arbejdet på Rosenalle forventes afsluttet i sidste halvdel af februar2016 med udlægning af asfalt på de opgravede arealer.

Der arbejdes også med kloakken ved regnvandsbassinet mellem Østervej og Industrivej. Fremadrettet forventes disse arbejder dog ikke at påvirke trafikken i området og forventes afsluttet inden for ca. 14 dage.

På Lindevej, Østervej, Sportsvej, Strøvej og Torpegårdsvej er arbejderne foreløbigt afsluttet, idet det er udlagt første lag asfalt (GAB).

Alle steder, hvor der er udlagt asfalt (GAB), vil der som udgangspunkt blive udlagt slidlag om 1 års tid. Det første bærende asfaltlag (GAB’en) skal have tid til at sætte sig, før der rettes af med slidlaget. Dette gøres for at undgå, at belægningen revner efter kort tid. Arealerne er endnu ikke blevet gennemgået for en vurdering af, i hvilket omfang, der skal udlægges slidlag på øvrige arealer, fx på den resterende del af Strøvej, hvor der ikke har været gravet.

Enkelte anlægs- og kloakarbejder omkring det nye regnvandsbassin på marken for enden af Lindevej samt omlægning af en større kloakledning langs med lagerbygning på Industrivej 25 er endnu ikke udført. Dele af disse arbejder planlægger vi pt. at udskyde til april-maj 2016, for at få nogle bedre jordbundsforhold. Lige nu er der meget vådt i området op mod industrikvarteret, så her håber vi at kunne udskyde gravearbejdet til en mere tør periode.

NB. Projektet er samlet blevet forsinket 1-2 måneder. Dette skyldes, at entreprenøren samtidig med kloakprojektet for Hillerød Forsyning også har udskiftet dele af vandledningen for Skævinge Vand og renoveret større dele af vejen på Torpegårdsvej, Lindevej og Østervej, samt vejafvandingen på Strøvej og Sportsvej for Hillerød Kommunes vejafdeling. Koordineringen samt udførelsen af disse opgaver har kostet lidt på tidsplanen. Vinteren har indtil videre kostet 10-14 dages forsinkelse.

Ifht. omfanget af andre vejforbedringer udført for Hillerød Kommunes vejafdeling samtidig med kloakprojektet, kan jeg oplyse, at alle fremlagte forbedringsforslag indtil videre er gennemført. Faktisk er den tidligere fremsendte liste udvidet med 2 tiltag på bagerste del af Torpegårdsvej, så den nu ser således ud:

-          Ændring af fortovsprofil ved Østervej 13 (så vandet fremover rammer vejristen og ikke løber ind i privat have).

-          Renovering/udskiftning af nedslidte vejriste på Østervej.

-          Etablering af yderligere 2 nye vejriste på Østervej (vejafvandingen har tidligere været meget ringe på Østervej, det skulle vi gerne få ændret nu).

-          Asfaltering af hele Østervej – fællesasfaltering af vejbane og fortove (som på Birkevej) efter ønsker fra borgerne.

-          Renovering/udskiftning af 9 nedslidte vejriste på Strøvej.

-          Udskiftning af vejopbygning på Torpegårdsvej på store dele af vejen (der er meget ringe vejopbygning på vejen med stor risiko for sætningsskader).

-          Etablering af vejafvanding på Torpegårdsvej (der er i dag ikke lavet vejafvanding på vejen så her er et stort behov).

-          Asfaltrenovering på Lindevej (dårlig renovering tidligere, har bevirket at regnvandet ledes uden om vejristene – det skal laves om).

-          Kantsten på den bagerste del Torpegårdsvej.

-          Ny asfalt og vejopbygning på den bagerste del af Torpegårdsvej.

 

Med venlig hilsen

Andreas Rose

Projektleder

Plan og Projekt

E-mail: aro@hfors.dk

-----------------------------------------------------------

En afsluttende bemærkning: Hele projektforløbet kan læses på hjemmesiden Hillerød Forsyning under afsnittet ”Spildevand”.

Lagt på hjemmeside og Facebooksiderne den 04-02-2016 af Bernt Salzwedell.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 03-02-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

Fremtidige møder med mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Vi afventer det videre forløb, som skal besluttes af Hillerød Kommunes Økonomiudvalg den 10-02-2016. Det er fortsat vort ønske at have et tæt samarbejde med de øvrige lokalråd, forvaltningen og politikerne om emner, der har fælles interesse – og dem er der mange af :-).

Separatkloakering i Skævinge.

Vi har i dag modtaget en status fra Hillerød Forsyning på arbejderne i forbindelse med separatkloakeringen i Skævinge. Vi lægger denne ud på hjemmesiden samt Facebooksiderne den 04-02-2016.

Vi overvejer at få fat i en entreprenør, der på et møde med de berørte borgere kunne høre om selve tilslutningsarbejderne med henblik på at finde optimale løsninger for alle berørte.

Trafiksikkerhed.

Medarbejdere fra Vej og Trafik var i dag i Skævinge. I den forbindelse fik vi afholdt et uformelt møde om trafiksikkerheden i Skævinge.

Et af emnerne var de efterhånden berømte steler. Vej og Trafik har bedt om at få de eksisterende steler ført ”ajour” med hvide reflekser. Da dette ved selvsyn ikke er sket pr. dags dato, rykker man for at få dette udført så hurtigt som muligt.

Et udbud omkring nye steler, for eksempel hvide med rød refleks, gældende for hele kommunen, er forestående.

Som input til den kommende ”Trafiksikkerhedsplan” afleverede vi vores ”18 punkts plan” igen til Vej og Trafik.

Dyremosegård.

Vi afventer information fra Hillerød Kommune om det videre handlingsforløb.  Se også bemærkningerne under punkt 5. Carsten kontakter politikerne for at sikre, at der ved et salg af arealerne tages højde for en eventuel ringvej på strækningen fra Borupvej og til Meløsevej. Dette bør også være et emne ved udarbejdelsen af en ny lokalplan for arealet.

Flygtninge.

Vi har fået at vide, at der i løbet af 2016 skal anbringes i alt 37 flygtninge (5 enkeltpersoner og 8 familier á 4 personer) i Skævinge på Dyremosegård. På vores henvendelse har borgmesteren oplyst, at der vil blive indkaldt til et borgermøde i Skævinge om emnet. Der vil dog gå nogle måneder, før indflytning vil kunne finde sted. Man kan læse mere herom på Hjemmesiden Hillerød Kommune i byrådsmødereferatet fra den 27-01-2016 under punkt 8.

Nye busruter/-tider i Vest.

Fra Facebook-gruppen ”Bedre Kollektiv Trafik i den vestlige del af Hillerød Kommune” i Meløse har vi i går erfaret, at Movia uden varsel har ændret tider i busdriften, som har løst problemet for nogle skoleelever, men til gengæld betyder, at andre elever må møde på skolen op til en time før undervisning.

På denne Facebookside kan man følge de tiltag, der træffes for at få bustiderne på plads. For vores vedkommende prøver vi at sikre, at de ændrede tider ikke giver problemer i forbindelserne inden for Skævinge. Samtidig opfordrer vi Hillerød Kommune til at samarbejde med de berørte lokalråd, herunder altså også Skævinge Lokalråd, om de planer, der for busdriften i 2017.

Eventuelt.

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]