Menu

| Forside

Skævinges historie
| Lokalrådet
| Landsbyvisioner 2020
| Det er sket
| Foreninger
| Institutioner
| Referater 2013 og 2014
| Referater 2010-2012
| Debat forum
| Links

Vision: Et blomstrende samfund

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

06-07-2017

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-06-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Indkaldelse af Forvaltningen og Politiet til en fysisk gennemgang af de trafikale udfordringer i Skævinge umiddelbart efter sommerferien.

Afventer Vej og Trafiks tilbagemelding om generel hastighedsbegrænsning i alle landsbysamfund i kommunen på 40 km/timen.

Afventer Vej og Trafik og Hillerød Forsyning for plan for færdiggørelsen af Strøvej, mail sendt til Vej og Trafik den 06-06-2017…

Der indkommer flere og flere klager over de trafikale forhold i Skævinge. Ud fra disse sender vi ny henvendelse generelt til Vej og Trafik samt Borgmesteren.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Vi bliver nødt til at fastholde Kommunen om projektet, så det videre forløb sikres. Efter sommerferien tages kontakt til kommunen sammen med de øvrige interessenter.

3. NABOHØRING.

Ingen indvendinger fra vores side til det seneste projekt.

4. STATUS PÅ HENVENDELSE VEDR. NABOGRUNDEN TIL FØLLEGÅRD.

Vi (og kommunen) afventer ejers svar på henvendelse fra kommunen, dateret 22-05-2017.

5. LOKALRÅDENE PÅ HILLERØD KOMMUNES HJEMMESIDE.

Vi skal have rettet siden om Skævinge Lokalråd til, så den svarer til vore vedtægter.

6. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

9 ud af 9 partier har bekræftet deltagelse på vælgermødet på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017, enten ved personlig deltagelse af spidskandidaten eller ved anden person fra partiet.

7. EVENTUELT.

Det blev diskuteret, om vi som Lokalråd skal indkalde til et møde med de unge mennesker i Skævinge for at få afdækket, hvad de mener der skal ske for at forbedre deres muligheder for aktiviteter i byen. Hvad er det, de savner, og hvilke muligheder er der for at få gjort noget ved dette? Vi tager det op på næste møde.

Byen trænger generelt til bedre vedligeholdelse af veje og fortov, både fra kommunens side og fra nogle grundejere (sikring af fri passage på fortove m.m.)

Næste møde er onsdag den 6. september 2017.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

07-06-2017:

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-06-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Indkaldelse af Forvaltningen og Politiet til en fysisk gennemgang af de trafikale udfordringer i Skævinge snarest muligt.

Afventer Vej og Trafik og Hillerød Forsyning for plan for færdiggørelsen af Strøvej.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Gennemgang af tilbagemelding fra Hillerød Kommune.

3. NABOHØRING.

Udarbejde svar til Hillerød Kommune på henvendelse fra maj måned.

4. STATUS PÅ HENVENDELSE VEDR. NABOGRUNDEN TIL FØLLEGÅRD.

Carsten.

5. LOKALRÅDENE PÅ HILLERØD KOMMUNES HJEMMESIDE.

Gennemgang af udkast.

6. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

7 ud af 9 partier har foreløbig bekræftet deltagelse på vælgermødet på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017, enten ved personlig deltagelse af partiformanden eller ved anden person fra partiet.

7. EVENTUELT.

Næste møde er onsdag den 6. september 2017. Er der emner, vi skal tage fat på i mellemtiden?

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

04-06-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 03-05-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Indkaldelse af Forvaltningen og Politiet til en fysisk gennemgang af de trafikale udfordringer i Skævinge snarest muligt. Heri indarbejdes også de senest modtagne mails om hændelser og mangler, som er tilgået lokalrådet i den seneste måneds tid. Hillerød Forsyning og Vej og Trafik rykkes for plan for færdiggørelsen af Strøvej.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Vi afventer stadig tilbagemelding fra Kommunen, efter at denne får afholdt møde med Lokale- og Anlægsfonden.

3. DIALOGMØDE MELLEM KOMMUNEN OG LOKALRÅDENE.

Kommunen har opslået lokalrådsopgaverne på kommunens hjemmeside. For Skævinge vedkommende er denne mangelfuld.

4. ”HILLERØD STÅR SAMMEN”.

Arrangement søndag den 11-06-2017. Lokalrådet deltager ikke med indlæg/arrangement.

5. ”FÆLLES INSPIRATIONSDAG”

Arrangement lørdag den 20-05-2017. Lokalrådet deltager ikke med indlæg/arrangement.

6. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

Repræsentanter fra partierne er nu inviteret til vælgermøde på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017 klokken 19:00 på Skævinge Kro.

7. EVENTUELT.

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

 

02-05-2017:

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 03-05-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Indkaldelse af Forvaltningen og Politiet til en fysisk gennemgang af de trafikale udfordringer i Skævinge snarest muligt. Heri indarbejdes også de senest modtagne mails om hændelser og mangler, som er tilgået lokalrådet i den seneste måneds tid.

Hillerød Forsyning og Vej og Trafik rykkes for plan for færdiggørelsen af Strøvej.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Vi afventer stadig tilbagemelding fra Kommunen, efter at denne får afholdt møde med Lokale- og Anlægsfonden. Hvilken forening rykker?

3. DIALOGMØDE MELLEM KOMMUNEN OG LOKALRÅDENE.

Referat og forslag til dokumenter om lokalrådene, der skal på Hillerød Kommunes hjemmeside. Gennemgang af materialet for kommentering til Kommunen.

4. ”HILLERØD STÅR SAMMEN”.

Vi har modtaget invitation. Arrangement søndag den 11-06-2017. Skal vi være med?

5. ”FÆLLES INSPIRATIONSDAG”

Vi har modtaget invitation. Arrangement lørdag den 20-05-2017. Skal vi være med?

6. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

Repræsentanter fra partierne inviteres til vælgermøde på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017. Indbydelse skal udsendes, når bekræftelse på mødested er modtaget.

7. EVENTUELT.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

27-04-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 12-04-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Vi kan konstatere, at der skal uheld til – og presseomtale -, før der bliver sat fokus på trafiksikkerheden (påkørsel af legehus på Skævingevej på vejen mod Store Lyngby).

Vi retter henvendelse til Forvaltningen for at få en aftale i stand om en gennemgang af samtlige forhold i Skævinge by.

Nødebo Lokalråd holdt fællesmøde med de øvrige lokalråd om trafiksikkerheds-planen den 26-04-2017. Vi laver sammen oplæg til borgmesteren om den udarbejdede trafiksikkerhedsplan, der efter vores opfattelse er mangelfuld.

En sidebemærkning hertil: På vej fra Hillerød til Nødebo kunne jeg konstatere, at der er opsat belysning langs cykelstien på hele strækningen gennem skoven (landzone).

Og så rykker vi Hillerød Forsyning og Vej og Trafik for en plan for færdiggørelsen af Strøvej, der p.t. er nærmest kaos rent trafiksikkerhedsmæssigt.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Vi afventer tilbagemelding fra Kommunen, efter at denne får afholdt møde med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på ansøgninger hos relevante fonde.

3. DIALOGMØDE MELLEM KOMMUNEN OG LOKALRÅDENE.

Der kom sådan set intet nyt frem under mødet. Kommunen har fortsat ikke defineret lokalrådenes rolle. Tiden til dialog var meget kort i forhold til den tid, som Forvaltningen brugte på egne præsentationer.

4. MØDE OM BIOGASANLÆG PÅ EGESTEDSVEJ 2A.

Kraftigt fremmøde fra borgere og vores repræsentant. Hele projektet blev aflyst efter protester, primært gående på den øgede lastbilstrafik på de lokale veje, hvis projektet skulle gennemføres.

5. KOM MED! GÅGRUPPER.

Gruppen for Skævinge har i mellemtiden selv reklameret for dette på Facebook.

6. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

 

Repræsentanter fra partierne inviteres til vælgermøde på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017. Vi opfordrer borgerne til at komme med forslag til 4-5 fælles spørgsmål til partierne, som de kan forberede sig på og besvare ved mødet.

 

7. EVENTUELT.

Hjemmesiden er netop blevet forlænget for det kommende år. Vi prøver at kigge på alternativer (jo billigere, jo bedre ????)

Med venlig hilsen

27-04-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

 

11-04-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDETS GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 15-03-2017, KLOKKEN 19:00 – 20:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. Valg af dirigent.

- Henning Andersen.

2. Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.

- Bernt Salzwedell aflagde beretningen. Ligger på rådets hjemmeside (se nedenfor). 

3. Beretning fra arbejdsgrupperne.

- Der har ikke været nedsat arbejdsgrupper i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede år til godkendelse.

- Formuen udgør pr. 31-12-2016 DKK 3.091,95.

5. Budget for det kommende år.

- Der må påregnes årlig udgift til drift af hjemmesiden (godt DKK 700)

6. Indkomne forslag.

- Der var ikke modtaget forslag udefra.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bernt Salzwedell (formand) er valgt for 2 år og fortsætter.

Carsten Toft-Hansen er valgt for 2 år og fortsætter som kasserer.

Frank Jensen blev genvalgt.

Henning Andersen er valgt for 2 år og fortsætter (også vores repræsentant i Føllegård Alive)

Jan Jensen (næstformand) blev genvalgt.

Jens Sindberg blev genvalgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Olfert Trebbien genvalgt som revisor.

Thomas Jørgensen genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Vi skal have undersøgt, om vi kan få en ny hjemmeside til en lavere pris.

Med venlig hilsen

11-04-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

(lagt på hjemmeside samt på Facebooksiderne ”Skævinge Lokalråd” og ”Dit Skævinge” den 11-04-2017).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Skævinge, den 15-03-2017.

FORMANDENS BERETNING VED LOKALRÅDETS GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 15-03-2017, KLOKKEN 19:00 – 20:00 PÅ FØLLEGÅRD.

Indledning:

Året 2016 blev et år, hvor vi deltog i en lang række aktiviteter i samarbejde med Hillerød Kommune. Primært har det drejet sig om fremtiden for vores lokalsamfund.

Følgende punkter skal fremhæves.

1. Trafiksikkerhed.

”Festina lente” = Latin for ”skynd dig langsomt”. Dette karakteriserer bedst udviklingen inden for trafiksikkerheden i Skævinge. Det kniber med at få gennemført de punkter, som vi har fremlagt for Vej og Trafik. Vi har deltaget i processen omkring den nye ”Trafiksikkerhedsplan for samfundene uden for Hillerød Centrum”, en plan, som blev offentliggjort i starten ad december 2016. Set fremadrettet afholdes der møde mellem alle lokalråd og kommunen den 22-03-2017, hvor emnet TRAFIK er på dagsordenen.

2. Møder mellem lokalrådene og Hillerød Kommune.

- Også her kan vi tale om ”Festina lente”. Der har været afholdt workshop om det fremtidige samarbejde i sommeren 2016, men der har ikke været afholdt dialogmøder i 2016 siden. Næste møde er som nævnt ovenfor den 22-03-2017.

3. Separatkloakering.

- Der er blevet lagt rør på Strøvej og sideveje i løbet af 2016 for et oplyst beløb på DKK 15.000.000. Dette har medført, at Skævinge som det eneste samfund i Hillerød Kommune fortsat skal tilsluttes, dog med en forlængelse af tilslutningsfristen til 01-05-2024 (besluttet på byrådsmøde).

4. Dyremosegård.

- I årets løb var der tale om at huse flygtninge på Dyremosegård. Denne beslutning er dog siden blevet stillet i bero grundet faldende antal flygtninge i 2016.

- Salg af arealerne har været udbudt i 2016. Indtil nu kun med en bydende, der dog bød et beløb, som ikke kunne accepteres af kommunen.

5. Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt.

- I 2016 har vi i samarbejde med ISS, Skævinge Fitness, Føllegård Alive og Skævinge Kunstforening deltaget i møder omkring projektet. En skitse ligger klar, og der er sat beløb af i anlægsplanerne for de kommende år. Hvis alt går vel, og byrådet beslutter sig for at gennemføre projektet, skulle dette kunne være klar til indvielse i første kvartal af 2024. Der er indkaldt til næste møde i projektgruppen den 22-03-2017.

6. Nye busruter /-tider.

- ”Normalt” vil vi få en henvendelse fra kommunen i februar måned, men det skete ikke i 2016 – og det er heller ikke sket i 2017. Vi forespørger kommunen snarest, om der er planlagt ændringer.

7. Hillerød Integrationsforum.

Vi har deltaget i informationsmøde om dette hos kommunen og har bedt om fortsat at blive holdt orienteret, hvis der skulle vise sig ændringer i fordelingen af flygtninge i kommunen, der vedrører Skævinge.

9. Hillerød Borgertip.

Med denne APP kan alle borgere rapportere om forbedringsønsker til for eksempel vedligeholdelse af veje og belysning samt skader/hærværk på installationer af enhver art. Lokalrådet har afprøvet systemet med 2 rapporteringer med succes.

10. DaLuxFM Help Desk.

En anden APP er denne. Her kan man rapportere om manglende vedligeholdelse eller skader på kommunale bygninger. Lokalrådet har afprøvet dette med 1 rapportering indtil nu, også her med succes.

11. Samarbejde omkring udviklingen af Facebooksiden ”Dit Skævinge”.

Lokalrådet har haft møde med personerne bag ”Dit Skævinge”, ikke mindst som følge af den ”uro” og de ”anmeldelser”, der på et tidspunkt ramte siden. Vi talte blandt andet om en ny strukturering, og dette arbejdes der på nu.

12. Valgår…

Den 21-11-2017 skal vi alle stemme til kommunevalget, og vi viderefører ”traditionen” med et vælgermøde tæt på valgdagen. Vi planlægger at afholde vælgermødet den 16-11-2017.

13. Bestyrelsen.

Til sidst en tak til den samlede bestyrelse for konstruktive møder om de nævnte områder. Der er god kompetence hos bestyrelsesmedlemmerne, og vi lader høre fra os, når vi får henvendelser – også selv om nogle af disse desværre ikke altid fører til de ønskede resultater.

Jeg ser frem til endnu et spændende år, hvor jeg håber, at vi kommer i mål med nogle af vores tiltag.

Med venlig hilsen

15-03-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

 

02-03-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 01-03-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Vi har i går henvendt os til ”Vej og Trafik” for at få svar på vores henvendelse fra den 24-01-2017.

Nødebo Lokalråd indkalder til fællesmøde om trafiksikkerhedsplanen. Afventer dato.

Vi gjorde indsigelse omkring manglende ringvej i kommuneplanen, da vi blev indlemmet i Hillerød Kommune. Carsten tjekker og kontakter kommunen. Bernt spørger kommunen om status på salg af jorden ved Dyremosegård.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

I anlægsplan 2017 fra Hillerød Kommune indgår der 1.000.000 i 2018, 2.000.000 i 2019 og 11.000.000 i 2020. Altså i alt 14.000.000. Vi forespørger kommunen, hvilke beløb der er afsat i de efterfølgende år.18:00 i dag: Møde med kommunen om det videre forløb afholdes den 22-03-2017.

3. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Møde, som lokalrådene skal have med kommunen, finder sted torsdag den 22-03-2017. Bernt og Jan deltager.

4. KOMMUNE-APP’ER.

Bernt har benyttet ”Hillerød Borgertip” 2 gange, men begge tilfælde er blevet afvist, hvorfor Bernt kontakter kommunen for nærmere forklaring.

5. GENERALFORSAMLING.

Afholdes onsdag den 15-03-2017 klokken 19:00 på Føllegård. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

6. KOMMUNEVALG 2017.

Vi har besluttet at invitere repræsentanter fra partierne til et valgmøde på Skævinge Kro. Foreløbig dato: torsdag den 16-11-2017. Jan kontakter kroen, og partierne inviteres derefter så hurtigt som muligt. Vi vil lige som sidst opfordre alle til at komme med forslag til 4-5 fælles spørgsmål til partierne, som de kan forberede sig på og besvare ved mødet. Kommunevalget finder sted tirsdag den 21-11-2017.

7. EVENTUELT.

Orientering om Koordineringsnetværk (Integration), møde den 23-05-2017.

- Ud fra, at vi p.t. ikke skal have flygtninge i Skævinge, sætter vi dette på standby og afventer referat fra mødet.

Orientering om Affaldsindsamling.

- Der er rejst tvivl om, hvor vidt Hillerød Forsyning medvirker til afhentning af det indsamlede affald. Vi forespørger hos Hillerød Forsyning og lægger i øvrigt orienteringen ud på Facebook ”Dit Skævinge” nu.

Orientering om Velkomstmøde den 03-05-2017.

- Vi har ikke deltaget før og gør det næppe denne gang, med mindre kommunen kan oplyse os om nye borgere, der har valgt Skævinge. Umiddelbart bør det være en opgave for kommunen at hilse alle nye borgere i hele kommunen velkommen, uanset om de bosætter sig i bymidten eller i de attraktive landsbyer J.

Borgermøde om biogasanlæg hos Fauerbirk, Egestedvej 2A, 3320 Skævinge.

- Kommunen har tilsendt os indkaldelse af idéer og forslag til projektet og inviteret til borgermøde på adressen den 09-03-2017 fra 16:30 til 19:00.

- Fra Lokalrådet deltager Carsten.

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]